Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21.12.2018 r. w sprawie cen transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Wersja czasowa:
od 2023.07.14
 
tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2023 r. poz. 1349
Istniejące wersje czasowe § 8
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2018 r. poz. 2502
2020.01.17
zmieniony przez
2021.05.07 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2021 r. poz. 870
2022.03.05
zmieniony przez
2023.07.14 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2023 r. poz. 1349
Pokaż wszystkie w jednym oknie

§ 8. 1. Jeżeli cena transferowa trudnych do wyceny wartości niematerialnych została ustalona na podstawie informacji lub danych finansowych dotyczących zdarzeń przyszłych, w tym prognoz finansowych, to w celu oceny jej wartości rynkowej należy ocenić, czy informacje lub dane finansowe wzięte pod uwagę przy jej kalkulacji nie odbiegają istotnie od rzeczywistych danych i informacji finansowych.

2. W przypadku rozbieżności pomiędzy danymi prognozowanymi a rzeczywistymi, prowadzącej do różnicy w wysokości ceny transferowej trudnych do wyceny wartości niematerialnych, wynoszącej co najmniej 20% wartości ceny transferowej skalkulowanej w oparciu o dane prognozowane, określając wysokości dochodu (straty) podatnika w drodze oszacowania organ podatkowy nie jest związany ograniczeniem wynikającym z § 7 ust. 1 w zakresie okoliczności wymienionych w § 3 ust. 3.

3. W przypadku gdy transakcja kontrolowana obejmująca przeniesienie trudnych do wyceny wartości niematerialnych jest objęta uprzednim porozumieniem cenowym, porozumieniem inwestycyjnym, o którym mowa w art. 20zs § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2022 r. poz. 2651, z późn. zm.), albo porozumieniem podatkowym, o którym mowa w art. 20zb pkt 2 tej ustawy, przepisu ust. 2 nie stosuje się za okres, którego dotyczy to porozumienie.