Ustawa z dnia 4.10.2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Wersja czasowa:
od 2018.11.28
do 2020.08.04
tekst pierwotny
Dz. U. z 2018 r. poz. 2215
Istniejące wersje czasowe art. 74
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2018 r. poz. 2215
2020.08.05 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2020 r. poz. 1342
2023.01.09 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2023 r. poz. 46
2023.10.05
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 74. 1. Ewidencję uczestników PPK tworzy się na podstawie danych wynikających z zapisów na rachunkach PPK uczestników PPK.

2. Ewidencja uczestników PPK obejmuje:

  1) dane identyfikujące uczestnika PPK;

  2) indywidualny identyfikator uczestnika PPK w ewidencji PPK;

  3) oznaczenie wybranej instytucji finansowej lub wybranych instytucji finansowych, w przypadku gdy uczestnik PPK jest stroną więcej niż jednej umowy o prowadzenie PPK;

  4) numery podmiotów zatrudniających, o których mowa w art. 72 pkt 1;

  5) datę zawarcia w imieniu i na rzecz uczestnika PPK umowy o prowadzenie PPK przez podmiot zatrudniający;

  6) liczbę jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych lub jednostek uczestnictwa ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych albo liczbę jednostek rozrachunkowych w danym funduszu emerytalnym, zewidencjonowanych na rachunkach PPK prowadzonych przez poszczególne instytucje finansowe dla danego uczestnika PPK, w podziale na jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych lub jednostki uczestnictwa ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych nabyte z wpłat finansowanych przez osobę zatrudnioną i podmiot zatrudniający oraz z wpłaty powitalnej i dopłat rocznych albo w podziale na jednostki rozrachunkowe, na które zostały przeliczone wpłaty finansowane przez osobę zatrudnioną, podmiot zatrudniający oraz wpłata powitalna i dopłaty roczne;

  7) wartość środków zgromadzonych na rachunkach PPK uczestnika PPK prowadzonych przez poszczególne instytucje finansowe, w podziale na poszczególne instytucje prowadzące te rachunki;

  8) datę nabycia, liczbę i cenę nabycia jednostki uczestnictwa funduszu inwestycyjnego lub jednostki uczestnictwa ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych, w podziale na jednostki uczestnictwa funduszu inwestycyjnego lub jednostki uczestnictwa ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych nabyte z wpłat finansowanych przez osobę zatrudnioną, podmiot zatrudniający oraz wpłaty powitalnej i dopłat rocznych albo dzień przeliczenia, liczbę i wartość jednostek rozrachunkowych, na które zostały przeliczone wpłaty finansowane przez osobę zatrudnioną, podmiot zatrudniający oraz wpłata powitalna i dopłaty roczne;

  9) informacje na temat wysokości:

   a) wypłat, o których mowa w art. 98,

   b) wypłat, o których mowa w art. 99,

   c) wypłat, o których mowa w art. 100,

   d) wypłat, o których mowa w art. 101,

   e) wypłat transferowych, o których mowa w art. 102,

   f) zwrotów, o których mowa w art. 80 ust. 2, art. 85 ust. 4, art. 86 ust. 2 i art. 105

  - w podziale na jednostki uczestnictwa funduszu inwestycyjnego lub jednostki uczestnictwa ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych nabyte z wpłat finansowanych przez uczestnika PPK, wpłat finansowanych przez podmiot zatrudniający i wpłaty powitalnej oraz dopłat rocznych albo na jednostki rozrachunkowe, na które zostały przeliczone wpłaty finansowane przez osobę zatrudnioną, podmiot zatrudniający oraz wpłata powitalna i dopłaty roczne;

  10) datę złożenia podmiotowi zatrudniającemu deklaracji, o której mowa w art. 23 ust. 2;

  11) datę poinformowania podmiotu zarządzającego wybraną instytucją finansową o ponownym dokonywaniu wpłat za uczestnika PPK, o którym mowa w art. 23 ust. 7;

  12) datę złożenia podmiotowi zatrudniającemu wniosku, o którym mowa w art. 23 ust. 10.