Ustawa z dnia 4.10.2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Wersja czasowa:
od 2023.09.29
 
zmieniony przez
art. 34 
Istniejące wersje czasowe art. 63
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2018 r. poz. 2215
2020.08.05 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2020 r. poz. 1342
2023.01.09 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2023 r. poz. 46
2023.09.29
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 63. 1. Jeżeli towarzystwo funduszy inwestycyjnych, PTE, pracownicze towarzystwo emerytalne lub zakład ubezpieczeń przestanie spełniać warunki określone w art. 59 ust. 1, organ nadzoru wzywa towarzystwo funduszy inwestycyjnych, PTE, pracownicze towarzystwo emerytalne lub zakład ubezpieczeń do usunięcia nieprawidłowości w wyznaczonym przez organ nadzoru terminie oraz występuje z wnioskiem do PFR o zawieszenie udziału towarzystwa funduszy inwestycyjnych, PTE, pracowniczego towarzystwa emerytalnego lub zakładu ubezpieczeń w ewidencji PPK.

2. PFR, na wniosek organu nadzoru, zawiesza udział towarzystwa funduszy inwestycyjnych, PTE, pracowniczego towarzystwa emerytalnego lub zakładu ubezpieczeń w ewidencji PPK na okres wskazany we wniosku organu nadzoru, o którym mowa w ust. 1. Okres ten może być, na wniosek organu nadzoru, przedłużony.

3. W okresie zawieszenia udziału towarzystwa funduszy inwestycyjnych, PTE, pracowniczego towarzystwa emerytalnego lub zakładu ubezpieczeń w ewidencji PPK instytucja finansowa zarządzana przez towarzystwo funduszy inwestycyjnych, PTE, pracownicze towarzystwo emerytalne lub zakład ubezpieczeń nie może zawierać nowych umów o zarządzanie PPK.

4. W razie nieusunięcia nieprawidłowości w wyznaczonym przez organ nadzoru terminie organ nadzoru wydaje decyzję o usunięciu towarzystwa funduszy inwestycyjnych, PTE, pracowniczego towarzystwa emerytalnego lub zakładu ubezpieczeń z ewidencji PPK.

5. W przypadku gdy towarzystwo funduszy inwestycyjnych, PTE, pracownicze towarzystwo emerytalne lub zakład ubezpieczeń zostało umieszczone w ewidencji PPK na podstawie fałszywego oświadczenia, o którym mowa w art. 60, organ nadzoru wydaje decyzję o usunięciu towarzystwa funduszy inwestycyjnych, PTE, pracowniczego towarzystwa emerytalnego lub zakładu ubezpieczeń z ewidencji PPK.

6. W przypadku gdy towarzystwo funduszy inwestycyjnych, PTE, pracownicze towarzystwo emerytalne lub zakład ubezpieczeń nie wniesie opłaty wstępnej lub opłaty rocznej, o których mowa w art. 79 ust. 1, na rzecz operatora portalu, o którym mowa w art. 77 ust. 2, w terminie 90 dni od dnia, o którym mowa w art. 79 ust. 2 lub 3, operator portalu, o którym mowa w art. 77 ust. 2, informuje towarzystwo funduszy inwestycyjnych, PTE, pracownicze towarzystwo emerytalne lub zakład ubezpieczeń o obowiązku wniesienia, w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji, opłaty wstępnej lub opłaty rocznej.

7. W przypadku gdy towarzystwo funduszy inwestycyjnych, PTE, pracownicze towarzystwo emerytalne lub zakład ubezpieczeń nie wniesie opłaty wstępnej lub opłaty rocznej w terminie, o którym mowa w ust. 6, organ nadzoru, na wniosek operatora portalu, o którym mowa w art. 77 ust. 2, może wydać decyzję o usunięciu towarzystwa funduszy inwestycyjnych, PTE, pracowniczego towarzystwa emerytalnego lub zakładu ubezpieczeń z ewidencji PPK.

7a. Organ nadzoru może wydać decyzję o usunięciu towarzystwa funduszy inwestycyjnych, PTE, pracowniczego towarzystwa emerytalnego lub zakładu ubezpieczeń z ewidencji PPK na wniosek odpowiednio towarzystwa funduszy inwestycyjnych, PTE, pracowniczego towarzystwa emerytalnego lub zakładu ubezpieczeń.

7b. Od dnia złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 7a, instytucja finansowa zarządzana przez towarzystwo funduszy inwestycyjnych, PTE, pracownicze towarzystwo emerytalne lub zakład ubezpieczeń nie może zawierać umów o zarządzanie PPK oraz umów o prowadzenie PPK.

8. W przypadku wydania decyzji o cofnięciu zezwolenia na:

    1) utworzenie PTE lub pracowniczego towarzystwa emerytalnego - na podstawie ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych,

    2) wykonywanie działalności przez towarzystwo funduszy inwestycyjnych w zakresie, o którym mowa w art. 45 ust. 1 lub 1a ustawy o funduszach inwestycyjnych, lub w przypadku wygaśnięcia takiego zezwolenia na podstawie tej ustawy,

    3) wykonywanie działalności ubezpieczeniowej przez zakład ubezpieczeń - na podstawie ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej

- wpis do ewidencji PPK wygasa z mocy prawa.

9. W przypadkach, o których mowa w ust. 4, 5 i 7, PFR, na wniosek organu nadzoru, zawiesza udział towarzystwa funduszy inwestycyjnych, PTE, pracowniczego towarzystwa emerytalnego lub zakładu ubezpieczeń w ewidencji PPK do dnia, w którym decyzja o usunięciu towarzystwa funduszy inwestycyjnych, PTE, pracowniczego towarzystwa emerytalnego lub zakładu ubezpieczeń z ewidencji PPK stanie się ostateczna.

10. W przypadkach, o których mowa w ust. 9, instytucja finansowa zarządzana przez towarzystwo funduszy inwestycyjnych, PTE, pracownicze towarzystwo emerytalne lub zakład ubezpieczeń nie może zawierać nowych umów o zarządzanie PPK.

11. W przypadku wydania decyzji, o której mowa w ust. 4, 5, 7 lub 7a, towarzystwo funduszy inwestycyjnych, PTE, pracownicze towarzystwo emerytalne lub zakład ubezpieczeń nie może ubiegać się o ponowne umieszczenie w ewidencji PPK przez okres roku od dnia, w którym decyzja, o której mowa w ust. 4, 5, 7 lub 7a, stanie się ostateczna.

12. Informację o wydaniu decyzji, o których mowa w ust. 4, 5, 7, 7a i 8, organ nadzoru przekazuje do PFR.