Ustawa z dnia 4.10.2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Wersja czasowa:
od 2020.08.05
do 2023.01.08
tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2020 r. poz. 1342
Istniejące wersje czasowe art. 49
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2018 r. poz. 2215
2019.06.25
zmieniony przez
2020.08.05 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2020 r. poz. 1342
2023.01.09 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2023 r. poz. 46
2024.03.22 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2024 r. poz. 427
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 49. 1. Towarzystwo funduszy inwestycyjnych, PTE, pracownicze towarzystwo emerytalne lub zakład ubezpieczeń może pobierać wynagrodzenie za zarządzanie funduszem inwestycyjnym, funduszem emerytalnym lub subfunduszem, będących funduszami zdefiniowanej daty, w wysokości nie większej niż 0,5% wartości aktywów netto funduszu inwestycyjnego, funduszu emerytalnego lub subfunduszu w skali roku, z uwzględnieniem ust. 2. Wynagrodzenie to jest obliczane na każdy dzień wyceny i jest płatne na rzecz towarzystwa funduszy inwestycyjnych, PTE, pracowniczego towarzystwa emerytalnego, lub jest pobierane przez zakład ubezpieczeń, do 15 dnia roboczego po zakończeniu miesiąca, za który wynagrodzenie jest należne, z zastrzeżeniem ust. 3.

2. W przypadku zawarcia umowy o prowadzenie PPK z zakładem ubezpieczeń łączna wysokość wynagrodzenia zakładu ubezpieczeń, o którym mowa w ust. 1, i kosztu udzielenia ochrony ubezpieczeniowej, obliczonych na każdy dzień wyceny, nie może być wyższa niż 0,5% wartości aktywów netto funduszu inwestycyjnego w skali roku, obliczonej na każdy dzień wyceny. Wynagrodzenie to jest pobierane przez zakład ubezpieczeń do 15 dnia roboczego po zakończeniu miesiąca, za który wynagrodzenie jest należne, z zastrzeżeniem ust. 3.

3. Towarzystwo funduszy inwestycyjnych, PTE, pracownicze towarzystwo emerytalne lub zakład ubezpieczeń może pobierać wynagrodzenie za osiągnięty wynik. Wysokość tego wynagrodzenia nie może być wyższa niż 0,1% wartości aktywów netto funduszu inwestycyjnego, funduszu emerytalnego lub subfunduszu w skali roku. Wynagrodzenie to może być pobierane pod warunkiem:

    1) realizacji dodatniej stopy zwrotu funduszu inwestycyjnego, funduszu emerytalnego lub subfunduszu za dany rok;

    2) osiągnięcia w danym roku stopy zwrotu przez fundusz inwestycyjny, fundusz emerytalny lub subfundusz przewyższającej stopę referencyjną;

    3) osiągnięcia na ostatni dzień wyceny w listopadzie w danym roku stopy zwrotu przez fundusz inwestycyjny, fundusz emerytalny lub subfundusz na poziomie nie niższym niż 75% najwyższych stóp zwrotu funduszy tej samej zdefiniowanej daty.

3a. Towarzystwo funduszy inwestycyjnych, PTE, pracownicze towarzystwo emerytalne i zakład ubezpieczeń w terminie do dnia 10 grudnia danego roku przekazują do PFR informację o stopach zwrotu funduszy zdefiniowanej daty osiągniętych na ostatni dzień wyceny w listopadzie w danym roku.

3b. PFR w terminie do dnia 20 grudnia danego roku publikuje za pośrednictwem portalu PPK informację o wysokości stóp zwrotu funduszy, o których mowa w ust. 3a.

4. Wynagrodzenie za osiągnięty wynik jest obliczane na każdy dzień wyceny i jest płatne na rzecz towarzystwa funduszy inwestycyjnych, PTE, pracowniczego towarzystwa emerytalnego lub pobierane przez zakład ubezpieczeń, do 15 dnia roboczego po zakończeniu roku.

4a. Przepisów ust. 3-4 nie stosuje się w okresie do końca roku kalendarzowego, w którym upływa termin 2 lat od dnia utworzenia funduszu inwestycyjnego, funduszu emerytalnego lub subfunduszu.

*)5. Towarzystwo funduszy inwestycyjnych, PTE, pracownicze towarzystwo emerytalne lub zakład ubezpieczeń może pobierać wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, tylko od tej części aktywów netto funduszy inwestycyjnych, funduszy emerytalnych lub subfunduszy zarządzanych przez to samo towarzystwo funduszy inwestycyjnych, PTE, pracownicze towarzystwo emerytalne lub zakład ubezpieczeń, oraz zarządzanych przez inne towarzystwa funduszy inwestycyjnych, PTE, pracownicze towarzystwa emerytalne lub zakłady ubezpieczeń wchodzące w skład tej samej grupy kapitałowej, która nie przewyższa 15% wartości aktywów netto wszystkich funduszy inwestycyjnych, funduszy emerytalnych lub subfunduszy będących funduszami zdefiniowanej daty, według wartości na ostatni dzień roboczy kwartału będący dniem wyceny, a w przypadku ostatniego kwartału roku obrotowego - na dzień bilansowy. Wynagrodzenie to ustalane jest według wzoru:

Wzarz = Wwz x Swz x WAN

gdzie:

Wwz = 0,15 / U,

oraz gdzie poszczególne symbole oznaczają:

Wzarz - wynagrodzenie za zarządzanie w sytuacji gdy łączna wartość aktywów netto funduszy inwestycyjnych, funduszy emerytalnych i subfunduszy będących funduszami zdefiniowanej daty zarządzanych przez to samo towarzystwo funduszy inwestycyjnych, PTE, pracownicze towarzystwo emerytalne lub zakład ubezpieczeń oraz zarządzanych przez inne towarzystwa funduszy inwestycyjnych, PTE, pracownicze towarzystwa emerytalne lub zakłady ubezpieczeń wchodzące w skład tej samej grupy kapitałowej przewyższa 15% wartości aktywów netto wszystkich funduszy inwestycyjnych, funduszy emerytalnych lub subfunduszy będących funduszami zdefiniowanej daty;

Wwz - wskaźnik wynagrodzenia za zarządzanie;

WAN - wartość aktywów netto funduszu inwestycyjnego, funduszu emerytalnego lub subfunduszu, będących funduszami zdefiniowanej daty, zarządzanego przez towarzystwo funduszy inwestycyjnych, PTE, pracownicze towarzystwo emerytalne lub zakład ubezpieczeń;

Swz - stawka wynagrodzenia za zarządzanie, pobieranego zgodnie z ust. 1;

U - udział łącznej wartości aktywów netto funduszy inwestycyjnych, funduszy emerytalnych i subfunduszy będących funduszami zdefiniowanej daty zarządzanych przez to samo towarzystwo funduszy inwestycyjnych, PTE, pracownicze towarzystwo emerytalne lub zakład ubezpieczeń, oraz zarządzanych przez inne towarzystwa funduszy inwestycyjnych, PTE, pracownicze towarzystwa emerytalne lub zakłady ubezpieczeń wchodzące w skład tej samej grupy kapitałowej, w wartości aktywów netto wszystkich funduszy inwestycyjnych, funduszy emerytalnych lub subfunduszy będących funduszami zdefiniowanej daty, określony według wartości na koniec kwartału.

*)6. Wynagrodzenia od wartości aktywów netto powyżej 15%, o którym mowa w ust. 1, nie pobiera się począwszy od drugiego kwartału następującego po kwartale, na koniec którego łączna wartość aktywów netto funduszy inwestycyjnych, funduszy emerytalnych i subfunduszy zarządzanych przez to samo towarzystwo funduszy inwestycyjnych, PTE, pracownicze towarzystwo emerytalne lub zakład ubezpieczeń oraz zarządzanych przez inne towarzystwa funduszy inwestycyjnych, PTE, pracownicze towarzystwa emerytalne lub zakłady ubezpieczeń wchodzące w skład tej samej grupy kapitałowej, przewyższa 15% wartości aktywów netto wszystkich funduszy inwestycyjnych, funduszy emerytalnych lub subfunduszy będących funduszami zdefiniowanej daty.

____________________
*) Uwaga od redakcji: zobacz art. 144 ustawy

7. W przypadku, w którym na koniec kolejnego kwartału wartość aktywów netto funduszy inwestycyjnych, funduszy emerytalnych lub subfunduszy będących funduszami zdefiniowanej daty zarządzanych przez to samo towarzystwo funduszy inwestycyjnych, PTE, pracownicze towarzystwo emerytalne lub zakład ubezpieczeń, oraz zarządzanych przez inne towarzystwa funduszy inwestycyjnych, PTE, pracownicze towarzystwa emerytalne lub zakłady ubezpieczeń wchodzące w skład tej samej grupy kapitałowej, obniży się poniżej 15% wartości aktywów netto wszystkich funduszy inwestycyjnych, funduszy emerytalnych lub subfunduszy gromadzących środki w PPK, towarzystwo funduszy inwestycyjnych, PTE, pracownicze towarzystwo emerytalne lub zakład ubezpieczeń jest uprawnione do ponownego pobierania w pełnej wysokości, bez ograniczenia, o którym mowa w ust. 6, wynagrodzenia od wartości aktywów netto, o którym mowa w ust. 1, począwszy od drugiego kwartału następującego po kwartale, w którym wartość aktywów netto na koniec poprzedniego kwartału obniżyła się poniżej 15% wartości aktywów netto wszystkich funduszy inwestycyjnych, funduszy emerytalnych lub subfunduszy gromadzących środki w PPK.

8. Towarzystwo funduszy inwestycyjnych, PTE, pracownicze towarzystwo emerytalne lub zakład ubezpieczeń przekazuje organowi nadzoru w postaci elektronicznej kwartalną informację o wartości aktywów netto zgromadzonych w zarządzanych przez towarzystwo funduszy inwestycyjnych, PTE, pracownicze towarzystwo emerytalne lub zakład ubezpieczeń funduszach inwestycyjnych, funduszach emerytalnych lub subfunduszach będących funduszami zdefiniowanej daty, według stanu na ostatni dzień roboczy kwartału będący dniem wyceny, a w przypadku ostatniego kwartału roku obrotowego - na dzień bilansowy. Towarzystwo funduszy inwestycyjnych, PTE, pracownicze towarzystwo emerytalne lub zakład ubezpieczeń wskazuje w informacji, o której mowa w zdaniu pierwszym, inne podmioty wchodzące w skład tej samej grupy kapitałowej co towarzystwo funduszy inwestycyjnych, PTE, pracownicze towarzystwo emerytalne lub zakład ubezpieczeń i zarządzające funduszami inwestycyjnymi, funduszami emerytalnymi lub subfunduszami będącymi funduszami zdefiniowanej daty.

9. Informacja, o której mowa w ust. 8, przekazywana jest organowi nadzoru, w terminie 15 dni od zakończenia kwartału, w postaci elektronicznej za pomocą systemu teleinformatycznego udostępnionego przez organ nadzoru w formacie danych zgodnym z formatem danych systemu teleinformatycznego organu nadzoru.

10. Organ nadzoru udostępnia na swojej stronie internetowej, w terminie do końca miesiąca po zakończeniu kwartału, informację, o której mowa w ust. 8, oraz informację na temat wskaźnika U, o którym mowa w ust. 5.

11. Stopę referencyjną ustala się z uwzględnieniem odpowiednich obiektywnych czynników ekonomicznych, w szczególności stopy zwrotu z papierów wartościowych wyemitowanych przez Skarb Państwa.

12. Towarzystwo funduszy inwestycyjnych, PTE, pracownicze towarzystwo emerytalne lub zakład ubezpieczeń stosuje jednolitą metodę obliczania i pobierania wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 i 3, w tym stawkę tego wynagrodzenia, wobec wszystkich uczestników PPK funduszu zdefiniowanej daty.

13. Minister właściwy do spraw instytucji finansowych określi, w drodze rozporządzenia, sposób ustalania stopy referencyjnej i szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za osiągnięty wynik, mając na względzie efektywność dokonywanych inwestycji.