Ustawa z dnia 9.08.2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Wersja czasowa:
od 2019.09.13
do 2020.03.30
tekst pierwotny
Dz. U. z 2019 r. poz. 1751
Istniejące wersje czasowe art. 8
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2019 r. poz. 1751
2020.03.31
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 8. 1. W okresie od dnia 1 listopada 2019 r. do dnia 31 marca 2020 r. stosuje się stawkę podatku w wysokości 5% w odniesieniu do następujących towarów i usług:

  1) książki, gazety, obrazki i pozostałe wyroby przemysłu poligraficznego, drukowane; manuskrypty, maszynopisy i plany (CN ex 49) - wyłącznie towary objęte następującymi CN:

   a) książki, broszury, ulotki i podobne materiały, drukowane, nawet w pojedynczych arkuszach, z wyłączeniem ulotek (CN ex 4901),

   b) gazety, dzienniki i czasopisma, nawet ilustrowane lub zawierające materiały reklamowe - wyłącznie czasopisma regionalne lub lokalne (CN ex 4902),

   c) książki dla dzieci, obrazkowe, do rysowania lub kolorowania (CN 4903 00 00),

   d) nuty drukowane lub w rękopisie, nawet ilustrowane lub oprawione (CN 4904 00),

   e) mapy i mapy hydrograficzne lub podobne mapy wszelkich rodzajów, włączając atlasy, mapy ścienne, plany topograficzne i globusy, drukowane (CN 4905),

   f) pozostałe artykuły drukowane, włącznie z drukowanymi obrazkami i fotografiami - wyłącznie czasopisma regionalne lub lokalne (CN ex 4911);

  2) dyski, taśmy, półprzewodnikowe urządzenia pamięci trwałej, "karty inteligentne" i inne nośniki do rejestrowania dźwięku lub innych zjawisk, nawet nagrane, włączając matryce i wzorce do produkcji dysków, ale wyłączając produkty objęte działem CN 37 - wyłącznie publikacje, o których mowa w pkt 1 (CN ex 8523);

  3) dostarczanie drogą elektroniczną publikacji, o których mowa w pkt 1 lit. a oraz c-e, z wyłączeniem publikacji, które w całości lub w przeważającej mierze składają się z treści wideo lub możliwej do odsłuchania muzyki.

2. W okresie od dnia 1 listopada 2019 r. do dnia 31 marca 2020 r. stosuje się stawkę podatku w wysokości 8% w odniesieniu do następujących towarów i usług:

  1) książki, gazety, obrazki i pozostałe wyroby przemysłu poligraficznego, drukowane; manuskrypty, maszynopisy i plany (CN ex 49) - wyłącznie towary objęte następującymi CN:

   a) gazety, dzienniki i czasopisma, nawet ilustrowane lub zawierające materiały reklamowe, z wyłączeniem czasopism regionalnych lub lokalnych (ex 4902),

   b) pozostałe artykuły drukowane, włącznie z drukowanymi obrazkami i fotografiami - wyłącznie roczniki, z wyłączeniem czasopism regionalnych lub lokalnych (ex 4911);

  2) dyski, taśmy, półprzewodnikowe urządzenia pamięci trwałej, "karty inteligentne" i inne nośniki do rejestrowania dźwięku lub innych zjawisk, nawet nagrane, włączając matryce i wzorce do produkcji dysków, ale wyłączając produkty objęte działem CN 37 - wyłącznie publikacje, o których mowa w pkt 1 (CN ex 8523);

  3) dostarczanie drogą elektroniczną publikacji, o których mowa w pkt 1 oraz ust. 1 pkt 1 lit. b oraz f, z wyłączeniem publikacji, które w całości lub w przeważającej mierze składają się z treści wideo lub możliwej do odsłuchania muzyki.

3. W przypadku WIS wydanej przed dniem 1 kwietnia 2020 r., w odniesieniu do towarów i usług, o których mowa w ust. 1 i 2, WIS wiąże organy podatkowe wobec podmiotów, o których mowa w art. 42b ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, dla których została wydana w odniesieniu do:

  1) towaru będącego przedmiotem dostawy, importu lub wewnątrzwspólnotowego nabycia dokonanych po dniu, w którym WIS została doręczona;

  2) usługi, która została wykonana po dniu, w którym WIS została doręczona;

  3) towarów oraz usług, które razem składają się na jedną czynność podlegającą opodatkowaniu wykonaną po dniu, w którym WIS została doręczona.

4. W przypadku gdy WIS wydana w odniesieniu do towarów i usług, o których mowa w ust. 1 i 2, została zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej organu wydającego WIS przed dniem 1 kwietnia 2020 r., do podmiotu innego niż podatnik, o którym mowa w art. 42b ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, przepisy art. 14k-14m ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa stosuje się odpowiednio w odniesieniu do czynności, o której mowa w art. 42a ustawy zmienianej w art. 1, dokonanej po dniu zamieszczenia WIS w tym Biuletynie.