Ustawa z dnia 4.10.2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Wersja czasowa:
od 2018.11.09
do 2019.12.31
tekst pierwotny
Dz. U. z 2018 r. poz. 2126
Istniejące wersje czasowe art. 1
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2018 r. poz. 2126
2020.01.01
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 1. W ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1509, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

  1) w art. 6 w ust. 10 wyrazy "terminie, o którym mowa w art. 45 ust. 1" zastępuje się wyrazami "upływie terminu określonego na złożenie zeznania";

  2) w art. 21 w ust. 35 wyrazy "w terminie określonym" zastępuje się wyrazami "przed upływem terminu określonego";

  3) w art. 25a w ust. 2i wyrazy "w terminie do dnia złożenia" zastępuje się wyrazami "przed upływem terminu na złożenie";

  4) w art. 26 w ust. 6b skreśla się wyrazy " , w szczególności jego nazwę i adres";

  5) w art. 26e w ust. 3i wyrazy "w terminie złożenia zeznania podatkowego" zastępuje się wyrazami "przed upływem terminu określonego na złożenie zeznania";

  6) w art. 32:

   a) w ust. 1:

    - pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie:

     "1) za miesiące, w których dochód podatnika uzyskany od początku roku w tym zakładzie pracy nie przekroczył kwoty stanowiącej górną granicę pierwszego przedziału skali - 18% dochodu uzyskanego w danym miesiącu;

     2) za miesiąc, w którym dochód podatnika uzyskany od początku roku w tym zakładzie pracy przekroczył kwotę stanowiącą górną granicę pierwszego przedziału skali - 18% od tej części dochodu uzyskanego w tym miesiącu, która nie przekroczyła tej kwoty, i 32% od nadwyżki ponad kwotę stanowiącą górną granicę pierwszego przedziału skali;",

    - dodaje się pkt 3 w brzmieniu:

     "3) za miesiące następujące po miesiącu, o którym mowa w pkt 2 - 32% dochodu uzyskanego w danym miesiącu.",

   b) ust. 1e otrzymuje brzmienie:

    "1e. Jeżeli podatnik złoży płatnikowi oświadczenie, że za dany rok jego dochody przekroczą kwotę stanowiącą górną granicę pierwszego przedziału skali, płatnik pobiera zaliczki bez pomniejszania o kwotę stanowiącą 1/12 kwoty zmniejszającej podatek, o której mowa w art. 27 ust. 1b pkt 1, od miesiąca, w którym otrzymał oświadczenie, albo od następnego miesiąca, jeżeli w miesiącu, w którym otrzymał oświadczenie, nie miał możliwości pobrania zaliczki bez takiego pomniejszenia.",

   c) w ust. 3 wyrazy "ust. 1 pkt 1" zastępuje się wyrazami "ust. 1 pkt 1 i 2",

   d) w ust. 3b wyrazy "Zaliczkę obliczoną w sposób określony w ust. 3" zastępuje się wyrazami "Obliczoną zaliczkę",

   e) w ust. 7 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:

    "Zakład pracy przy obliczaniu zaliczki nie stosuje kosztów uzyskania przychodów określonych w art. 22 ust. 9 pkt 1-3 od miesiąca, w którym otrzymał pisemne oświadczenie pracownika o rezygnacji z ich stosowania, albo od następnego miesiąca, jeżeli w miesiącu, w którym otrzymał oświadczenie, nie miał możliwości pobrania zaliczki bez zastosowania tych kosztów.";

  7) w art. 34:

   a) ust. 2a otrzymuje brzmienie:

    "2a. Organ rentowy na pisemny wniosek podatnika oblicza i pobiera zaliczki na podatek dochodowy w ciągu roku bez pomniejszania o kwotę określoną w art. 32 ust. 3 od miesiąca, w którym otrzymał wniosek, albo od następnego miesiąca, jeżeli w miesiącu, w którym otrzymał wniosek, nie miał możliwości jego uwzględnienia.",

   b) w ust. 7:

    - we wprowadzeniu do wyliczenia skreśla się wyrazy " , w terminie do końca lutego, po upływie roku podatkowego,",

    - w pkt 4 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 5 w brzmieniu:

     "5) którzy przed końcem roku podatkowego złożyli organowi rentowemu wniosek o niesporządzanie rocznego obliczenia podatku.",

   c) po ust. 7 dodaje się ust. 7a w brzmieniu:

    "7a. Wniosek, o którym mowa w ust. 7 pkt 5, dotyczy również kolejnych lat podatkowych, chyba że przed upływem roku podatkowego podatnik wycofa wniosek o niesporządzanie rocznego obliczenia podatku.",

   d) w ust. 8 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:

    "W przypadku gdy organ rentowy nie jest obowiązany do dokonania rocznego obliczenia podatku, o którym mowa w ust. 7, sporządza imienną informację o wysokości uzyskanego dochodu, według ustalonego wzoru, i przekazuje podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika wykonuje swoje zadania, a w przypadku podatników, o których mowa w art. 3 ust. 2a, urzędowi skarbowemu, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych wykonuje swoje zadania.",

   e) w ust. 12 skreśla się zdanie czwarte,

   f) dodaje się ust. 13 i 14 w brzmieniu:

    "13. Organ rentowy jest obowiązany:

     1) pobrać różnicę, o której mowa w ust. 12, z dochodu za miesiąc, za który pobrana została ostatnia zaliczka - w przypadku gdy stosunek uzasadniający pobór zaliczek ustał w styczniu albo w lutym, albo

     2) sporządzić i przekazać imienną informację o wysokości uzyskanego dochodu - w przypadku gdy nie ma możliwości pobrania różnicy, o której mowa w ust. 12, zgodnie z pkt 1.

    14. Imienna informacja o wysokości uzyskanego dochodu przekazana na podstawie ust. 13 pkt 2 zastępuje roczne obliczenie podatku. W takim przypadku organ rentowy informuje podatnika o przyczynie i skutkach przekazania imiennej informacji o wysokości uzyskanego dochodu.";

  8) w art. 35 w ust. 10 skreśla się wyrazy "w terminie do końca lutego roku następującego po roku podatkowym, z zastrzeżeniem art. 45ba ust. 4,";

  9) w art. 39:

   a) w ust. 1 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:

    "Płatnicy, o których mowa w art. 31, art. 33 i art. 35, są obowiązani przesłać podatnikowi i urzędowi skarbowemu, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika wykonuje swoje zadania, a w przypadku podatnika, o którym mowa w art. 3 ust. 2a, urzędowi skarbowemu, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych wykonuje swoje zadania, imienne informacje sporządzone według ustalonego wzoru.",

   b) w ust. 2 skreśla się wyrazy " , z zastrzeżeniem ust. 5",

   c) w ust. 3 skreśla się wyrazy " , w terminie do końca lutego roku następującego po roku podatkowym, z zastrzeżeniem art. 45ba ust. 4,",

   d) uchyla się ust. 5;

  10) w art. 42:

   a) w ust. 2:

    - we wprowadzeniu do wyliczenia wyrazy "W terminie do końca lutego roku następującego po roku podatkowym, z zastrzeżeniem art. 45ba ust. 4, płatnicy" zastępuje się wyrazem "Płatnicy",

    - pkt 2 otrzymuje brzmienie:

     "2) w art. 3 ust. 2a, oraz urzędom skarbowym, przy pomocy których naczelnicy urzędów skarbowych właściwi w sprawach opodatkowania osób zagranicznych wykonują swoje zadania, w terminie do końca lutego roku następującego po roku podatkowym - imienne informacje sporządzone według ustalonego wzoru, również gdy płatnik w roku podatkowym sporządzał i przekazywał informacje w trybie przewidzianym w ust. 4.",

   b) w ust. 3 wyrazy "ust. 2" zastępuje się wyrazami "ust. 2 pkt 2";

  11) w art. 42a w ust. 1 skreśla się wyrazy "w terminie do końca lutego następnego roku podatkowego, z zastrzeżeniem art. 45ba ust. 4,";

  12) w art. 42e:

   a) w ust. 1 wyrazy "komornik sądowy" zastępuje się wyrazami "organ egzekucyjny",

   b) w ust. 6 wyrazy "W terminie do końca lutego roku następującego po roku podatkowym, z zastrzeżeniem art. 45ba ust. 4, płatnik" zastępuje się wyrazem "Płatnik";

  13) w art. 42f w ust. 6 wyrazy "art. 42 ust. 3" zastępuje się wyrazami "art. 42g ust. 2";

  14) po art. 42f dodaje się art. 42g w brzmieniu:

   "Art. 42g. 1. Płatnicy oraz podmioty, o których mowa w art. 42a, przesyłają roczne obliczenie podatku, o którym mowa w art. 34 ust. 7, oraz informacje, o których mowa w art. 34 ust. 8, art. 35 ust. 10, art. 39 ust. 1 i 3, art. 42 ust. 2 pkt 1, art. 42a ust. 1 oraz art. 42e ust. 6:

    1) urzędowi skarbowemu - w terminie do końca stycznia roku następującego po roku podatkowym;

    2) podatnikowi - w terminie do końca lutego roku następującego po roku podatkowym.

   2. W przypadku zaprzestania prowadzenia działalności przed upływem terminów, o których mowa w ust. 1, obowiązek przesłania rocznego obliczenia podatku oraz informacji, o których mowa w ust. 1, jest wykonywany nie później niż w dniu zaprzestania prowadzenia działalności.";

  15) w art. 44:

   a) w ust. 1b w zdaniu drugim wyrazy "w terminie złożenia" zastępuje się wyrazami "przed upływem terminu określonego na złożenie",

   b) w ust. 1f wyrazy "w terminie złożenia zeznania podatkowego" zastępuje się wyrazami "przed upływem terminu określonego na złożenie zeznania",

   c) w ust. 3a w zdaniu pierwszym wyrazy "w terminie złożenia zeznania podatkowego" zastępuje się wyrazami "przed upływem terminu określonego na złożenie zeznania",

   d) w ust. 6 skreśla się zdanie czwarte,

   e) w ust. 7 w zdaniu drugim wyrazy "w terminie złożenia" zastępuje się wyrazami "przed upływem terminu określonego na złożenie",

   f) w ust. 7i w pkt 2 i 3 wyrazy "terminem określonym dla złożenia" zastępuje się wyrazami "upływem terminu określonego na złożenie";

  16) w art. 45:

   a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

    "1. Podatnicy są obowiązani składać urzędom skarbowym zeznanie, według ustalonego wzoru, o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym, w terminie od dnia 15 lutego do dnia 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym. Zeznania złożone przed początkiem terminu uznaje się za złożone w dniu 15 lutego roku następującego po roku podatkowym.",

   b) po ust. 3d dodaje się ust. 3e w brzmieniu:

    "3e. Jeżeli z zeznania wynika nadpłata, podatnik w tym zeznaniu może wskazać rachunek bankowy lub rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, którego jest posiadaczem albo współposiadaczem, inny niż związany z prowadzoną działalnością gospodarczą, na który ma nastąpić jej zwrot. Wskazany rachunek aktualizuje poprzednio zgłoszony rachunek służący do zwrotu podatku lub nadpłaty.",

   c) w ust. 4 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

    "Przed upływem terminu określonego na złożenie zeznania podatnicy są obowiązani wpłacić:",

   d) w ust. 5 wyrazy "w terminie złożenia" zastępuje się wyrazami "przed upływem terminu określonego na złożenie",

   e) w ust. 6 skreśla się zdanie drugie,

   f) w ust. 7 wyrazy "przed terminem" zastępuje się wyrazami "przed upływem terminu";

  17) w art. 45a pkt 1 otrzymuje brzmienie:

   "1) zadania naczelnika urzędu skarbowego, o którym mowa w art. 39 ust. 1 i art. 42 ust. 2 pkt 2, pełni organ wymieniony w art. 13a Ordynacji podatkowej;";

  18) art. 45ba otrzymuje brzmienie:

   "Art. 45ba. Roczne obliczenie podatku, informacje i deklaracje, o których mowa w art. 34 ust. 7 i 8, art. 35 ust. 10, art. 38 ust. 1a i 1b, art. 39 ust. 1-4, art. 42 ust. 1a-4, art. 42a ust. 1 oraz art. 42e ust. 5 i 6, składa się urzędowi skarbowemu za pomocą środków komunikacji elektronicznej, zgodnie z przepisami Ordynacji podatkowej.";

  19) w art. 45c w ust. 1 w pkt 1 wyrazy "w terminie określonym dla jego złożenia" zastępuje się wyrazami "przed upływem terminu określonego na jego złożenie";

  20) uchyla się art. 45ca-45cc;

  21) po art. 45cc dodaje się art. 45cd-45cf w brzmieniu:

   "Art. 45cd. 1. Z dniem 15 lutego roku następującego po roku podatkowym organ podatkowy udostępnia podatnikowi za pośrednictwem portalu podatkowego zeznania, o których mowa w art. 45 ust. 1 oraz ust. 1a pkt 1 i 2, uwzględniając w nich dane będące w posiadaniu Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, w tym dane:

    1) zawarte w rocznym obliczeniu podatku i informacjach, o których mowa w art. 34 ust. 7 i 8, art. 35 ust. 10, art. 39 ust. 1 i 3, art. 42 ust. 2 pkt 1, art. 42a ust. 1 oraz art. 42e ust. 6;

    2) o wpłaconych w trakcie roku podatkowego przez podatnika zaliczkach.

   2. Akceptacja przez podatnika udostępnionego zeznania przed upływem terminu określonego na jego złożenie bez wprowadzenia albo po wprowadzeniu w nim zmian oznacza złożenie zeznania w dniu dokonania akceptacji.

   3. Podatnik składa zeznanie na zasadach określonych w art. 45, jeżeli nie dokona akceptacji udostępnionego zeznania przed upływem terminu określonego na jego złożenie albo je odrzuci przed tym terminem.

   4. W przypadku podatnika, który oprócz dochodów wykazanych w rocznym obliczeniu podatku lub informacjach, o których mowa w art. 34 ust. 7 i 8, art. 35 ust. 10, art. 39 ust. 1 i 3, art. 42 ust. 2 pkt 1, art. 42a ust. 1 oraz art. 42e ust. 6, nie uzyskał innych dochodów podlegających opodatkowaniu i wykazywanych w zeznaniach, o których mowa w art. 45 ust. 1 lub ust. 1a pkt 1, niedokonanie akceptacji lub odrzucenia udostępnionego zeznania przed upływem terminu określonego na jego złożenie oznacza złożenie udostępnionego zeznania w ostatnim dniu tego terminu (automatyczna akceptacja).

   5. Przepisu ust. 4 nie stosuje się, jeżeli:

    1) organ rentowy dokonał rocznego obliczenia podatku, a podatek wynikający z tego obliczenia jest podatkiem należnym na podstawie art. 34 ust. 9;

    2) podatnik złożył zeznanie, nie korzystając z zeznania udostępnionego przez organ podatkowy.

   6. Akceptacji oraz odrzucenia udostępnionego zeznania podatnik dokonuje za pośrednictwem portalu podatkowego.

   Art. 45ce. 1. W przypadku stwierdzenia przez organ podatkowy, że złożone zeznanie zawiera błędy lub oczywiste omyłki powstałe z winy organu podatkowego, organ podatkowy koryguje zeznanie, dokonując stosownych poprawek lub uzupełnień. Przepisy art. 274 § 2-4 i 6 Ordynacji podatkowej stosuje się odpowiednio.

   2. Od zaległości związanych z korektą zeznania, o której mowa w ust. 1, nie nalicza się odsetek za zwłokę za okres od dnia następującego po upływie terminu płatności podatku do dnia upływu terminu do wniesienia sprzeciwu, o którym mowa w art. 274 § 3 Ordynacji podatkowej.

   3. W przypadku gdy przed dokonaniem korekty zeznania przez organ podatkowy podatnik skoryguje zeznanie w zakresie, o którym mowa w ust. 1, od zaległości związanych z korektą zeznania nie nalicza się odsetek za zwłokę za okres od dnia następującego po upływie terminu płatności podatku do dnia złożenia korekty.

   Art. 45cf. 1. W przypadku braku wpłaty różnicy, o której mowa w art. 45 ust. 4 pkt 1 i 2, przez podatnika, o którym mowa w art. 45cd ust. 4, organ podatkowy w terminie miesiąca od dnia upływu terminu płatności informuje podatnika o obowiązku jej wpłaty w terminie 7 dni od dnia doręczenia tej informacji.

   2. W przypadku dokonania wpłaty w terminie 7 dni od dnia doręczenia informacji, o której mowa w ust. 1, nie nalicza się odsetek za zwłokę za okres od dnia następującego po upływie terminu płatności różnicy, o której mowa w art. 45 ust. 4 pkt 1 i 2.".