Dodatkowe opcje drukowania:
pokaż wersje przyszłe
 
Drukuj

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28.12.2018 r. w sprawie sposobu przesyłania za pomocą środków komunikacji elektronicznej oświadczenia emitenta, oświadczenia płatnika oraz zgłoszenia w podatku dochodowym od osób prawnych

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

 Dz. U. z 2018 r. poz. 2542

Uwaga od redakcji:
Rozporządzenie utraciło moc z dniem 1.01.2022 r.

Na podstawie art. 26 ust. 10 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1036, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa sposób przesyłania za pomocą środków komunikacji elektronicznej:

    1) oświadczenia emitenta o dochowaniu należytej staranności w poinformowaniu podmiotów z nim powiązanych o warunkach zwolnienia w stosunku do podmiotów powiązanych, zwanego dalej "oświadczeniem emitenta";

    2) oświadczenia płatnika o posiadaniu dokumentów wymaganych przez przepisy prawa podatkowego dla zastosowania stawki podatku albo zwolnienia lub niepobrania podatku, wynikających z przepisów szczególnych lub umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, oraz nieposiadaniu wiedzy uzasadniającej przypuszczenie, że istnieją okoliczności wykluczające możliwość zastosowania stawki podatku, zwolnienia lub niepobrania podatku, wynikających z przepisów szczególnych lub umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, zwanego dalej "oświadczeniem płatnika";

    3) zgłoszenia potwierdzającego, że oświadczenie płatnika zostało złożone przez wszystkie obowiązane osoby do jego złożenia, zwanego dalej "zgłoszeniem".

§ 2. 1. Oświadczenie płatnika oraz zgłoszenie są przesyłane za pomocą oprogramowania interfejsowego dostępnego na stronie, której adres jest podany w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej ministra właściwego do spraw finansów publicznych, i opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

2. Oświadczenie emitenta jest przesyłane przez elektroniczną skrzynkę podawczą organu podatkowego, utworzoną na podstawie ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 570 oraz z 2018 r. poz. 1000, 1544 i 1669), i opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem zaufanym.

3. Struktura logiczna urzędowego poświadczenia odbioru oświadczenia płatnika oraz zgłoszenia jest udostępniana w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej ministra właściwego do spraw finansów publicznych.

4. Urzędowe poświadczenie odbioru oświadczenia płatnika oraz zgłoszenia wydane przez elektroniczną skrzynkę podawczą systemu teleinformatycznego administracji skarbowej, po przeprowadzeniu prawidłowej weryfikacji struktury logicznej, poprawności danych i podpisu elektronicznego:

    1) zapewnia integralność przekazanego oświadczenia płatnika oraz zgłoszenia zgodnie z przepisami ustawy, o której mowa w ust. 2;

    2) zawiera datę i godzinę przekazania oświadczenia płatnika oraz zgłoszenia i stanowi dowód doręczenia dokumentu.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.