Ustawa z dnia 31.07.2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Wersja czasowa:
od 2020.05.16
 
zmieniony przez
art. 42 
Istniejące wersje czasowe art. 86
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2019 r. poz. 1495
2020.03.31
zmieniony przez
2020.05.16
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 86. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r., z wyjątkiem:

  1) art. 67, który wchodzi w życie z dniem ogłoszenia*), z mocą od dnia 27 lipca 2019 r.;

  2) art. 19 pkt 2 i 3 oraz art. 57, które wchodzą w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia*);

  3) art. 2 pkt 2 i 18-21, które wchodzą w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia*);

  4) art. 62 pkt 1, 4 i 5, które wchodzą w życie po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia*);

  5) art. 1 pkt 1-3, art. 55 oraz art. 70, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.

  6) art. 33 pkt 2 i 4, które wchodzą w życie z dniem 1 lipca 2020 r.;

  7) art. 62 pkt 6 lit. a tiret trzecie, lit. b i e i pkt 7 oraz art. 73 ust. 1-8, które wchodzą w życie z dniem 1 października 2020 r.;

  8) art. 14:

   a) pkt 1:

    - lit. a i lit. b w zakresie uchylonego art. 4ba ust. 6,

    - lit. c w zakresie dodanego art. 4ba ust. 9,

   b) pkt 4:

    - lit. a i lit. b w zakresie uchylonego art. 43d ust. 2,

    - lit. c w zakresie dodanego art. 43d ust. 6,

   c) pkt 5,

   d) pkt 6 w zakresie dodanego art. 43f ust. 1-3 i 5

  - które wchodzą w życie z dniem 1 lipca 2023 r.;

  9) art. 63 pkt 1 lit. b i pkt 2 oraz art. 68, które wchodzą w życie z dniem wystąpienia Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej bez zawarcia umowy, o której mowa w art. 50 ust. 2 zdanie drugie Traktatu o Unii Europejskiej (Dz. U. z 2004 r. poz. 864).

___________________________
*) Uwaga od redakcji: Ustawa została ogłoszona w dniu 8.08.2019 r.