Dodatkowe opcje drukowania:
pokaż wersje przyszłe
 
Drukuj

Ustawa z dnia 6.12.2018 r. o zmianie ustawy o dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

 Dz. U. z 2019 r. poz. 60
 zmieniony przez
 zmieniony przez
Wyświetl wcześniejsze wersje
2020.01.01 - bieżąca
 zmieniony przez
 
 
 zmieniony przez

Uwaga od redakcji:
Zmiany, które wchodzą w życie w wybranej wersji czasowej - zaznaczono kolorem

Art. 1. W ustawie z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1464, z 2018 r. poz. 730 oraz z 2019 r. poz. 53) wprowadza się następujące zmiany:

(zmiany pominięto przez redakcję)


Art. 2. W ustawie z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096) wprowadza się następujące zmiany:

  1) użyte w art. 33 w § 2a i 3a w zdaniu pierwszym, w art. 63 w § 3a w pkt 1 i w art. 76a w § 2a w zdaniu pierwszym w różnej liczbie i różnym przypadku wyrazy "albo podpisem zaufanym" zastępuje się użytymi w odpowiedniej liczbie i odpowiednim przypadku wyrazami ", podpisem zaufanym albo podpisem osobistym";

  2) w art. 220 w § 3 wyrazy "lub podpisu zaufanego" zastępuje się wyrazami "podpisu zaufanego albo podpisu osobistego".

Art. 3. W ustawie z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1360, z późn. zm.) w art. 126 w § 5 oraz w art. 6944 w § 2 wyrazy "albo podpisem zaufanym" zastępuje się wyrazami ", podpisem zaufanym albo podpisem osobistym".

Art. 4. W ustawie z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2018 r. poz. 617, z późn. zm.) w art. 3 w ust. 7 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

(zmianę pominięto przez redakcję)

Art. 5. W ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1990, 2244 i 2322 oraz z 2019 r. poz. 53) w art. 80c w ust. 5 w zdaniu pierwszym, w art. 80cc w ust. 2 w zdaniu pierwszym, w art. 80cd w ust. 2 w zdaniu pierwszym, w art. 80ce w ust. 2, w art. 100ah w ust. 4 w zdaniu pierwszym, w art. 100ak w ust. 2 w zdaniu pierwszym, w art. 100al w ust. 2 w zdaniu pierwszym oraz w art. 100am w ust. 2 wyrazy "albo podpisem zaufanym" zastępuje się wyrazami ", podpisem zaufanym albo podpisem osobistym".

Art. 6. W ustawie z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 986 i 1544 oraz z 2019 r. poz. 55) w art. 19 w ust. 2b oraz w art. 19e w ust. 2 i 7a wyrazy "albo podpisem zaufanym" zastępuje się wyrazami ", podpisem zaufanym albo podpisem osobistym".

Art. 7. W ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r. poz. 800, z późn. zm.) użyte w art. 14c w § 4, w art. 138a w § 3 i 5 w zdaniu pierwszym, w art. 144b w § 1 i 2 w pkt 1, w art. 159 w § 2, w art. 168 w § 3a w pkt 1, w art. 194a w § 2a w zdaniu pierwszym, w art. 210 w § 1 w pkt 8, w art. 217 w § 1 w pkt 7, w art. 282b w § 4 w pkt 6 oraz w art. 306d w § 3 w różnym przypadku wyrazy "albo podpisem zaufanym" zastępuje się użytymi w odpowiednim przypadku wyrazami ", podpisem zaufanym albo podpisem osobistym".

Art. 8. W ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1778, z późn. zm.) w art. 39a w ust. 1 we wprowadzeniu do wyliczenia wyrazy "podpisem zaufanym" zastępuje się wyrazami "podpisem zaufanym, podpisem osobistym".

Art. 9. W ustawie z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2017 r. poz. 1368, z późn. zm.) w art. 54 w ust. 1, w art. 55 w ust. 1, w art. 55a w ust. 7 w zdaniu pierwszym i w ust. 9 w zdaniu drugim, w art. 58a w ust. 1 w części wspólnej i w ust. 2, w art. 59 w ust. 9 w zdaniu pierwszym oraz w art. 61b w ust. 1 wyrazy "podpisem zaufanym" zastępuje się wyrazami "podpisem zaufanym, podpisem osobistym".

Art. 10. W ustawie z dnia 24 maja 2000 r. o Krajowym Rejestrze Karnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1218 i 1544) w art. 19 w ust. 2c i 3a wyrazy "albo podpisem zaufanym" zastępuje się wyrazami ", podpisem zaufanym albo podpisem osobistym".

Art. 11. W ustawie z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1577, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

  1) użyte w art. 10 w § 4 w zdaniu drugim, w art. 231 w § 2, w art. 401 w § 2 w zdaniu pierwszym, w art. 41 w § 4 w zdaniu pierwszym, w art. 58 w § 2 w zdaniu drugim, w art. 1061 w § 2, w art. 1571 w § 2, w art. 167 w § 4 w pkt 1-3, w art. 180 w § 2 w zdaniu drugim, w art. 188 w § 4, w art. 208 w § 10 w zdaniu pierwszym, w art. 2401 w § 2 w zdaniu drugim oraz w art. 2591 w zdaniu drugim w różnej liczbie i różnym przypadku wyrazy "albo podpisem zaufanym" zastępuje się użytymi w odpowiedniej liczbie i odpowiednim przypadku wyrazami ", podpisem zaufanym albo podpisem osobistym";

  2) w art. 270 w pkt 21 wyrazy "lub podpisem zaufanym" zastępuje się wyrazami ", podpisem zaufanym lub podpisem osobistym".

Art. 12. W ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 52 i 55) w art. 57 w § 6 oraz w art. 57aa w § 1 i 2 w zdaniu pierwszym wyrazy "podpisem zaufanym" zastępuje się wyrazami "podpisem zaufanym, podpisem osobistym".

Art. 13. W ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. o diagnostyce laboratoryjnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 2245, z 2017 r. poz. 1524 oraz z 2018 r. poz. 650, 1544 i 1669) wprowadza się następujące zmiany:

(zmiany pominięto przez redakcję)


Art. 14. W ustawie z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 58) w art. 82i w ust. 3 oraz w art. 82j w ust. 6 wyrazy "albo podpisu zaufanego" zastępuje się wyrazami ", podpisu zaufanego albo podpisu osobistego".

Art. 15. W ustawie z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 2211, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

(zmiany pominięto przez redakcję)

Art. 16. W ustawie z dnia 21 czerwca 2002 r. o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 45 i 55) w art. 25a, w art. 37 w ust. 6, w art. 62ze w ust. 1 w pkt 17, w art. 62zf w ust. 1 w pkt 16 oraz w art. 62zm w ust. 7 wyrazy "albo podpisem zaufanym" zastępuje się wyrazami ", podpisem zaufanym albo podpisem osobistym".

Art. 17. W ustawie z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 2344, z późn. zm.) w art. 216a w ust. 1 wyrazy "albo podpisem zaufanym" zastępuje się wyrazami ", podpisem zaufanym albo podpisem osobistym".

Art. 18. W ustawie z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945) w art. 18 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

  "3. Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.".

Art. 19. W ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2220 i 2354) w art. 23:

  1) w ust. 3b w pkt 2 wyrazy "albo podpisem zaufanym" zastępuje się wyrazami ", podpisem zaufanym albo podpisem osobistym";

  2) w ust. 6a wyrazy "profilu zaufanego" zastępuje się wyrazami "profilu zaufanego, profilu osobistego".

Art. 20. W ustawie z dnia 19 marca 2004 r. - Prawo celne (Dz. U. z 2018 r. poz. 167, 1544, 1669, 1697, 2227 i 2244) w art. 10b w ust. 1 i 2 wyrazy "podpisem zaufanym" zastępuje się wyrazami "podpisem zaufanym, podpisem osobistym".

Art. 21. W ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 1265, z późn. zm.) w art. 4 w ust. 9 wyrazy "profilu zaufanego" zastępuje się wyrazami "profilu zaufanego, profilu osobistego".

Art. 22. W ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1510, z późn. zm.) w art. 95e w ust. 2, w art. 95g w ust. 2 w pkt 9 oraz w art. 95i w ust. 3 we wprowadzeniu do wyliczenia w zdaniu pierwszym i w ust. 8 w pkt 8 użyte w różnym przypadku wyrazy "lub podpisem zaufanym w rozumieniu przepisów o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne" zastępuje się użytymi w odpowiednim przypadku wyrazami ", podpisem zaufanym lub podpisem osobistym".

Art. 23. W ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 570 oraz z 2018 r. poz. 1000, 1544 i 1669) wprowadza się następujące zmiany:

(zmiany pominięto przez redakcję)


Art. 24. W ustawie z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2195, z późn. zm.) w art. 10b w ust. 5 w pkt 1 wyrazy "lub podpisem zaufanym" zastępuje się wyrazami ", podpisem zaufanym lub podpisem osobistym".

Art. 25. W ustawie z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2018 r. poz. 554, z późn. zm.) w art. 15:

  1) w ust. 3b w pkt 2 wyrazy "albo podpisem zaufanym" zastępuje się wyrazami ", podpisem zaufanym albo podpisem osobistym";

  2) w ust. 11 wyrazy "profilu zaufanego" zastępuje się wyrazami "profilu zaufanego, profilu osobistego".

Istniejące wersje czasowe art. 26
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2019 r. poz. 60
2020.01.01
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 26. W ustawie z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2018 r. poz. 1382 i 1544) wprowadza się następujące zmiany:

  1) w art. 32 w ust. 5 wyrazy "lub podpisem zaufanym" zastępuje się wyrazami ", podpisem zaufanym lub podpisem osobistym";

  2) (uchylony)

Art. 27. W ustawie z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2017 r. poz. 978, z późn. zm.) w art. 27 w ust. 6 wyrazy "lub podpisu zaufanego" zastępuje się wyrazami ", podpisu zaufanego lub podpisu osobistego".

Art. 28. W ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2018 r. poz. 603, 650, 1544 i 1629) w art. 35b w ust. 3 w zdaniu drugim oraz w art. 46b w ust. 4 w zdaniu drugim wyrazy "profilu zaufanego" zastępuje się wyrazami "profilu zaufanego, profilu osobistego".

Art. 29. W ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1900 i 2245) w art. 71 w ust. 3 wyrazy "albo podpisu zaufanego" zastępuje się wyrazami ", podpisu zaufanego albo podpisu osobistego".

Art. 30. W ustawie z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia (Dz. U. z 2017 r. poz. 1845 oraz z 2018 r. poz. 697, 1515, 1544, 2219 i 2429) użyte w art. 2 w pkt 6 we wprowadzeniu do wyliczenia oraz w art. 17 w ust. 3 we wprowadzeniu do wyliczenia w różnym przypadku wyrazy "podpisem zaufanym" zastępuje się użytymi w odpowiednim przypadku wyrazami ", podpisem zaufanym, podpisem osobistym".

Art. 31. W ustawie z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1844 oraz z 2018 r. poz. 650, 697, 1515, 1544 i 2429) użyte w art. 19 w ust. 3, w art. 24 w ust. 6a oraz w art. 32a w ust. 8 w różnej liczbie i różnym przypadku wyrazy "podpisem zaufanym" zastępuje się użytymi w odpowiedniej liczbie i odpowiednim przypadku wyrazami "podpisem zaufanym, podpisem osobistym".

Art. 32. W ustawie z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 123, z późn. zm.) w art. 67 w ust. 4d w pkt 1, w art. 76 w ust. 1b w pkt 1 i w art. 80 w ust. 8 w pkt 1 wyrazy "lub podpisem zaufanym" zastępuje się wyrazami "podpisem zaufanym lub podpisem osobistym".

Art. 33. W ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r. poz. 992, 1000, 1479, 1544, 1564 i 1592) w art. 65 w ust. 2 wyrazy "albo podpisem zaufanym" zastępuje się wyrazami ", podpisem zaufanym albo podpisem osobistym".

Art. 34. W ustawie z dnia 14 marca 2014 r. o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1223 oraz z 2018 r. poz. 1544) wprowadza się następujące zmiany:

  1) w art. 9 w ust. 2 oraz w art. 18 w ust. 3 wyrazy "albo podpisem zaufanym" zastępuje się wyrazami ", podpisem zaufanym albo podpisem osobistym";

  2) w art. 11 w ust. 2 wyrazy "lub podpisami zaufanymi" zastępuje się wyrazami ", podpisami zaufanymi lub podpisami osobistymi".

Art. 35. W ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2017 r. poz. 1832 i 2161 oraz z 2018 r. poz. 1544, 1669, 2383 i 2432) w art. 10 w ust. 9a w zdaniu drugim wyrazy "profilu zaufanego" zastępuje się wyrazami "profilu zaufanego, profilu osobistego".

Art. 36. W ustawie z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2018 r. poz. 2389 i 2245 oraz z 2019 r. poz. 42) wprowadza się następujące zmiany:

  1) w art. 79 w ust. 4 wyrazy "albo podpisem zaufanym" zastępuje się wyrazami ", podpisem zaufanym albo podpisem osobistym";

  2) w art. 138 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

   "5. Wniosek o wydanie certyfikatu złożony za pomocą środków komunikacji elektronicznej opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.";

  3) w art. 147 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

   "5. Wniosek o udzielenie akredytacji złożony za pomocą środków komunikacji elektronicznej opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.".

Art. 37. W ustawie z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1508, z 2018 r. poz. 149, 398, 1544 i 1629 oraz z 2019 r. poz. 55) w art. 203 w ust. 2 wyrazy "albo podpisem zaufanym" zastępuje się wyrazami "podpisem zaufanym albo podpisem osobistym".

Art. 38. W ustawie z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2221) w art. 6 w ust. 2 we wprowadzeniu do wyliczenia, w art. 8 w ust. 5 w zdaniu drugim, w art. 9 w ust. 4 i 6, w art. 25 w ust. 4 w zdaniu drugim i w ust. 6 w zdaniu drugim, w art. 27 w ust. 2 w zdaniu drugim i w ust. 4 w zdaniu drugim, w art. 37 w ust. 7 w zdaniu drugim i w ust. 9 w zdaniu drugim oraz w art. 41 w ust. 5 w zdaniu drugim wyrazy "lub podpisem zaufanym" zastępuje się wyrazami ", podpisem zaufanym lub podpisem osobistym".

Art. 39. W ustawie z dnia 25 czerwca 2015 r. - Prawo konsularne (Dz. U. z 2018 r. poz. 2141) w art. 75 w ust. 2 wyrazy "podpisem zaufanym" zastępuje się wyrazami "podpisem zaufanym, podpisem osobistym".

Art. 40. W ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2018 r. poz. 2134 i 2354) w art. 13:

  1) w ust. 5 w pkt 1 wyrazy "profilu zaufanego" zastępuje się wyrazami "profilu zaufanego, profilu osobistego";

  2) w ust. 7 w pkt 2 i w ust. 11 wyrazy "albo podpisem zaufanym" zastępuje się wyrazami ", podpisem zaufanym albo podpisem osobistym".

Art. 41. W ustawie z dnia 15 grudnia 2016 r. o Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 2261 oraz z 2018 r. poz. 723, 1544 i 1669) w art. 36 w ust. 2 wyrazy "albo podpisu zaufanego" zastępuje się wyrazami ", podpisu zaufanego albo podpisu osobistego".

Art. 42. W ustawie z dnia 24 lutego 2017 r. o uzyskiwaniu tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia (Dz. U. poz. 599 oraz z 2018 r. poz. 1544 i 1669) w art. 6 w ust. 4, w art. 9 w ust. 3 w pkt 1 oraz w art. 61 w ust. 3 w pkt 1 wyrazy "albo podpisem zaufanym" zastępuje się wyrazami ", podpisem zaufanym albo podpisem osobistym".

Art. 43. W ustawie z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej (Dz. U. poz. 2217 oraz z 2018 r. poz. 1000, 1544 i 2429) w art. 10 w ust. 1 w pkt 2 wyrazy "albo podpisem zaufanym" zastępuje się wyrazami ", podpisem zaufanym albo podpisem osobistym".

Art. 44. W ustawie z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy (Dz. U. poz. 647, 1544, 1629 i 2244) w art. 8 w ust. 4 i 8 w zdaniu drugim, w art. 10 w ust. 7 oraz w art. 52 w ust. 4 wyrazy "albo podpisem zaufanym" zastępuje się wyrazami ", podpisem zaufanym albo podpisem osobistym".

Istniejące wersje czasowe art. 45
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2019 r. poz. 60
2019.05.23
zmieniony przez
2019.05.31
zmieniony przez
2020.01.01
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 45. W ustawie z dnia 5 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1544) wprowadza się następujące zmiany:

  1) w art. 10 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

   "1) w art. 3f § 1 otrzymuje brzmienie:

    "§ 1. Uwierzytelnianie podatników, płatników, inkasentów, ich następców prawnych oraz osób trzecich na portalu podatkowym wymaga użycia danych weryfikowanych za pomocą kwalifikowanego certyfikatu podpisu elektronicznego, jeżeli te dane pozwalają na identyfikację i uwierzytelnienie wymagane w celu realizacji usługi online, profilu zaufanego, profilu osobistego albo innego środka identyfikacji elektronicznej, wydanego w systemie identyfikacji elektronicznej przyłączonym do węzła krajowego identyfikacji elektronicznej, o którym mowa w art. 21a ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. poz. 1579 oraz z 2018 r. poz. 650 i 1544), adekwatnie do poziomu bezpieczeństwa środka identyfikacji elektronicznej wymaganego dla usług świadczonych w portalu podatkowym.";";

  2) w art. 16 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

   "1) w art. 57 § 5 otrzymuje brzmienie:

    "§ 5. Uwierzytelnienie w systemie teleinformatycznym wymaga użycia profilu zaufanego, profilu osobistego, innego środka identyfikacji elektronicznej, wydanego w systemie identyfikacji elektronicznej przyłączonym do węzła krajowego identyfikacji elektronicznej, o którym mowa w art. 21a ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. poz. 1579 oraz z 2018 r. poz. 650 i 1544), adekwatnie do poziomu bezpieczeństwa środka identyfikacji elektronicznej wymaganego dla usług świadczonych w tym systemie, danych weryfikowanych za pomocą kwalifikowanego certyfikatu podpisu elektronicznego, jeżeli te dane pozwalają na identyfikację i uwierzytelnienie wymagane w celu realizacji usługi online, albo otrzymanego w sądzie identyfikatora wskazującego na tożsamość kandydata.";";

  3) (uchylony)

  4) art. 46 otrzymuje brzmienie:

   "Art. 46. W ustawie z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2018 r. poz. 1431) art. 70 otrzymuje brzmienie:

    "Art. 70. 1. Uwierzytelnianie beneficjenta lub osoby fizycznej, która zgodnie z postanowieniami umowy o dofinansowanie projektu lub decyzji o dofinansowaniu projektu jest upoważniona do reprezentowania beneficjenta w zakresie czynności związanych z realizacją projektu w centralnym systemie teleinformatycznym, wymaga wykorzystania profilu zaufanego, profilu osobistego, innego środka identyfikacji elektronicznej wydanego w systemie identyfikacji elektronicznej przyłączonym do węzła krajowego identyfikacji elektronicznej, o którym mowa w art. 21a ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. poz. 1579 oraz z 2018 r. poz. 650 i 1544), adekwatnie do poziomu bezpieczeństwa środka identyfikacji elektronicznej wymaganego dla usług świadczonych w tym systemie, albo danych weryfikowanych za pomocą kwalifikowanego certyfikatu podpisu elektronicznego, jeżeli te dane pozwalają na identyfikację i uwierzytelnienie wymagane w celu realizacji usługi online.

    2. W przypadku gdy z powodów technicznych wykorzystanie profilu zaufanego nie jest możliwe, uwierzytelnianie w centralnym systemie teleinformatycznym podmiotu, o którym mowa w ust. 1, następuje przez wykorzystanie loginu i hasła wygenerowanego przez ten system.".";

  5) art. 57 otrzymuje brzmienie:

   "Art. 57. W ustawie z dnia 24 listopada 2017 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2422) w art. 1 w pkt 9 lit. e otrzymuje brzmienie:

    "e) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

     "5. Dokumenty ewidencji odpadów, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, sporządzane za pośrednictwem indywidualnego konta w Bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami, nie wymagają opatrzenia ich podpisem.",".";

  6) w art. 60 w ust. 2 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

   "5) w art. 10 ust. 9a ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny,";

  7) w art. 66 w ust. 1 wyrazy "1 marca 2019 r." zastępuje się wyrazami "4 marca 2019 r.".

Art. 46. Podmiot publiczny odpowiedzialny za funkcjonowanie systemu teleinformatycznego zapewnia możliwość uwierzytelniania użytkowników tego systemu z wykorzystaniem profilu osobistego wydawanego w publicznym systemie identyfikacji elektronicznej przyłączonym do węzła krajowego identyfikacji elektronicznej w terminie określonym w art. 60 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1544).

Art. 47. Przepisów ustawy zmienianej w art. 2 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą nie stosuje się przez okres 12 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy do spraw uregulowanych w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1778, z późn. zm.).

Art. 48. Dowody osobiste wydane przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy zachowują ważność do upływu terminów w nich określonych.

Art. 49. Sprawy wszczęte i niezakończone przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy prowadzi się na podstawie przepisów dotychczasowych.

Art. 50 - 53. (pominięto przez redakcję)

Istniejące wersje czasowe art. 54
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2019 r. poz. 60
2019.05.31
zmieniony przez
2020.01.01
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 54. Ustawa wchodzi w życie z dniem 4 marca 2019 r., z wyjątkiem:

  1) art. 45 pkt 6, który wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia;*)

  2) (uchylony)

  3) art. 23 pkt 3, który wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2019 r.;

  4) art. 45 pkt 1, 2, 4 i 5, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.

  5) art. 9 i art. 40 w zakresie wniosków składanych za pośrednictwem systemu teleinformatycznego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, które wchodzą w życie po upływie 12 miesięcy od dnia ogłoszenia.*)

____________________
*) Uwaga od redakcji: ustawa została ogłoszona w dniu 11.01.2019 r.