Ustawa z dnia 4.10.2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Wersja czasowa:
od 2024.03.22
 
tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2024 r. poz. 427
Istniejące wersje czasowe art. 31
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2018 r. poz. 2215
2019.06.25
zmieniony przez
2020.08.05 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2020 r. poz. 1342
2022.05.21
zmieniony przez
2022.06.04
zmieniony przez
2023.01.09 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2023 r. poz. 46
2024.03.22 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2024 r. poz. 427
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 31. 1. W terminie 30 dni po zakończeniu kwartału minister właściwy do spraw pracy przekazuje uczestnikowi PPK, za pośrednictwem PFR, wpłatę powitalną w kwocie równej 250 zł, zwaną dalej "wpłatą powitalną", w celu zaewidencjonowania jej na rachunku PPK uczestnika PPK. Uprawnienie do wpłaty powitalnej przysługuje uczestnikowi PPK, w imieniu i na rzecz którego zawarto umowę lub umowy o prowadzenie PPK i który przez co najmniej 3 pełne miesiące kalendarzowe jest uczestnikiem PPK, jeżeli w okresie uczestnictwa w PPK dokonano wpłat podstawowych finansowanych przez uczestnika PPK za co najmniej 3 miesiące.

2. Wpłata powitalna jest ewidencjonowana na rachunku PPK uczestnika PPK w terminie 45 dni po zakończeniu kwartału, o którym mowa w ust. 1.

3. Przepisów ust. 1 i 2 nie stosuje się, jeżeli wpłatę powitalną zewidencjonowano już wcześniej na rachunku PPK uczestnika PPK w tym samym lub innym PPK.

4. Informację o łącznej liczbie uczestników PPK, o których mowa w ust. 1, PFR przekazuje ministrowi właściwemu do spraw pracy w terminie 15 dni od dnia zakończenia kwartału.

5. Informację, o której mowa w ust. 4, sporządza się na podstawie danych zawartych w ewidencji PPK, o której mowa w rozdziale 10.

6. Wpłata powitalna finansowana jest z Funduszu Pracy.

7. Wpłata powitalna niezaewidencjonowana na rachunku PPK uczestnika PPK podlega zwrotowi, za pośrednictwem PFR, na rachunek bankowy wskazany przez ministra właściwego do spraw pracy.