Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21.12.2018 r. w sprawie dokumentacji cen transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Wersja czasowa:
od 2018.12.31
do 2020.02.14
tekst pierwotny
Dz. U. z 2018 r. poz. 2509
Istniejące wersje czasowe § 3
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2018 r. poz. 2509
2020.02.15
zmieniony przez
2021.05.20 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2021 r. poz. 923
2022.04.08
zmieniony przez
2023.09.07 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2023 r. poz. 1813
Pokaż wszystkie w jednym oknie

§ 3. Grupowa dokumentacja cen transferowych obejmuje:

  1) w zakresie opisu grupy kapitałowej, o którym mowa w art. 23zc ust. 2 pkt 1 ustawy:

   a) opis lub schemat struktury właścicielskiej grupy kapitałowej wraz z podaniem nazwy i siedziby lub miejsca zarządu podmiotów wchodzących w jej skład,

   b) opis przedmiotu i zakresu działalności prowadzonej przez grupę kapitałową, zawierający:

    - opis najistotniejszych czynników decydujących o przewadze konkurencyjnej i możliwościach rozwoju grupy kapitałowej,

    - opis lub schemat łańcucha wartości dla pięciu najistotniejszych pod względem przychodów grup produktów lub usług oraz takich grup produktów lub usług, z których przychody stanowią powyżej 5% skonsolidowanych przychodów grupy kapitałowej, wraz ze wskazaniem głównych rynków geograficznych dla tych grup produktów lub usług,

    - wyszczególnienie i zwięzły opis istotnych umów lub porozumień zawieranych między podmiotami powiązanymi grupy kapitałowej, w zakresie usług, innych niż usługi dotyczące badań i rozwoju, zawierający w szczególności opis zdolności głównych usługodawców do świadczenia istotnych usług wewnątrzgrupowych oraz informację w zakresie polityki cen transferowych grupy w odniesieniu do alokacji kosztów usług wewnątrzgrupowych i zasad ustalania cen za te usługi,

    - zwięzły słowny opis analizy funkcjonalnej przedstawiający istotny udział podmiotów powiązanych w tworzeniu wartości w ramach grupy kapitałowej, w tym istotne funkcje pełnione przez te podmioty powiązane, ponoszone przez nie istotne ryzyka i angażowane istotne aktywa,

    - informację o istotnych transakcjach restrukturyzacji oraz transakcjach związanych ze zmianami własnościowymi, w tym przejęciach, połączeniach i likwidacjach, przeprowadzonych w sprawozdawczym roku obrotowym grupy kapitałowej;

  2) w zakresie opisu istotnych wartości niematerialnych i prawnych grupy kapitałowej, o którym mowa w art. 23zc ust. 2 pkt 2 ustawy:

   a) ogólny opis strategii grupy kapitałowej w zakresie tworzenia, rozwoju, własności oraz wykorzystania wartości niematerialnych i prawnych wraz z informacją o lokalizacji istotnych ośrodków badawczo-rozwojowych oraz lokalizacji ośrodków zarządzających funkcjami badawczo-rozwojowymi,

   b) wykaz wartości niematerialnych i prawnych lub ich grup istotnych z punktu widzenia cen transferowych wraz ze wskazaniem podmiotów posiadających tytuły prawne do tych wartości,

   c) wykaz istotnych umów lub porozumień zawartych pomiędzy podmiotami powiązanymi grupy kapitałowej dotyczących wartości niematerialnych i prawnych, w tym umów o podziale kosztów, umów o prowadzenie prac badawczo-rozwojowych i umów licencyjnych,

   d) opis polityki cen transferowych grupy kapitałowej w zakresie działalności badawczo-rozwojowej oraz wartości niematerialnych i prawnych,

   e) ogólny opis istotnych zmian w zakresie kontroli i własności wartości niematerialnych i prawnych oraz korzystania z tych wartości, wraz ze wskazaniem zaangażowanych podmiotów, ich siedziby lub miejsca zarządu oraz wypłaconego z tytułu tych zmian wynagrodzenia lub rekompensaty;

  3) w zakresie opisu istotnych transakcji finansowych grupy kapitałowej, o którym mowa w art. 23zc ust. 2 pkt 3 ustawy:

   a) ogólny opis sposobu finansowania działalności grupy kapitałowej, w tym informacje o istotnych umowach dotyczących finansowania zawartych z podmiotami niepowiązanymi,

   b) wskazanie podmiotów pełniących funkcje w zakresie centralnego finansowania w ramach grupy kapitałowej oraz ich siedziby i miejsca sprawowania faktycznego zarządu,

   c) ogólny opis polityki cen transferowych w zakresie finansowania pomiędzy podmiotami powiązanymi;

  4) w zakresie informacji finansowych i podatkowych grupy kapitałowej, o których mowa w art. 23zc ust. 2 pkt 4 ustawy:

   a) roczne skonsolidowane sprawozdanie grupy kapitałowej,

   b) wykaz i zwięzły opis zawartych przez podmioty powiązane grupy kapitałowej jednostronnych uprzednich porozumień cenowych lub innych interpretacji podatkowych dotyczących przypisania dochodu pomiędzy państwami.