Ustawa z dnia 4.07.2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Wersja czasowa:
od 2019.08.13
do 2020.03.30
tekst pierwotny
Dz. U. z 2019 r. poz. 1520
Istniejące wersje czasowe art. 11
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2019 r. poz. 1520
2020.03.31
uchylony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 11. 1. W przypadku:

  1) mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2019 r. poz. 1292 i 1495),

  2) organów władzy publicznej, w tym organów administracji rządowej, organów kontroli państwowej i ochrony prawa, sądów i trybunałów oraz urzędów obsługujących te organy, w zakresie, w jakim są uznane za podatników podatku od towarów i usług na podstawie art. 15 ust. 1 i 6 ustawy zmienianej w art. 1,

  3) innych niż wymienione w pkt 2 państwowych jednostek budżetowych,

  4) jednostek samorządu terytorialnego oraz ich związków,

  5) związków metropolitalnych,

  6) samorządowych jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych, utworzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz urzędów obsługujących jednostkę samorządu terytorialnego działających w formie samorządowej jednostki budżetowej, jeżeli rozliczają się jako podatnicy podatku od towarów i usług odrębni od jednostki samorządu terytorialnego,

  7) agencji wykonawczych w rozumieniu przepisów o finansach publicznych,

  8) instytucji gospodarki budżetowej,

  9) Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego,

  10) Narodowego Funduszu Zdrowia,

  11) podmiotów leczniczych w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 2190 i 2219 oraz z 2019 r. poz. 492, 730 i 959),

  12) szkół i placówek niepublicznych, utworzonych na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2019 r. poz. 1481) lub na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, 1078 i 1287),

  13) Polskiej Akademii Nauk i utworzonych przez nią jednostek organizacyjnych,

  14) instytutów badawczych w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1350),

  15) państwowych i samorządowych instytucji kultury,

  16) jednostek publicznej radiofonii i telewizji,

  17) parków narodowych,

  18) Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej,

  19) Narodowego Banku Polskiego,

  20) Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

- przepisy art. 18c ust. 1 pkt 1, art. 33a ust. 7 i 12, art. 87 ust. 6a, art. 89a ust. 5, art. 99 ust. 7c, 11c i 13a, art. 109 ust. 3, 3b-3k ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, oraz przepisy art. 56 § 4 i art. 61a ustawy zmienianej w art. 5, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, a także przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 99 ust. 13b i 14 oraz art. 109 ust. 14 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, stosuje się od dnia 1 lipca 2020 r.

2. W okresie od dnia 1 kwietnia 2020 r. do dnia 30 czerwca 2020 r. do podatników, o których mowa w ust. 1, stosuje się przepisy art. 18c ust. 1 pkt 1, art. 87 ust. 6a, art. 89a ust. 5 i 8, art. 101a, art. 102 ust. 3, art. 109 ust. 3 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu dotychczasowym, art. 82 § 1b i 2d ustawy zmienianej w art. 3, w brzmieniu dotychczasowym, oraz art. 56 § 4 ustawy zmienianej w art. 5, w brzmieniu dotychczasowym, a także przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 99 ust. 14 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu dotychczasowym, z zastrzeżeniem ust. 4.

3. Do importu towarów dokonanego przed dniem 1 lipca 2020 r. przez podatników, o których mowa w ust. 1, stosuje się przepisy art. 33a ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu dotychczasowym.

4. Za okres od dnia 1 kwietnia 2020 r. do dnia 30 czerwca 2020 r. podatnicy, o których mowa w ust. 1, mogą przesyłać do właściwego urzędu skarbowego za pomocą środków komunikacji elektronicznej ewidencję, o której mowa w art. 109 ust. 3 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, na zasadach określonych w art. 99 ust. 11c tej ustawy:

  1) łącznie z deklaracją za każdy miesiąc, w terminie do złożenia tej deklaracji - jeżeli są podatnikami, o których mowa w art. 99 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1;

  2) za pierwszy i drugi miesiąc danego kwartału w terminie do 25. dnia miesiąca następującego odpowiednio po każdym z tych miesięcy, a za ostatni miesiąc danego kwartału, łącznie z deklaracją, w terminie do złożenia tej deklaracji - jeżeli są podatnikami, o których mowa w art. 99 ust. 2 i 3 ustawy zmienianej w art. 1.

5. W przypadku, o którym mowa w ust. 4, przepisy art. 18c ust. 1 pkt 1, art. 33a ust. 7 i 12, art. 87 ust. 6a, art. 89a ust. 5, art. 99 ust. 7c, 11c, 13a, art. 109 ust. 3, 3b-3k ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, oraz przepisy art. 56 § 4 i art. 61a ustawy zmienianej w art. 5, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, a także przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 99 ust. 13b i 14 oraz art. 109 ust. 14 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, stosuje się. Przepis ust. 3 stosuje się odpowiednio.

6. Podatnicy, o których mowa w ust. 1, którzy skorzystali z uprawnienia, o którym mowa w ust. 4, nie mogą ponownie rozpocząć rozliczania podatku na dotychczasowych zasadach.