Ustawa z dnia 4.10.2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Wersja czasowa:
od 2020.08.05
do 2022.06.03
tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2020 r. poz. 1342
Istniejące wersje czasowe art. 76
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2018 r. poz. 2215
2020.08.05 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2020 r. poz. 1342
2022.06.04
zmieniony przez
2023.01.09 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2023 r. poz. 46
2023.10.05
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 76. 1. PFR udostępnia z ewidencji PPK:

    1) Państwowej Inspekcji Pracy dane, o których mowa w art. 73, w celu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 15d ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1251);

    2) operatorowi portalu, o którym mowa w art. 77 ust. 2, oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 60 ust. 1 i 2, informacje, dane oraz dokumenty, o których mowa w art. 71, w celu realizacji zadań, o których mowa w art. 77 ust. 3, oraz dane, o których mowa w art. 74 ust. 2, w celu realizacji zadania, o którym mowa w art. 77 ust. 3 pkt 4;

    3) instytucjom finansowym dane, o których mowa w art. 74 ust. 2 pkt 1, w celu, o którym mowa w art. 75;

    4) ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych, Narodowemu Bankowi Polskiemu oraz organowi nadzoru dane, o których mowa w art. 71-74, w celach analityczno-sprawozdawczych;

    5) ministrowi właściwemu do spraw pracy dane o liczbie uczestników PPK, którzy nabyli prawo do dopłaty rocznej za rok poprzedni, w trybie określonym w art. 34 ust. 2.

2. Dane uzyskane zgodnie z ust. 1 podlegają obowiązkowi zachowania w tajemnicy. Do tajemnicy tej w zakresie nieuregulowanym w ustawie stosuje się odpowiednio przepisy o tajemnicy zawodowej, o której mowa odpowiednio w ustawie o funduszach inwestycyjnych, ustawie o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych oraz ustawie o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej.

3. Zobowiązani do zachowania tajemnicy, o której mowa w ust. 2, są osoby sprawujące funkcje kierownicze, pracownicy i osoby pozostające z podmiotem, o którym mowa w ust. 1, w stosunku zlecenia lub w innym stosunku prawnym o podobnym charakterze.