Dodatkowe opcje drukowania:
pokaż wersje przyszłe
 
Drukuj

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15.10.2008 r. w sprawie określenia wzorcowego planu kont dla banków

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

 Dz. U. z 2008 r. nr 195, poz. 1202

Uwaga od redakcji:
Rozporządzenie utraciło moc z dniem 15.09.2011 r.

Na podstawie art. 83 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. nr 76, poz. 694, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustala się wzorcowy plan kont dla banków, stanowiący załącznik do rozporządzenia.

§ 2. Rozporządzenie ma zastosowanie po raz pierwszy do sprawozdań finansowych sporządzonych za rok obrotowy rozpoczynający się w 2009 r.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009 r.*)

________________
*)Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 12.12.2001 r. w sprawie określenia wzorcowego planu kont dla banków (Dz. U. nr 152, poz. 1727), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosownie do art. 80 ustawy z dnia 21.07.2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym (Dz. U. nr 157, poz. 1119 oraz z 2007 r. nr 42, poz. 272 i nr 49, poz. 328).

Załącznik

Wzorcowy plan kont dla banków

ZESPÓŁ 0
Aktywa trwałe
01  Dotacje
 010 Dotacje
02  Udziały i akcje w jednostkach zależnych, współzależnych, stowarzyszonych i udziały mniejszościowe
 020 Udziały i akcje w podmiotach finansowych zależnych
 021 Udziały i akcje w podmiotach niefinansowych zależnych
 022 Udziały i akcje w podmiotach finansowych współzależnych
 023 Udziały i akcje w podmiotach niefinansowych współzależnych
 024 Udziały i akcje w podmiotach finansowych stowarzyszonych
 025 Udziały i akcje w podmiotach niefinansowych stowarzyszonych
 026 Udziały mniejszościowe w podmiotach finansowych
 027 Udziały mniejszościowe w podmiotach niefinansowych
 028 Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości
03  Rzeczowe aktywa trwałe
 030 Nieruchomości
 031 Pozostałe środki trwałe
 032 Środki trwałe w budowie
 038 Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości
 039 Umorzenia
04  Wartości niematerialne i prawne
 040 Wartości niematerialne i prawne
 048 Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości
 049 Umorzenia
05  Rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne objęte umowami leasingu, najmu i dzierżawy
 050 Rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne przyjęte na podstawie umów leasingu finansowego
 051 Należności z tytułu oddanych w leasing finansowy rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
 052 Rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne oddane w leasing operacyjny
 053 Rzeczowy majątek trwały oddany w najem lub w dzierżawę
 058 Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości
 059 Umorzenia
06  Pozostałe aktywa trwałe
 060 Nakłady na wartości niematerialne i prawne
09  Aktywa trwałe do zbycia
 090 Nieruchomości
 091 Pozostałe środki trwałe
 092 Środki trwałe w budowie
 098 Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości
ZESPÓŁ 1
Operacje z udziałem środków pieniężnych i operacje z podmiotami finansowymi
10  Kasa
 100 Gotówka (banknoty oraz monety) 
 101 Czeki podróżnicze
 102 Złoto niemonetarne i inne metale szlachetne
 103 Znaki wartościowe
 104 Czeki podróżnicze własnej emisji
 105 Czeki bankierskie
11  Należności i zobowiązania wobec banku centralnego
 110 Operacje bieżące z bankiem centralnym
  1100konto bieżące nostro
  1101konto bieżące loro
 111 Operacje terminowe z bankiem centralnym
  1110lokaty
  1111depozyty
 112 Aukcyjny obrót papierami wartościowymi
  1120lokaty
  1121pożyczki
 113 Operacje refinansowe
  1130redyskonto weksli
  1131kredyt lombardowy
  1132kredyt refinansowy na realizację programu naprawczego
  1133kredyt refinansowy na inwestycje centralne
  1134kredyt na odsetki skapitalizowane od kredytów na inwestycje centralne
  1135kredyt refinansowy na uzupełnienie zasobów pieniężnych
  1136inne kredyty refinansowe
  1139kredyty niespłacone w terminie
 114 Inne operacje z bankiem centralnym
  1140należności
  1141zobowiązania
 119 Odsetki od operacji z bankiem centralnym
  1190należności
  1191zobowiązania
12  Należności normalne od podmiotów finansowych i rezerwy celowe
 120 Rachunki bieżące
  1200konto bieżące nostro
  1201konto bieżące loro
 122 Lokaty
 123 Kredyty i pożyczki
  1230różnica pomiędzy wartością nominalną a ceną nabycia
 124 Skupione wierzytelności
  1240różnica pomiędzy wartością nominalną a ceną nabycia
 125 Zrealizowane gwarancje
 127 Inne należności
 128 Rezerwy celowe
 129 Odsetki
  1290należności
  1291zobowiązania
13  Należności pod obserwacją od podmiotów finansowych i rezerwy celowe
 132 Lokaty
 133 Kredyty i pożyczki
  1330różnica pomiędzy wartością nominalną a ceną nabycia
 134 Skupione wierzytelności
  1340różnica pomiędzy wartością nominalną a ceną nabycia
 135 Zrealizowane gwarancje
 137 Inne należności
 138 Rezerwy celowe
 139 Odsetki
14  Należności poniżej standardu od podmiotów finansowych i rezerwy celowe
 142 Lokaty
 143 Kredyty i pożyczki
  1430różnica pomiędzy wartością nominalną a ceną nabycia
 144 Skupione wierzytelności
  1440różnica pomiędzy wartością nominalną a ceną nabycia
 145 Zrealizowane gwarancje
 147 Inne należności
 148 Rezerwy celowe
 149 Odsetki
15  Należności wątpliwe od podmiotów finansowych i rezerwy celowe
 152 Lokaty
 153 Kredyty i pożyczki
  1530różnica pomiędzy wartością nominalną a ceną nabycia
 154 Skupione wierzytelności
  1540różnica pomiędzy wartością nominalną a ceną nabycia
 155 Zrealizowane gwarancje
 157 Inne należności
 158 Rezerwy celowe
 159 Odsetki
16  Należności stracone od podmiotów finansowych i rezerwy celowe
 162 Lokaty
 163 Kredyty i pożyczki
  1630różnica pomiędzy wartością nominalną a ceną nabycia
 164 Skupione wierzytelności
  1640różnica pomiędzy wartością nominalną a ceną nabycia
 165 Zrealizowane gwarancje
 167 Inne należności
 168 Rezerwy celowe
 169 Odsetki
17  Zobowiązania i pozostałe należności od podmiotów finansowych i rezerwy celowe
 170 Rachunki bieżące
 171 Depozyty terminowe i zablokowane
 173 Kredyty i pożyczki
 175 Należności i zobowiązania z tytułu zabezpieczeń pieniężnych
 177 Inne zobowiązania
 178 Rezerwy celowe
 179 Odsetki
  1790należności
  1791zobowiązania
19  Inne operacje z podmiotami finansowymi
 190 Należności
 191 Zobowiązania
ZESPÓŁ 2
Operacje z podmiotami niefinansowymi
20  Należności normalne od podmiotów niefinansowych i rezerwy celowe
 200 Kredyty
  2000różnica pomiędzy wartością nominalną a ceną nabycia
 204 Skupione wierzytelności
  2040różnica pomiędzy wartością nominalną a ceną nabycia
 205 Zrealizowane gwarancje
 207 Inne należności
 208 Rezerwy celowe
 209 Odsetki
21  Należności pod obserwacją od podmiotów niefinansowych i rezerwy celowe
 210 Kredyty
  2100różnica pomiędzy wartością nominalną a ceną nabycia
 214 Skupione wierzytelności
  2140różnica pomiędzy wartością nominalną a ceną nabycia
 215 Zrealizowane gwarancje
 217 Inne należności
 218 Rezerwy celowe
 219 Odsetki
22  Należności poniżej standardu od podmiotów niefinansowych i rezerwy celowe
 220 Kredyty
  2200różnica pomiędzy wartością nominalną a ceną nabycia
 224 Skupione wierzytelności
  2240różnica pomiędzy wartością nominalną a ceną nabycia
 225 Zrealizowane gwarancje
 227 Inne należności
 228 Rezerwy celowe
 229 Odsetki
23  Należności wątpliwe od podmiotów niefinansowych i rezerwy celowe
 230 Kredyty
  2300różnica pomiędzy wartością nominalną a ceną nabycia
 234 Skupione wierzytelności
  2340różnica pomiędzy wartością nominalną a ceną nabycia
 235 Zrealizowane gwarancje
 237 Inne należności
 238 Rezerwy celowe
 239 Odsetki
24  Należności stracone od podmiotów niefinansowych i rezerwy celowe
 240 Kredyty
  2400różnica pomiędzy wartością nominalną a ceną nabycia
 244 Skupione wierzytelności
  2440różnica pomiędzy wartością nominalną a ceną nabycia
 245 Zrealizowane gwarancje
 247 Inne należności
 248 Rezerwy celowe
 249 Odsetki
27  Zobowiązania i pozostałe należności od podmiotów niefinansowych i rezerwy celowe
 270 Rachunki bieżące
 271 Depozyty terminowe i zablokowane
 272 Rachunki środków funduszy specjalnego przeznaczenia - bieżące i terminowe
 273 Kredyty i pożyczki
 274 Rachunki oszczędnościowe - bieżące i terminowe
 275 Zobowiązania z tytułu zabezpieczeń pieniężnych
 276 Bony oszczędnościowe
 277 Inne zobowiązania
 278 Rezerwy celowe
 279 Odsetki
  2790należności
  2791zobowiązania
29  Inne operacje z podmiotami niefinansowymi
 290 Należności
 291 Zobowiązania
ZESPÓŁ 3
Operacje z instytucjami rządowymi i samorządowymi
30  Należności normalne od instytucji rządowych i samorządowych i rezerwy celowe
 300 Kredyty
  3000różnica pomiędzy wartością nominalną a ceną nabycia
 304 Skupione wierzytelności
  3040różnica pomiędzy wartością nominalną a ceną nabycia
 305 Zrealizowane gwarancje
 307 Inne należności
 308 Rezerwy celowe
 309 Odsetki
31  Należności pod obserwacją od instytucji samorządowych i rezerwy celowe
 310 Kredyty
  3100różnica pomiędzy wartością nominalną a ceną nabycia
 314 Skupione wierzytelności
  3140różnica pomiędzy wartością nominalną a ceną nabycia
 315 Zrealizowane gwarancje
 317 Inne należności
 318 Rezerwy celowe
 319 Odsetki
32  Należności poniżej standardu od instytucji samorządowych i rezerwy celowe
 320 Kredyty
  3200różnica pomiędzy wartością nominalną a ceną nabycia
 324 Skupione wierzytelności
  3240różnica pomiędzy wartością nominalną a ceną nabycia
 325 Zrealizowane gwarancje
 327 Inne należności
 328 Rezerwy celowe
 329 Odsetki
33  Należności wątpliwe od instytucji rządowych i samorządowych i rezerwy celowe
 330 Kredyty
  3300różnica pomiędzy wartością nominalną a ceną nabycia
 334 Skupione wierzytelności
  3340różnica pomiędzy wartością nominalną a ceną nabycia
 335 Zrealizowane gwarancje
 337 Inne należności
 338 Rezerwy celowe
 339 Odsetki
34  Należności stracone od instytucji rządowych i samorządowych i rezerwy celowe
 340 Kredyty
  3400różnica pomiędzy wartością nominalną a ceną nabycia
 344 Skupione wierzytelności
  3440różnica pomiędzy wartością nominalną a ceną nabycia
 345 Zrealizowane gwarancje
 347 Inne należności
 348 Rezerwy celowe
 349 Odsetki
37  Zobowiązania i pozostałe należności od instytucji rządowych i samorządowych i rezerwy celowe
 370 Rachunki bieżące
 371 Depozyty terminowe i zablokowane
 372 Rachunki środków funduszy specjalnego przeznaczenia - bieżące i terminowe
 373 Kredyty i pożyczki
 375 Zobowiązania z tytułu zabezpieczeń pieniężnych
 377 Inne zobowiązania
 378 Rezerwy celowe
 379 Odsetki
  3790należności
  3791zobowiązania
39  Inne operacje z instytucjami rządowymi i samorządowymi
 390 Należności
 391 Zobowiązania 
ZESPÓŁ 4
Papiery wartościowe
40  Transakcje z przyrzeczeniem odkupu
 400 Kupno papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu
 401 Sprzedaż papierów wartościowych z udzielonym przyrzeczeniem odkupu
 409 Odsetki
  4090należności
  4091zobowiązania
41  Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu
 410 Papiery wartościowe przedstawiające prawo do kapitału
 411 Papiery wartościowe nieprzedstawiające prawa do kapitału
  4110różnica ujemna pomiędzy wartością nominalną a wyższą od niej ceną nabycia
  4111różnica dodatnia pomiędzy wartością nominalną a niższą od niej ceną nabycia
 412 Inne papiery wartościowe
 419 Odsetki
42  Papiery wartościowe dostępne do sprzedaży
 420 Papiery wartościowe przedstawiające prawo do kapitału
 421 Papiery wartościowe nieprzedstawiające prawa do kapitału
  4210różnica ujemna pomiędzy wartością nominalną a wyższą od niej ceną nabycia
  4211różnica dodatnia pomiędzy wartością nominalną a niższą od niej ceną nabycia
 422 Inne papiery wartościowe
 429 Odsetki
43  Papiery wartościowe utrzymywane do terminu zapadalności
 430 Papiery wartościowe nieprzedstawiające prawa do kapitału
  4300różnica ujemna pomiędzy wartością nominalną a wyższą od niej ceną nabycia
  4301różnica dodatnia pomiędzy wartością nominalną a niższą od niej ceną nabycia
 431 Inne papiery wartościowe
 438 Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości
 439 Odsetki
46  Emisja własnych papierów wartościowych
 460 Papiery wartościowe
  4601różnica ujemna pomiędzy wartością nominalną a niższą od niej ceną sprzedaży
  4602różnica dodatnia pomiędzy wartością nominalną a wyższą od niej ceną sprzedaży
 461 Listy zastawne
  4611różnica ujemna pomiędzy wartością nominalną a niższą od niej ceną sprzedaży
  4612różnica dodatnia pomiędzy wartością nominalną a wyższą od niej ceną sprzedaży
 462 Skupione listy zastawne
 469 Odsetki
ZESPÓŁ 5
Operacje różne
50  Rozrachunki międzybankowe
 500 Skupione czeki
 501 Rozrachunki międzybankowe
  5010należności z tytułu rozrachunków międzybankowych
  5011zobowiązania z tytułu rozrachunków międzybankowych
51  Rozrachunki międzyoddziałowe
 510 Rozrachunki centrali z oddziałami
 511 Rozrachunki pomiędzy oddziałami
52  Rozliczenia w operacjach papierami wartościowymi i instrumentami pochodnymi
 520 Rozliczenia z bankami pośredniczącymi w obrocie
 521 Rozliczenia z biurami maklerskimi
 522 Rozliczenia z emitentami papierów wartościowych
 523 Rozliczenie sprzedaży papierów wartościowych
 524 Rozliczenia z tytułu operacji instrumentami pochodnymi
 525 Rozliczenia z tytułu zakupu opcji
 526 Rozliczenia z tytułu sprzedaży opcji
 527 Aktywa i zobowiązania z tytułu instrumentów pochodnych
53  Koszty i przychody rozliczane w czasie
 530 Koszty zapłacone z góry
 531 Przychody pobierane z góry
 532 Koszty do zapłacenia
 533 Przychody do otrzymania
 534 Ujemna wartość firmy
 536 Premie związane z emisją własnych papierów wartościowych
 537 Rozliczenie różnic z tytułu transakcji swap
54  Przychody zastrzeżone
 540 Odsetki zastrzeżone
 541 Zastrzeżone odsetki kapitalizowane
 542 Inne przychody zastrzeżone
55  Wierzyciele i dłużnicy różni i rezerwy celowe
 550 Dłużnicy różni
 551 Wierzyciele różni
 552 Rozliczenia z tytułu obsługi zastępczej z Pocztą Polską
 553 Rozliczenia publicznoprawne
 554 Rozliczenia z tytułu kart płatniczych
 555 Rozliczenia z tytułu dopłat na rzecz spółek z ograniczoną odpowiedzialnością
 556 Rozliczenia z funduszami powołanymi w ramach struktury banku
 558 Rezerwy celowe i odpisy aktualizujące wartość
 559 Odsetki
  5590należności
  5591zobowiązania
56  Rozliczenia z tytułu przewłaszczeń
 560 Rozliczenia z tytułu przejęcia aktywów do zbycia
57  Zapasy
 570 Zapasy związane z działalnością uboczną banku
 571 Zapasy do zbycia przejęte za wierzytelności
 578 Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości
58  Aktywa i rezerwy z tytułu podatku dochodowego oraz inne rezerwy
 580 Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
 581 Rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego
 582 Rezerwy na przyszłe zobowiązania
 583 Rezerwy na zobowiązania pozabilansowe
 584 Rezerwa na ryzyko ogólne
 585 Rezerwa na zabezpieczenie listów zastawnych
59  Konta techniczne
 590 Pozycje wymiany
 599 Równowartość pozycji wymiany
ZESPÓŁ 6
Fundusze własne
60  Fundusze własne podstawowe
 600 Kapitał podstawowy
 601 Należne wpłaty na kapitał podstawowy
 602 Akcje własne
 603 Kapitał zapasowy
 604 Kapitał rezerwowy
 605 Fundusz ogólnego ryzyka na niezidentyfikowane ryzyko działalności bankowej
 606 Wynik z lat ubiegłych
 607 Pozostałe fundusze
61  Fundusze własne uzupełniające
 611 Fundusz z aktualizacji wyceny
  6110odpisy aktualizujące wartość rzeczowych aktywów trwałych
  6111odpisy aktualizujące wartość finansowych aktywów trwałych
  6112odpisy aktualizujące wartość wartości niematerialnych i prawnych
  6113odpisy aktualizujące z tytułu różnic kursowych
  6114odpisy z tytułu odroczonego podatku dochodowego
 612 Inne fundusze
 613 Zobowiązania podporządkowane
65  Wynik finansowy
 650 Wynik finansowy w trakcie zatwierdzania
 652 Podatek dochodowy
 653 Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego
ZESPÓŁ 7
Koszty i straty
70  Koszty operacji z podmiotami finansowymi
 700 Odsetki
 702 Prowizje
 707 Inne koszty
71  Koszty operacji z podmiotami niefinansowymi
 710 Odsetki
 712 Prowizje
 717 Inne koszty
72  Koszty operacji z instytucjami rządowymi i samorządowymi
 720 Odsetki
 722 Prowizje
 727 Inne koszty
73  Koszty operacji papierami wartościowymi
 730 Odsetki od operacji papierami wartościowymi z przyrzeczeniem odkupu
 731 Koszty operacji papierami wartościowymi przeznaczonymi do obrotu
 732 Koszty operacji papierami wartościowymi dostępnymi do sprzedaży
 733 Koszty operacji papierami wartościowymi utrzymywanymi do terminu zapadalności
 734 Koszty z tytułu emisji papierów wartościowych
 737 Inne koszty
74  Inne koszty z operacji finansowych
 741 Koszty z operacji wymiany
 742 Koszty z operacji spekulacyjnymi instrumentami pochodnymi
 745 Koszty z tytułu różnic z wyceny złota i metali szlachetnych
 746 Koszty z tytułu gwarancyjnych zobowiązań pozabilansowych
 747 Pozostałe koszty
75  Koszty działania banku i amortyzacja
 750 Koszty osobowe
 751 Koszty rzeczowe
 752 Podatki i opłaty
 753 Koszty ponoszone na rzecz Bankowego Funduszu Gwarancyjnego
 754 Koszty uboczne
 755 Odpisy amortyzacyjne
 757 Inne koszty
76  Odpisy na rezerwy
 760 Odpisy z tytułu rezerw celowych na należności
 761 Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości papierów wartościowych
 762 Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości akcji i udziałów w jednostkach zależnych, współzależnych, stowarzyszonych i udziałów mniejszościowych
 766 Odpisy z tytułu rezerw celowych na zobowiązania pozabilansowe
 767 Odpis z tytułu rezerwy na ryzyko ogólne
 768 Odpisy na fundusze
 769 Odpisy z tytułu rezerw na zabezpieczenie listów zastawnych
77  Pozostałe koszty operacyjne
 770 Koszty z tytułu sprzedaży, likwidacji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz aktywów do zbycia
 771 Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
 772 Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych objętych umowami leasingu finansowego, najmu i dzierżawy
 773 Koszty spisania należności przedawnionych, umorzonych i nieściągalnych
 774 Koszty z tytułu odszkodowań, kar i grzywien
 775 Koszty z tytułu przekazania darowizn
 776 Odpisy z tytułu rezerw na przyszłe zobowiązania
 777 Inne koszty operacyjne
78  Straty nadzwyczajne
 780 Straty nadzwyczajne
ZESPÓŁ 8
Przychody i zyski
80  Przychody z operacji z podmiotami finansowymi
 800 Odsetki
 802 Prowizje
 807 Inne przychody
81  Przychody z operacji z podmiotami niefinansowymi
 810 Odsetki
 812 Prowizje
 817 Inne przychody
82  Przychody z operacji z instytucjami rządowymi i samorządowymi
 820 Odsetki
 822 Prowizje
 827 Inne przychody
83  Przychody z operacji papierami wartościowymi
 830 Odsetki od operacji papierami wartościowymi z przyrzeczeniem odkupu
 831 Przychody z operacji papierami wartościowymi przeznaczonymi do obrotu
 832 Przychody z operacji papierami wartościowymi dostępnymi do sprzedaży
 833 Przychody z operacji papierami wartościowymi utrzymywanymi do terminu zapadalności
 834 Przychody z tytułu emisji własnych papierów wartościowych
 837 Inne przychody
84  Inne przychody z operacji finansowych
 841 Przychody z operacji wymiany
 842 Przychody z operacji spekulacyjnymi instrumentami pochodnymi
 845 Przychody z tytułu różnic z wyceny złota i metali szlachetnych
 846 Przychody z tytułu gwarancyjnych zobowiązań pozabilansowych
 847 Pozostałe przychody
85  Przychody uboczne
 854 Przychody ze sprzedaży towarów i usług
 857 Inne przychody uboczne
86  Przychody z tytułu rozwiązania rezerw oraz wzrostu wartości papierów wartościowych i udziałów
 860 Rozwiązanie rezerw celowych na należności
 861 Przychody z tytułu wzrostu wartości papierów wartościowych
 862 Przychody z tytułu wzrostu wartości akcji i udziałów w jednostkach zależnych, współzależnych, stowarzyszonych i udziałów mniejszościowych
 866 Rozwiązanie rezerw celowych na zobowiązania pozabilansowe
 867 Rozwiązanie rezerw na ryzyko ogólne
 869 Rozwiązanie rezerw na zabezpieczenie listów zastawnych
87  Pozostałe przychody operacyjne
 870 Przychody z tytułu sprzedaży, likwidacji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz aktywów do zbycia
 871 Przychody z tytułu wzrostu wartości rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
 872 Przychody z tytułu wzrostu wartości rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych objętych umowami leasingu, najmu i dzierżawy
 873 Przychody z tytułu odzyskanych należności przedawnionych, umorzonych i nieściągalnych
 874 Przychody z tytułu otrzymanych odszkodowań, kar i grzywien
 875 Przychody z tytułu otrzymanych darowizn
 876 Przychody z tytułu rozwiązania rezerw na przyszłe zobowiązania
 877 Inne przychody operacyjne
88  Zyski nadzwyczajne
 880 Zyski nadzwyczajne
ZESPÓŁ 9
Zobowiązania pozabilansowe udzielone i otrzymane
90  Zobowiązania o charakterze finansowym - udzielone
 900 Linie kredytowe
 901 Otwarte akredytywy importowe
 902 Akceptowane traty
 903 Inne zobowiązania udzielone
91  Zobowiązania o charakterze finansowym - otrzymane
 910 Linie kredytowe
 911 Linie kredytowe NBP
 912 Inne zobowiązania otrzymane
92  Zobowiązania o charakterze gwarancyjnym - udzielone
 920 Potwierdzone akredytywy eksportowe
 921 Akceptowane traty
 922 Poręczenia i gwarancje spłaty kredytów
 923 Inne zobowiązania udzielone
93  Zobowiązania o charakterze gwarancyjnym - otrzymane
 930 Potwierdzone akredytywy eksportowe
 931 Poręczenia i gwarancje spłaty kredytów
 932 Otrzymane regwarancje
 933 Inne zobowiązania otrzymane
94  Zobowiązania z tytułu operacji wymiany
 940 Bieżące operacje walutowe
 941 Terminowe operacje walutowe
 943 Różnice kursowe z tytułu terminowych operacji walutowych
95  Zobowiązania z tytułu obrotu papierami wartościowymi
 950 Papiery wartościowe do otrzymania
 951 Papiery wartościowe do wydania
 952 Przejęcie emisji
96  Zobowiązania z tytułu operacji instrumentami pochodnymi - operacje zabezpieczające
 960 Sprzedane terminowe instrumenty pochodne
 961 Nabyte terminowe instrumenty pochodne
 962 Opcje zakupu
  9620zakup opcji zakupu
  9621zakup opcji sprzedaży
 963 Opcje sprzedaży
  9630sprzedaż opcji zakupu
  9631sprzedaż opcji sprzedaży
97  Zobowiązania z tytułu operacji instrumentami pochodnymi - operacje spekulacyjne
 970 Sprzedane terminowe instrumenty pochodne
 971 Nabyte terminowe instrumenty pochodne
 972 Opcje zakupu
  9720zakup opcji zakupu
  9721zakup opcji sprzedaży
 973 Opcje sprzedaży
  9730sprzedaż opcji zakupu
  9731sprzedaż opcji sprzedaży
98  Inne zobowiązania
 980 Zobowiązania z tytułu rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych i prawnych używanych na podstawie umów leasingu operacyjnego
 981 Papiery wartościowe wydane stanowiące gwarancje
 982 Papiery wartościowe otrzymane stanowiące gwarancje
 983 Inne aktywa stanowiące zabezpieczenie
 984 Inne zabezpieczenia otrzymane
99  Konta techniczne
 990 Pozycje wymiany (konta walutowe) 
 991 Pozabilansowe różnice z wymiany
 999 Równowartość pozycji wymiany (konta złotowe)