Dodatkowe opcje drukowania:
pokaż wersje przyszłe
 
Drukuj

Ustawa z dnia 4.07.2019 r. o systemie instytucji rozwoju

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

 Dz. U. z 2019 r. poz. 1572

Uwaga od redakcji:
Późniejsze zmiany do ustawy odnoszą się do przepisów pominiętych

Rozdział 1 - 3

(pominięto przez redakcję)

Rozdział 4

Zmiany w przepisach

Art. 22. W ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 865, 1018, 1309, 1358, 1495 i 1571) w art. 17 w ust. 1 uchyla się pkt 41.

Art. 23. W ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. o gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeniach eksportowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1378) w art. 5 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

(zmianę pominięto przez redakcję)

Art. 24. W ustawie z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 310 i 836) wprowadza się następujące zmiany:

  1) w art. 1 dodaje się ust. 5 w brzmieniu:

   "5. Agencja należy do systemu instytucji rozwoju, o którym mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 4 lipca 2019 r. o systemie instytucji rozwoju (Dz. U. poz. 1572).";

  2) po art. 6f dodaje się art. 6g w brzmieniu:

   "Art. 6g. Agencja uczestniczy w pokrywaniu kosztów prowadzenia portalu internetowego Grupy Polskiego Funduszu Rozwoju, o którym mowa w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 4 lipca 2019 r. o systemie instytucji rozwoju.".

Art. 25. W ustawie z dnia 14 marca 2003 r. o Banku Gospodarstwa Krajowego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1543 oraz z 2019 r. poz. 492 i 823) w art. 2 dodaje się ust. 5 w brzmieniu:

(zmianę pominięto przez redakcję)

Art. 26. W ustawie z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 1355, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

(zmiany pominięto przez redakcję)

Art. 27. W ustawie z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 1445) w art. 16a dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

(zmianę pominięto przez redakcję)

Art. 28. W ustawie z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2018 r. poz. 1431 i 1544 oraz z 2019 r. poz. 60 i 730) w art. 28 w ust. 2 skreśla się wyrazy "Krajowy Fundusz Kapitałowy S.A.,".

Art. 29. W ustawie z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (Dz. U. z 2018 r. poz. 483 i 2243) w art. 25 w ust. 1:

(zmiany pominięto przez redakcję)

Art. 30. W ustawie z dnia 7 lipca 2017 r. o wykonywaniu zadań z zakresu promocji polskiej gospodarki przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu Spółka Akcyjna (Dz. U. poz. 1491 i 2161) po art. 3 dodaje się art. 3a w brzmieniu:

(zmiany pominięto przez redakcję)

Art. 31. W ustawie z dnia 12 kwietnia 2018 r. o zasadach pozyskiwania informacji o niekaralności osób ubiegających się o zatrudnienie i osób zatrudnionych w podmiotach sektora finansowego (Dz. U. poz. 1130) w art. 2 w ust. 1:

(zmiany pominięto przez redakcję)

Art. 32. W ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. poz. 2215 oraz z 2019 r. poz. 1074) w art. 135 ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie:

  "2. Zamawiający uwzględnia odpowiednią zmianę wynagrodzenia, o której mowa w ust. 1, obejmującą sumę wzrostu kosztów związanych bezpośrednio z realizacją zamówienia publicznego wynikającą z wpłat do PPK dokonywanych przez podmioty zatrudniające uczestniczące w wykonywaniu zamówienia publicznego, w zakresie obciążającym podmiot zatrudniający.

  3. Wykonawca przedstawia sposób i podstawę wyliczenia odpowiedniej zmiany wynagrodzenia. Zamawiający może żądać od wykonawcy przedstawienia dodatkowych dokumentów lub udzielenia informacji potwierdzających wzrost kosztów związanych bezpośrednio z realizacją zamówienia publicznego.".

Rozdział 5

(tytuł rozdziału pominięto przez redakcję)

Art. 32a - 42. (pominięto przez redakcję)

Art. 43. Traci moc ustawa z dnia 4 marca 2005 r. o Krajowym Funduszu Kapitałowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 892).

Art. 44. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.*)

__________________
*) Uwaga od redakcji: ustawa została ogłoszona w dniu 21.08.2019 r.