Ustawa z dnia 4.10.2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Wersja czasowa:
od 2020.01.01
 
zmieniony przez
art. 2 
Istniejące wersje czasowe art. 8
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2018 r. poz. 2126
2020.01.01
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 8. 1. Przepisy ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, stosuje się do dochodów (przychodów) uzyskanych od dnia 1 stycznia 2019 r.

2. Do dochodów (przychodów) uzyskanych od dnia 1 stycznia 2018 r.:

  1) przepisy art. 26 ust. 6b, art. 34 ust. 7, 8, 12, 13 i 14, art. 35 ust. 10, art. 39 ust. 1-3, art. 42 ust. 2 i 3, art. 42a, art. 42e ust. 6, art. 42f ust. 6, art. 42g, art. 45a pkt 1 oraz art. 45ba ustawy zmienianej w art. 1 stosuje się w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą;

  2) przepisy art. 45 oraz art. 45cd-45cf ustawy zmienianej w art. 1, w zakresie dochodów, w tym terminu składania zeznania, wykazywanych w zeznaniu, o którym mowa w art. 45:

   a) ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, osiąganych wyłącznie za pośrednictwem płatników lub podmiotów, o których mowa w art. 42a ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą,

   b) ust. 1a pkt 1 ustawy zmienianej w art. 1

  - stosuje się w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą;

  3) nie stosuje się przepisów art. 39 ust. 5 oraz art. 45ca-45cc ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu dotychczasowym.

3. Przepisy art. 32 ust. 1 pkt 3, ust. 1e i 3 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, stosuje się do dochodów (przychodów) uzyskanych od dnia 1 stycznia 2020 r.