Ustawa z dnia 4.10.2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Wersja czasowa:
od 2023.01.09
 
tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2023 r. poz. 46
Istniejące wersje czasowe art. 97
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2018 r. poz. 2215
2020.08.05 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2020 r. poz. 1342
2022.11.21
zmieniony przez
2023.01.09 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2023 r. poz. 46
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 97. 1. Wypłata środków zgromadzonych na rachunku PPK uczestnika PPK następuje wyłącznie na złożony wybranej instytucji finansowej wniosek:

    1) uczestnika PPK po osiągnięciu przez niego 60. roku życia;

    2) uczestnika PPK, zgodnie z art. 98, art. 100 lub art. 101.

2. O rozpoczęciu wypłaty środków zgromadzonych na rachunku PPK uczestnika PPK, o której mowa w ust. 1 pkt 1 oraz pkt 2 w zakresie art. 100, instytucja finansowa niezwłocznie informuje podmiot zatrudniający oraz PFR. PFR za pomocą systemu teleinformatycznego ewidencji PPK niezwłocznie informuje inne instytucje finansowe o rozpoczęciu wypłaty środków zgromadzonych na rachunku PPK uczestnika PPK, dla którego instytucje te prowadzą rachunki PPK.

2a. Inne instytucje finansowe, o których mowa w ust. 2, niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni roboczych od dnia otrzymania od PFR informacji, o której mowa w ust. 2, informują podmioty zatrudniające, z którymi zawarły umowy o zarządzanie PPK, o rozpoczęciu wypłat, o których mowa w ust. 2.

2b. Instytucja finansowa może nie informować podmiotu zatrudniającego, z którym zawarła umowę o zarządzanie PPK, o rozpoczęciu wypłat, o których mowa w ust. 2, jeżeli taką informację przekazała podmiotowi zatrudniającemu w związku z wcześniej otrzymaną od PFR informacją, o której mowa w ust. 2.

3. Po otrzymaniu informacji, o której mowa w ust. 2 lub 2a:

    1)  podmiot zatrudniający nie oblicza, nie pobiera ani nie dokonuje wpłat do instytucji finansowej;

    2)  dopłaty roczne ani wpłaty powitalne nie są przekazywane.