Ustawa z dnia 4.10.2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Wersja czasowa:
od 2018.11.28
do 2019.06.24
tekst pierwotny
Dz. U. z 2018 r. poz. 2215
Istniejące wersje czasowe art. 27
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2018 r. poz. 2215
2019.06.25
zmieniony przez
2020.08.05 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2020 r. poz. 1342
2022.06.04
zmieniony przez
2023.01.09 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2023 r. poz. 46
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 27. 1. Wpłata podstawowa finansowana przez uczestnika PPK wynosi 2% wynagrodzenia, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Wpłata podstawowa finansowana przez uczestnika PPK może wynosić mniej niż 2% wynagrodzenia, ale nie mniej niż 0,5% wynagrodzenia, jeżeli wynagrodzenie uczestnika PPK osiągane z różnych źródeł w danym miesiącu nie przekracza kwoty odpowiadającej 1,2-krotności minimalnego wynagrodzenia.

3. Uczestnik PPK może zadeklarować wpłatę dodatkową w wysokości do 2% wynagrodzenia.

4. Wysokość wpłaty podstawowej, o której mowa w ust. 2, lub wpłaty dodatkowej uczestnik PPK określa w deklaracji składanej podmiotowi zatrudniającemu. Deklarację wysokości wpłaty podstawowej, o której mowa w ust. 2, uczestnik PPK składa w miesiącu, w którym jego wynagrodzenie osiągane z różnych źródeł nie przekroczyło kwoty, o której mowa w ust. 2. Podmiot zatrudniający ma obowiązek poinformowania uczestnika PPK o możliwości zadeklarowania wpłaty dodatkowej oraz o możliwości obniżenia wysokości wpłaty podstawowej zgodnie z ust. 2.

5. Podmiot zatrudniający nie uwzględnia deklaracji, o której mowa w ust. 4, albo zmiany deklaracji, o której mowa w ust. 6 pkt 1, w zakresie obniżenia zgodnie z ust. 2 wpłaty podstawowej, jeżeli wynagrodzenie uczestnika PPK osiągane w tym podmiocie zatrudniającym w miesiącu, w którym są składane te deklaracje, przekracza kwotę, o której mowa w ust. 2.

6. Uczestnik PPK może w formie zmiany deklaracji:

    1) zmienić wysokość wpłaty podstawowej obniżonej zgodnie z ust. 2 lub wpłaty dodatkowej lub

    2) zrezygnować z dokonywania wpłaty dodatkowej.

7. Zmieniona wysokość wpłaty dodatkowej lub rezygnacja z jej dokonywania obowiązuje od miesiąca następującego po miesiącu, w którym uczestnik PPK złożył zmianę deklaracji.

8. Wpłata podstawowa w wysokości określonej w deklaracji, o której mowa w ust. 4, albo zmieniona wysokość wpłaty podstawowej określona w zmianie deklaracji, o której mowa w ust. 6 pkt 1, obowiązuje od miesiąca następującego po miesiącu, w którym uczestnik PPK złożył uwzględnioną przez podmiot zatrudniający deklarację, o której mowa w ust. 4, albo uwzględnioną przez podmiot zatrudniający zmianę deklaracji, o której mowa w ust. 6 pkt 1, w zakresie wpłaty podstawowej, do końca roku kalendarzowego, w którym deklaracja lub zmiana deklaracji zostały złożone, chyba że uczestnik PPK ponownie zmieni wysokość wpłaty podstawowej, o której mowa w ust. 2, w formie zmiany deklaracji, o której mowa w ust. 6 pkt 1, i zostanie ona uwzględniona przez podmiot zatrudniający.

9. Wpłaty finansowane przez uczestnika PPK są potrącane z wynagrodzenia po jego opodatkowaniu.