Ustawa z dnia 31.07.2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Wersja czasowa:
od 2021.05.15
 
dodany przez
art. 66 
Istniejące wersje czasowe art. 85a
2021.05.15
dodany przez

Art. 85a. 1. W latach 2021-2030 maksymalny limit wydatków będący skutkiem finansowym zadań Prezesa Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych wynikających z art. 4ba, art. 43d, art. 43e i art. 43f ustawy zmienianej w art. 14, w tym finansowania utworzenia lub prowadzenia i utrzymywania systemu informatycznego, o którym mowa w art. 43f ust. 1 ustawy zmienianej w art. 14, wynosi 26.200.000 zł, w tym w:

  1) 2021 r. - 3.073.519 zł;

  2) 2022 r. - 5.126.481 zł;

  3) 2023 r. - 7.000.000 zł;

  4) 2024 r. - 5.000.000 zł;

  5) 2025 r. - 1.000.000 zł;

  6) 2026 r. - 1.000.000 zł;

  7) 2027 r. - 1.000.000 zł;

  8) 2028 r. - 1.000.000 zł;

  9) 2029 r. - 1.000.000 zł;

  10) 2030 r. - 1.000.000 zł.

2. Prezes Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych monitoruje wykorzystanie limitu wydatków, o których mowa w ust. 1, i dokonuje oceny wykorzystania tego limitu według stanu na koniec każdego kwartału.

3. W przypadku przekroczenia lub zagrożenia przekroczeniem przyjętego na dany rok budżetowy maksymalnego limitu wydatków określonego w ust. 1 oraz w przypadku, gdy w okresie od początku roku kalendarzowego do dnia dokonania ostatniej oceny, o której mowa w ust. 2, część limitu rocznego przypadającego proporcjonalnie na ten okres zostanie przekroczona co najmniej o 10%, stosuje się mechanizm korygujący polegający na zmniejszeniu wydatków Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych będących skutkiem finansowym niniejszej ustawy.

4. Organem właściwym do wdrożenia mechanizmu korygującego, o którym mowa w ust. 3, jest Prezes Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych.