Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21.12.2018 r. w sprawie dokumentacji cen transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Wersja czasowa:
od 2021.05.20
do 2022.04.07
tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2021 r. poz. 923
Istniejące wersje czasowe § 2
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2018 r. poz. 2509
2020.02.15
zmieniony przez
2021.01.01
zmieniony przez
2021.05.20 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2021 r. poz. 923
2022.04.08
zmieniony przez
2023.04.03
zmieniony przez
2023.09.07 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2023 r. poz. 1813
Pokaż wszystkie w jednym oknie

§ 2. Lokalna dokumentacja cen transferowych obejmuje:

  1) w zakresie opisu podmiotu powiązanego, o którym mowa w art. 23zc ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, zwanej dalej "ustawą":

   a) opis struktury zarządczej i schemat organizacyjny podmiotu powiązanego,

   b) opis podstawowej działalności podmiotu powiązanego, w tym:

    - wskazanie przedmiotu prowadzonej działalności,

    - wskazanie rynków geograficznych, na których podmiot powiązany prowadzi działalność,

    - opis branży i otoczenia rynkowego, w ramach których podmiot powiązany prowadzi działalność, ze wskazaniem wpływu warunków ekonomicznych i regulacyjnych oraz wskazaniem kluczowych konkurentów,

    - opis strategii gospodarczej,

    - informację o istotnych ekonomicznie funkcjach, aktywach lub ryzykach, mających wpływ na podmiot powiązany, które zostały przeniesione w roku obrotowym i w roku poprzedzającym rok obrotowy, jeżeli takie przeniesienie nastąpiło;

  2) w zakresie opisu transakcji, w tym analizy funkcji, ryzyk i aktywów, o którym mowa w art. 23zc ust. 1 pkt 2 ustawy:

   a) przedmiot i rodzaj transakcji kontrolowanej,

   b) informację o podmiotach powiązanych uczestniczących w dokonaniu transakcji kontrolowanej zawierającą:

    - nazwę i siedzibę lub miejsce zarządu,

    - numer identyfikacji podatkowej, a w przypadku jego braku - inny numer identyfikacyjny wraz z określeniem jego rodzaju,

    - wskazanie przedmiotu podstawowej działalności,

    - rodzaj powiązań występujących pomiędzy tymi podmiotami,

   c) analizę funkcjonalną podmiotów powiązanych uczestniczących w dokonaniu transakcji kontrolowanej, z uwzględnieniem istotnych zmian w porównaniu do poprzedniego roku obrotowego, zawierającą opis:

    - wykonywanych funkcji,

    - ponoszonych ryzyk, w tym zdolności do ich ponoszenia,

    - angażowanych aktywów,

   d) sposób kalkulacji ceny transferowej, wraz z przyjętymi założeniami,

   e) wartość transakcji kontrolowanej, określoną zgodnie z art. 23x ust. 2 ustawy, z podziałem na kontrahentów,

   f) otrzymane lub przekazane płatności związane z transakcją kontrolowaną, w tym dokonane potrącenia wzajemnych wierzytelności,

   g) umowy, porozumienia wewnątrzgrupowe lub inne dokumenty dotyczące transakcji kontrolowanej,

   h) porozumienia lub interpretacje podatkowe dotyczące transakcji kontrolowanej, w tym porozumienia dotyczące cen transferowych, zawarte z administracjami podatkowymi państw innych niż Rzeczpospolita Polska lub wydane przez te administracje;

  3) w zakresie analizy cen transferowych, o której mowa w art. 23zc ust. 1 pkt 3 ustawy:

   a) wskazanie metody, o której mowa w art. 23p ust. 1 i 2 ustawy, zastosowanej do weryfikacji ceny transferowej, wraz ze zwięzłym uzasadnieniem wyboru,

   b) wskazanie strony lub transakcji podlegającej badaniu w ramach analizy cen transferowych, jeżeli wynika to z metody wskazanej zgodnie z lit. a, wraz z uzasadnieniem wyboru;

   c) opis analizy porównawczej, o której mowa w art. 23zc ust. 1 pkt 3 lit. a ustawy, przeprowadzonej z wykorzystaniem metody wskazanej zgodnie z lit. a, zawierający:

    - opis procesu wyszukiwania i doboru danych oraz wskazanie źródeł tych danych, wraz z uzasadnieniem doboru kryteriów wyszukiwania oraz istotnych założeń przyjętych na potrzeby dokonania tej analizy,

    - dane porównawcze przedstawione w postaci elektronicznej umożliwiającej ich edycję, grupowanie, sortowanie i przeprowadzanie weryfikacji wykonanych obliczeń, w tym wskaźniki finansowe, przyjęte oraz odrzucone w ramach tej analizy, wraz z ich opisem, odnoszące się do transakcji zawieranych przez podmiot powiązany z podmiotem niepowiązanym (dane wewnętrzne) albo zawieranych pomiędzy podmiotami niepowiązanymi (dane zewnętrzne), jeżeli są dostępne,

    - uzasadnienie powodów przyjęcia do tej analizy danych z wielu lat lub z jednego roku,

    - uzasadnienie wyboru wskaźnika finansowego przyjętego do tej analizy, jeżeli został zastosowany,

    - opis korekty porównywalności wraz z uzasadnieniem, jeżeli została zastosowana,

    - wskazanie wyznaczonego w wyniku tej analizy punktu lub przedziału wraz z opisem miar statystycznych, jeżeli zostały zastosowane,

   d) opis analizy zgodności, o której mowa w art. 23zc ust. 1 pkt 3 lit. b ustawy, jeżeli na podstawie art. 23zc ust. 1 pkt 3 lit. a ustawy nie jest sporządzany opis analizy porównawczej, przy czym w przypadku wskazania zgodnie z lit. a metody stanowiącej technikę wyceny opis tej analizy zawiera:

    - uzasadnienie wyboru zastosowanej techniki wyceny,

    - opis źródeł danych wykorzystanych do wyceny,

    - opis oraz uzasadnienie założeń przyjętych do wyceny, w szczególności założeń do wskaźników stosowanych w wycenie oraz opis sposobu kalkulacji tych wskaźników,

    - opis oraz uzasadnienie założeń przyjętych do prognoz, opis źródła wykorzystanych danych oraz wskazanie celu prognozy - w przypadku gdy zastosowanie techniki wyceny wymaga zastosowania prognozy,

    - analizę wrażliwości wskazującą wpływ zmian poszczególnych założeń na wynik wyceny,

    - uzasadnienie przyjętego punktu z przedziału wartości przedmiotu transakcji kontrolowanej,

   e) odniesienie ceny transferowej do wyniku analiz, o których mowa w art. 23zc ust. 1 pkt 3 ustawy, wraz z uzasadnieniem odchyleń, jeżeli wystąpiły;

  4) w zakresie informacji finansowych, o których mowa w art. 23zc ust. 1 pkt 4 ustawy:

   a) zatwierdzone sprawozdanie finansowe dotyczące roku obrotowego sporządzone na podstawie przepisów o rachunkowości,

   b) opis umożliwiający przyporządkowanie danych finansowych dotyczących transakcji kontrolowanej do pozycji sprawozdania finansowego, o którym mowa w lit. a, lub do innych informacji w nim zawartych;

  5) w zakresie uzasadnienia gospodarczego transakcji, o którym mowa w art. 23zc ust. 1a ustawy:

   a) okoliczności, z których wynika obowiązek sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych zgodnie z art. 23za ust. 1 lub 1a ustawy,

   b) opis spodziewanych:

    - korzyści podatkowych, takich jak: niepowstanie zobowiązania podatkowego, odsunięcie w czasie powstania zobowiązania podatkowego lub obniżenie jego wysokości, powstanie lub zawyżenie straty podatkowej oraz powstanie nadpłaty lub prawa do zwrotu podatku albo zawyżenie kwoty nadpłaty lub zwrotu podatku,

    - innych, kwantyfikowalnych lub niekwantyfikowalnych, korzyści ekonomicznych, takich jak: zwiększenie rentowności działalności przed opodatkowaniem, zwiększenie produktywności pracy, wzmocnienie przewagi konkurencyjnej, zwiększenie udziału w rynku, zwiększenie rozpoznawalności przedsiębiorstwa, marki lub produktu oraz rozwój cech funkcjonalnych przedsiębiorstwa lub produktu,

   c) pozostałe przyczyny gospodarcze transakcji.