Ustawa z dnia 4.10.2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Wersja czasowa:
od 2020.03.31
do 2020.08.04
zmieniony przez
art. 54 
Istniejące wersje czasowe art. 134
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2018 r. poz. 2215
2020.03.31
zmieniony przez
2020.08.05 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2020 r. poz. 1342
2023.01.09 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2023 r. poz. 46
2024.03.22 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2024 r. poz. 427
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 134. 1. Ustawę stosuje się do:

  1) podmiotów zatrudniających, które zatrudniają co najmniej 250 osób zatrudnionych według stanu na dzień 31 grudnia 2018 r. - od dnia 1 lipca 2019 r.,

  2) podmiotów zatrudniających, które zatrudniają co najmniej 50 osób zatrudnionych według stanu na dzień 30 czerwca 2019 r. - od dnia 1 stycznia 2020 r.,

  3) podmiotów zatrudniających, które zatrudniają co najmniej 20 osób zatrudnionych według stanu na dzień 31 grudnia 2019 r. - od dnia 1 lipca 2020 r.,

  4) pozostałych podmiotów zatrudniających - od dnia 1 stycznia 2021 r.

- z zastrzeżeniem ust. 4 oraz art. 137.

2. Umowy o prowadzenie PPK podmiot zatrudniający zawiera w terminie do 10. dnia miesiąca następującego po upływie:

  1) 3 miesięcy od dnia, o którym mowa odpowiednio w ust. 1 pkt 1, 3 i 4,

  2) 9 miesięcy od dnia, o którym mowa w ust. 1 pkt 2

- w imieniu i na rzecz osoby będącej w tym dniu osobą zatrudnioną, chyba że osoba ta przed upływem tego terminu złoży deklarację, o której mowa w art. 23 ust. 2.

3. Umowy o zarządzanie PPK podmiot zatrudniający zawiera nie później niż 10 dni roboczych przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 2.

4. Podmioty zatrudniające, należące do jednej grupy kapitałowej, są uprawnione do zawierania umów o zarządzanie i umów o prowadzenie PPK w terminie, w którym ustawa ma zastosowanie zgodnie z ust. 1 w stosunku do podmiotu zatrudniającego, który zatrudnia największą liczbę osób zatrudnionych w tej grupie kapitałowej.