Ustawa z dnia 6.12.2018 r. o zmianie ustawy o dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Wersja czasowa:
od 2019.01.11
do 2019.12.31
tekst pierwotny
Dz. U. z 2019 r. poz. 60
Istniejące wersje czasowe art. 26
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2019 r. poz. 60
2020.01.01
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 26. W ustawie z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2018 r. poz. 1382 i 1544) wprowadza się następujące zmiany:

  1) w art. 32 w ust. 5 wyrazy "lub podpisem zaufanym" zastępuje się wyrazami ", podpisem zaufanym lub podpisem osobistym";

  2) po art. 45a dodaje się art. 45b w brzmieniu:

   "Art. 45b. 1. Osobie, której dane są przetwarzane w rejestrze PESEL, umożliwia się pobranie z rejestru PESEL informacji o adresie zameldowania tej osoby, przy użyciu usługi elektronicznej udostępnionej przez ministra właściwego do spraw informatyzacji, po uwierzytelnieniu tej osoby w sposób określony w art. 20a ust. 1 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

   2. Minister właściwy do spraw informatyzacji udostępnia usługę elektroniczną, która umożliwia weryfikację informacji, o której mowa w ust. 1.

   3. Informacja, o której mowa w ust. 1, zawiera:

    1) imię (imiona);

    2) nazwisko;

    3) numer PESEL;

    4) adres zameldowania na pobyt:

     a) stały albo

     b) czasowy oraz datę upływu deklarowanego terminu pobytu;

    5) indywidualne oznaczenie tej informacji.".