Dodatkowe opcje drukowania:
pokaż wersje przyszłe
 
Drukuj

Ustawa z dnia 4.10.2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

 Dz. U. z 2018 r. poz. 2126
 zmieniony przez
Wyświetl wcześniejsze wersje
2021.04.16 - bieżąca
 zmieniony przez

Uwaga od redakcji:
Zmiany, które wchodzą w życie w wybranej wersji czasowej - zaznaczono kolorem

Istniejące wersje czasowe art. 1
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2018 r. poz. 2126
2020.01.01
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 1. W ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1509, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

  1) w art. 6 w ust. 10 wyrazy "terminie, o którym mowa w art. 45 ust. 1" zastępuje się wyrazami "upływie terminu określonego na złożenie zeznania";

  2) w art. 21 w ust. 35 wyrazy "w terminie określonym" zastępuje się wyrazami "przed upływem terminu określonego";

  3) w art. 25a w ust. 2i wyrazy "w terminie do dnia złożenia" zastępuje się wyrazami "przed upływem terminu na złożenie";

  4) w art. 26 w ust. 6b skreśla się wyrazy " , w szczególności jego nazwę i adres";

  5) w art. 26e w ust. 3i wyrazy "w terminie złożenia zeznania podatkowego" zastępuje się wyrazami "przed upływem terminu określonego na złożenie zeznania";

  6) w art. 32:

   a) w ust. 1:

    - pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie:

     "1) za miesiące, w których dochód podatnika uzyskany od początku roku w tym zakładzie pracy nie przekroczył kwoty stanowiącej górną granicę pierwszego przedziału skali - 18% dochodu uzyskanego w danym miesiącu;

     2) za miesiąc, w którym dochód podatnika uzyskany od początku roku w tym zakładzie pracy przekroczył kwotę stanowiącą górną granicę pierwszego przedziału skali - 18% od tej części dochodu uzyskanego w tym miesiącu, która nie przekroczyła tej kwoty, i 32% od nadwyżki ponad kwotę stanowiącą górną granicę pierwszego przedziału skali;",

    - dodaje się pkt 3 w brzmieniu:

     "3) za miesiące następujące po miesiącu, o którym mowa w pkt 2 - 32% dochodu uzyskanego w danym miesiącu.",

   b) ust. 1e otrzymuje brzmienie:

    "1e. Jeżeli podatnik złoży płatnikowi oświadczenie, że za dany rok jego dochody przekroczą kwotę stanowiącą górną granicę pierwszego przedziału skali, płatnik pobiera zaliczki bez pomniejszania o kwotę stanowiącą 1/12 kwoty zmniejszającej podatek, o której mowa w art. 27 ust. 1b pkt 1, od miesiąca, w którym otrzymał oświadczenie, albo od następnego miesiąca, jeżeli w miesiącu, w którym otrzymał oświadczenie, nie miał możliwości pobrania zaliczki bez takiego pomniejszenia.",

   c) w ust. 3 wyrazy "ust. 1 pkt 1" zastępuje się wyrazami "ust. 1 pkt 1 i 2",

   d) w ust. 3b wyrazy "Zaliczkę obliczoną w sposób określony w ust. 3" zastępuje się wyrazami "Obliczoną zaliczkę",

   e) w ust. 7 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:

    "Zakład pracy przy obliczaniu zaliczki nie stosuje kosztów uzyskania przychodów określonych w art. 22 ust. 9 pkt 1-3 od miesiąca, w którym otrzymał pisemne oświadczenie pracownika o rezygnacji z ich stosowania, albo od następnego miesiąca, jeżeli w miesiącu, w którym otrzymał oświadczenie, nie miał możliwości pobrania zaliczki bez zastosowania tych kosztów.";

  7) w art. 34:

   a) ust. 2a otrzymuje brzmienie:

    "2a. Organ rentowy na pisemny wniosek podatnika oblicza i pobiera zaliczki na podatek dochodowy w ciągu roku bez pomniejszania o kwotę określoną w art. 32 ust. 3 od miesiąca, w którym otrzymał wniosek, albo od następnego miesiąca, jeżeli w miesiącu, w którym otrzymał wniosek, nie miał możliwości jego uwzględnienia.",

   b) w ust. 7:

    - we wprowadzeniu do wyliczenia skreśla się wyrazy " , w terminie do końca lutego, po upływie roku podatkowego,",

    - w pkt 4 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 5 w brzmieniu:

     "5) którzy przed końcem roku podatkowego złożyli organowi rentowemu wniosek o niesporządzanie rocznego obliczenia podatku.",

   c) po ust. 7 dodaje się ust. 7a w brzmieniu:

    "7a. Wniosek, o którym mowa w ust. 7 pkt 5, dotyczy również kolejnych lat podatkowych, chyba że przed upływem roku podatkowego podatnik wycofa wniosek o niesporządzanie rocznego obliczenia podatku.",

   d) w ust. 8 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:

    "W przypadku gdy organ rentowy nie jest obowiązany do dokonania rocznego obliczenia podatku, o którym mowa w ust. 7, sporządza imienną informację o wysokości uzyskanego dochodu, według ustalonego wzoru, i przekazuje podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika wykonuje swoje zadania, a w przypadku podatników, o których mowa w art. 3 ust. 2a, urzędowi skarbowemu, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych wykonuje swoje zadania.",

   e) w ust. 12 skreśla się zdanie czwarte,

   f) dodaje się ust. 13 i 14 w brzmieniu:

    "13. Organ rentowy jest obowiązany:

     1) pobrać różnicę, o której mowa w ust. 12, z dochodu za miesiąc, za który pobrana została ostatnia zaliczka - w przypadku gdy stosunek uzasadniający pobór zaliczek ustał w styczniu albo w lutym, albo

     2) sporządzić i przekazać imienną informację o wysokości uzyskanego dochodu - w przypadku gdy nie ma możliwości pobrania różnicy, o której mowa w ust. 12, zgodnie z pkt 1.

    14. Imienna informacja o wysokości uzyskanego dochodu przekazana na podstawie ust. 13 pkt 2 zastępuje roczne obliczenie podatku. W takim przypadku organ rentowy informuje podatnika o przyczynie i skutkach przekazania imiennej informacji o wysokości uzyskanego dochodu.";

  8) w art. 35 w ust. 10 skreśla się wyrazy "w terminie do końca lutego roku następującego po roku podatkowym, z zastrzeżeniem art. 45ba ust. 4,";

  9) w art. 39:

   a) w ust. 1 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:

    "Płatnicy, o których mowa w art. 31, art. 33 i art. 35, są obowiązani przesłać podatnikowi i urzędowi skarbowemu, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika wykonuje swoje zadania, a w przypadku podatnika, o którym mowa w art. 3 ust. 2a, urzędowi skarbowemu, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych wykonuje swoje zadania, imienne informacje sporządzone według ustalonego wzoru.",

   b) w ust. 2 skreśla się wyrazy " , z zastrzeżeniem ust. 5",

   c) w ust. 3 skreśla się wyrazy " , w terminie do końca lutego roku następującego po roku podatkowym, z zastrzeżeniem art. 45ba ust. 4,",

   d) uchyla się ust. 5;

  10) w art. 42:

   a) w ust. 2:

    - we wprowadzeniu do wyliczenia wyrazy "W terminie do końca lutego roku następującego po roku podatkowym, z zastrzeżeniem art. 45ba ust. 4, płatnicy" zastępuje się wyrazem "Płatnicy",

    - pkt 2 otrzymuje brzmienie:

     "2) w art. 3 ust. 2a, oraz urzędom skarbowym, przy pomocy których naczelnicy urzędów skarbowych właściwi w sprawach opodatkowania osób zagranicznych wykonują swoje zadania, w terminie do końca lutego roku następującego po roku podatkowym - imienne informacje sporządzone według ustalonego wzoru, również gdy płatnik w roku podatkowym sporządzał i przekazywał informacje w trybie przewidzianym w ust. 4.",

   b) w ust. 3 wyrazy "ust. 2" zastępuje się wyrazami "ust. 2 pkt 2";

  11) w art. 42a w ust. 1 skreśla się wyrazy "w terminie do końca lutego następnego roku podatkowego, z zastrzeżeniem art. 45ba ust. 4,";

  12) w art. 42e:

   a) w ust. 1 wyrazy "komornik sądowy" zastępuje się wyrazami "organ egzekucyjny",

   b) w ust. 6 wyrazy "W terminie do końca lutego roku następującego po roku podatkowym, z zastrzeżeniem art. 45ba ust. 4, płatnik" zastępuje się wyrazem "Płatnik";

  13) w art. 42f w ust. 6 wyrazy "art. 42 ust. 3" zastępuje się wyrazami "art. 42g ust. 2";

  14) po art. 42f dodaje się art. 42g w brzmieniu:

   "Art. 42g. 1. Płatnicy oraz podmioty, o których mowa w art. 42a, przesyłają roczne obliczenie podatku, o którym mowa w art. 34 ust. 7, oraz informacje, o których mowa w art. 34 ust. 8, art. 35 ust. 10, art. 39 ust. 1 i 3, art. 42 ust. 2 pkt 1, art. 42a ust. 1 oraz art. 42e ust. 6:

    1) urzędowi skarbowemu - w terminie do końca stycznia roku następującego po roku podatkowym;

    2) podatnikowi - w terminie do końca lutego roku następującego po roku podatkowym.

   2. W przypadku zaprzestania prowadzenia działalności przed upływem terminów, o których mowa w ust. 1, obowiązek przesłania rocznego obliczenia podatku oraz informacji, o których mowa w ust. 1, jest wykonywany nie później niż w dniu zaprzestania prowadzenia działalności.";

  15) w art. 44:

   a) w ust. 1b w zdaniu drugim wyrazy "w terminie złożenia" zastępuje się wyrazami "przed upływem terminu określonego na złożenie",

   b) w ust. 1f wyrazy "w terminie złożenia zeznania podatkowego" zastępuje się wyrazami "przed upływem terminu określonego na złożenie zeznania",

   c) w ust. 3a w zdaniu pierwszym wyrazy "w terminie złożenia zeznania podatkowego" zastępuje się wyrazami "przed upływem terminu określonego na złożenie zeznania",

   d) w ust. 6 skreśla się zdanie czwarte,

   e) w ust. 7 w zdaniu drugim wyrazy "w terminie złożenia" zastępuje się wyrazami "przed upływem terminu określonego na złożenie",

   f) w ust. 7i w pkt 2 i 3 wyrazy "terminem określonym dla złożenia" zastępuje się wyrazami "upływem terminu określonego na złożenie";

  16) w art. 45:

   a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

    "1. Podatnicy są obowiązani składać urzędom skarbowym zeznanie, według ustalonego wzoru, o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym, w terminie od dnia 15 lutego do dnia 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym. Zeznania złożone przed początkiem terminu uznaje się za złożone w dniu 15 lutego roku następującego po roku podatkowym.",

   b) po ust. 3d dodaje się ust. 3e w brzmieniu:

    "3e. Jeżeli z zeznania wynika nadpłata, podatnik w tym zeznaniu może wskazać rachunek bankowy lub rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, którego jest posiadaczem albo współposiadaczem, inny niż związany z prowadzoną działalnością gospodarczą, na który ma nastąpić jej zwrot. Wskazany rachunek aktualizuje poprzednio zgłoszony rachunek służący do zwrotu podatku lub nadpłaty.",

   c) w ust. 4 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

    "Przed upływem terminu określonego na złożenie zeznania podatnicy są obowiązani wpłacić:",

   d) w ust. 5 wyrazy "w terminie złożenia" zastępuje się wyrazami "przed upływem terminu określonego na złożenie",

   e) w ust. 6 skreśla się zdanie drugie,

   f) w ust. 7 wyrazy "przed terminem" zastępuje się wyrazami "przed upływem terminu";

  17) w art. 45a pkt 1 otrzymuje brzmienie:

   "1) zadania naczelnika urzędu skarbowego, o którym mowa w art. 39 ust. 1 i art. 42 ust. 2 pkt 2, pełni organ wymieniony w art. 13a Ordynacji podatkowej;";

  18) art. 45ba otrzymuje brzmienie:

   "Art. 45ba. Roczne obliczenie podatku, informacje i deklaracje, o których mowa w art. 34 ust. 7 i 8, art. 35 ust. 10, art. 38 ust. 1a i 1b, art. 39 ust. 1-4, art. 42 ust. 1a-4, art. 42a ust. 1 oraz art. 42e ust. 5 i 6, składa się urzędowi skarbowemu za pomocą środków komunikacji elektronicznej, zgodnie z przepisami Ordynacji podatkowej.";

  19) w art. 45c w ust. 1 w pkt 1 wyrazy "w terminie określonym dla jego złożenia" zastępuje się wyrazami "przed upływem terminu określonego na jego złożenie";

  20) uchyla się art. 45ca-45cc;

  21) po art. 45cc dodaje się art. 45cd-45cf w brzmieniu:

   "Art. 45cd. 1. Z dniem 15 lutego roku następującego po roku podatkowym organ podatkowy udostępnia podatnikowi za pośrednictwem portalu podatkowego zeznania, o których mowa w art. 45 ust. 1 oraz ust. 1a pkt 1 i 2, uwzględniając w nich dane będące w posiadaniu Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, w tym dane:

    1) zawarte w rocznym obliczeniu podatku i informacjach, o których mowa w art. 34 ust. 7 i 8, art. 35 ust. 10, art. 39 ust. 1 i 3, art. 42 ust. 2 pkt 1, art. 42a ust. 1 oraz art. 42e ust. 6;

    2) o wpłaconych w trakcie roku podatkowego przez podatnika zaliczkach.

   2. Akceptacja przez podatnika udostępnionego zeznania przed upływem terminu określonego na jego złożenie bez wprowadzenia albo po wprowadzeniu w nim zmian oznacza złożenie zeznania w dniu dokonania akceptacji.

   3. Podatnik składa zeznanie na zasadach określonych w art. 45, jeżeli nie dokona akceptacji udostępnionego zeznania przed upływem terminu określonego na jego złożenie albo je odrzuci przed tym terminem.

   4. W przypadku podatnika, który oprócz dochodów wykazanych w rocznym obliczeniu podatku lub informacjach, o których mowa w art. 34 ust. 7 i 8, art. 35 ust. 10, art. 39 ust. 1 i 3, art. 42 ust. 2 pkt 1, art. 42a ust. 1 oraz art. 42e ust. 6, nie uzyskał innych dochodów podlegających opodatkowaniu i wykazywanych w zeznaniach, o których mowa w art. 45 ust. 1 lub ust. 1a pkt 1, niedokonanie akceptacji lub odrzucenia udostępnionego zeznania przed upływem terminu określonego na jego złożenie oznacza złożenie udostępnionego zeznania w ostatnim dniu tego terminu (automatyczna akceptacja).

   5. Przepisu ust. 4 nie stosuje się, jeżeli:

    1) organ rentowy dokonał rocznego obliczenia podatku, a podatek wynikający z tego obliczenia jest podatkiem należnym na podstawie art. 34 ust. 9;

    2) podatnik złożył zeznanie, nie korzystając z zeznania udostępnionego przez organ podatkowy.

   6. Akceptacji oraz odrzucenia udostępnionego zeznania podatnik dokonuje za pośrednictwem portalu podatkowego.

   Art. 45ce. 1. W przypadku stwierdzenia przez organ podatkowy, że złożone zeznanie zawiera błędy lub oczywiste omyłki powstałe z winy organu podatkowego, organ podatkowy koryguje zeznanie, dokonując stosownych poprawek lub uzupełnień. Przepisy art. 274 § 2-4 i 6 Ordynacji podatkowej stosuje się odpowiednio.

   2. Od zaległości związanych z korektą zeznania, o której mowa w ust. 1, nie nalicza się odsetek za zwłokę za okres od dnia następującego po upływie terminu płatności podatku do dnia upływu terminu do wniesienia sprzeciwu, o którym mowa w art. 274 § 3 Ordynacji podatkowej.

   3. W przypadku gdy przed dokonaniem korekty zeznania przez organ podatkowy podatnik skoryguje zeznanie w zakresie, o którym mowa w ust. 1, od zaległości związanych z korektą zeznania nie nalicza się odsetek za zwłokę za okres od dnia następującego po upływie terminu płatności podatku do dnia złożenia korekty.

   Art. 45cf. 1. W przypadku braku wpłaty różnicy, o której mowa w art. 45 ust. 4 pkt 1 i 2, przez podatnika, o którym mowa w art. 45cd ust. 4, organ podatkowy w terminie miesiąca od dnia upływu terminu płatności informuje podatnika o obowiązku jej wpłaty w terminie 7 dni od dnia doręczenia tej informacji.

   2. W przypadku dokonania wpłaty w terminie 7 dni od dnia doręczenia informacji, o której mowa w ust. 1, nie nalicza się odsetek za zwłokę za okres od dnia następującego po upływie terminu płatności różnicy, o której mowa w art. 45 ust. 4 pkt 1 i 2.".

Art. 2. W ustawie z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (Dz. U. z 2017 r. poz. 869 i 2491 oraz z 2018 r. poz. 106, 650, 771 i 1629) wprowadza się następujące zmiany:

  1) w art. 9 w ust. 1d w zdaniu pierwszym wyrazy "objętą rejestrem PESEL" zastępuje się wyrazami "mającą identyfikator podatkowy, o którym mowa w art. 3 ust. 1,";

  2) w art. 14 ust. 4 i 5 otrzymują brzmienie:

   "4. Minister właściwy do spraw informatyzacji po zarejestrowaniu osoby fizycznej w rejestrze PESEL jest obowiązany przekazywać niezwłocznie z tego rejestru do CRP KEP następujące dane: nazwisko, imię, numer PESEL, informacje o dacie zgonu i dacie znalezienia zwłok, numery PESEL rodziców, jeżeli zostały im nadane, a w przypadku braku numerów PESEL - imiona i nazwiska rodowe rodziców.

   5. Minister właściwy do spraw informatyzacji po otrzymaniu od Szefa Krajowej Administracji Skarbowej informacji o zaewidencjonowaniu osoby fizycznej objętej rejestrem PESEL w CRP KEP niezwłocznie przekazuje posiadane dane z rejestru PESEL w zakresie określonym w art. 5 ust. 2 oraz dane, o których mowa w art. 8 pkt 12 i 13 ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2018 r. poz. 1382 i 1544).".

Art. 3. W ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r. poz. 800, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

  1) w art. 77:

   a) w § 1:

    - pkt 5 otrzymuje brzmienie:

     "5) 3 miesięcy od dnia złożenia zeznania lub deklaracji, o których mowa w art. 73 § 2 pkt 1-3, z zastrzeżeniem pkt 5a i § 2;",

    - po pkt 5 dodaje się pkt 5a w brzmieniu:

     "5a) 45 dni od dnia złożenia za pomocą środków komunikacji elektronicznej zeznania, o którym mowa w art. 73 § 2 pkt 1, przez podatników podatku dochodowego od osób fizycznych, z zastrzeżeniem § 2;",

    - w pkt 6 część wspólna otrzymuje brzmienie:

     "- lecz nie wcześniej niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia zeznania lub deklaracji, o których mowa w art. 73 § 2, albo 45 dni od dnia złożenia za pomocą środków komunikacji elektronicznej zeznania, o którym mowa w art. 73 § 2 pkt 1, przez podatników podatku dochodowego od osób fizycznych.",

   b) § 2 otrzymuje brzmienie:

    "§ 2. Nadpłata wynikająca ze skorygowanej deklaracji podlega zwrotowi w terminie:

     1) 45 dni od dnia jej skorygowania - w przypadku skorygowania za pomocą środków komunikacji elektronicznej zeznania, o którym mowa w art. 73 § 2 pkt 1, przez podatnika podatku dochodowego od osób fizycznych;

     2) 3 miesięcy od dnia upływu terminu do wniesienia sprzeciwu, o którym mowa w art. 274 § 3 - w przypadku skorygowania zeznania w trybie określonym w art. 274 § 1 pkt 1;

     3) 3 miesięcy od dnia jej skorygowania - w innych przypadkach niż określone w pkt 1 i 2.";

  2) w art. 78 w § 3:

   a) w pkt 4 wyrazy "art. 77 § 1 pkt 5 i § 2" zastępuje się wyrazami "art. 77 § 1 pkt 5 i § 2 pkt 2 i 3",

   b) po pkt 4 dodaje się pkt 4a w brzmieniu:

    "4a) w przypadkach przewidzianych w art. 77 § 1 pkt 5a i § 2 pkt 1 - od dnia powstania nadpłaty, jeżeli nadpłata nie została zwrócona w terminie 45 dni od dnia złożenia zeznania, o którym mowa w art. 73 § 2 pkt 1, lub od dnia skorygowania zeznania w trybie art. 274 lub art. 274a.".

Art. 4. W ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1778, z późn. zm.) w art. 50 po ust. 17 dodaje się ust. 17a i 17b w brzmieniu:

  "17a. Zakład przekazuje do Centralnego Rejestru Danych Podatkowych, drogą elektroniczną, dane, o których mowa w ust. 17 pkt 1 lit. a, d, e, k-t oraz pkt 2 lit. a i b, za okres od stycznia do grudnia w terminie do końca stycznia roku następującego po roku, za który są przekazywane te dane.

  17b. W przypadku zmiany danych, o których mowa w ust. 17a, Zakład niezwłocznie, nie rzadziej niż 2 razy w miesiącu, przekazuje zmienione dane. Zmienione dane Zakład przekazuje do dnia 20 kwietnia roku następującego po roku kalendarzowym.".

Art. 5. W ustawie z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 2157 i 2175 oraz z 2018 r. poz. 650, 1291 i 1629) wprowadza się następujące zmiany:

  1) w art. 4 w ust. 1 w pkt 16 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 17 w brzmieniu:

   "17) ustawa - Ordynacja podatkowa - ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r. poz. 800, z późn. zm.).";

  2) w art. 21:

   a) użyte w ust. 1 i 1a wyrazy "w terminie złożenia" zastępuje się wyrazami "przed upływem terminu określonego na złożenie",

   b) w ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

    "2) zeznanie według ustalonego wzoru o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych - w terminie od dnia 15 lutego do końca lutego roku następującego po roku podatkowym; zeznanie złożone przed początkiem terminu uznaje się za złożone w dniu 15 lutego roku następującego po roku podatkowym.",

   c) po ust. 2a dodaje się ust. 2b w brzmieniu:

    "2b. Jeżeli z zeznania wynika nadpłata, podatnik w tym zeznaniu może wskazać rachunek bankowy lub rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, którego jest posiadaczem albo współposiadaczem, inny niż związany z prowadzoną działalnością gospodarczą, na który ma nastąpić jej zwrot. Wskazany rachunek aktualizuje poprzednio zgłoszony rachunek służący do zwrotu podatku lub nadpłaty.",

   d) uchyla się ust. 5,

   e) w ust. 10 wyrazy "w terminach określonych dla złożenia" zastępuje się wyrazami "przed upływem terminów określonych na złożenie",

   f) w ust. 13 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

    "2) w okresie od dnia 1 grudnia roku podatkowego, w którym korzystają z tego zwolnienia, do upływu terminu określonego na złożenie zeznania o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za rok podatkowy, w którym korzystali ze zwolnienia - są obowiązani do złożenia zeznania o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za rok podatkowy objęty zwolnieniem i zapłaty tego ryczałtu przed upływem terminu na złożenie zeznania; w tym przypadku nie nalicza się odsetek za zwłokę od zaległości z tytułu ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za poszczególne miesiące roku, w którym podatnicy korzystali ze zwolnienia;";

  3) w art. 21b w ust. 1 w pkt 1 wyrazy "w terminie określonym dla jego złożenia" zastępuje się wyrazami "przed upływem terminu określonego na jego złożenie";

  4) po art. 21b dodaje się art. 21c i art. 21d w brzmieniu:

   "Art. 21c. 1. Z dniem 15 lutego roku następującego po roku podatkowym organ podatkowy udostępnia podatnikowi za pośrednictwem portalu podatkowego zeznanie, o którym mowa w art. 21 ust. 2 pkt 2, uwzględniając w nim dane będące w posiadaniu Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, w tym dane o wpłaconym w trakcie roku podatkowego przez podatnika ryczałcie.

   2. Akceptacja przez podatnika udostępnionego zeznania przed upływem terminu określonego na jego złożenie bez wprowadzenia albo po wprowadzeniu w nim zmian oznacza złożenie zeznania w dniu dokonania akceptacji.

   3. Podatnik składa zeznanie na zasadach określonych w art. 21, jeżeli nie dokona akceptacji udostępnionego zeznania przed upływem terminu określonego na jego złożenie albo je odrzuci przed tym terminem.

   4. Akceptacji oraz odrzucenia udostępnionego zeznania podatnik dokonuje za pośrednictwem portalu podatkowego.

   Art. 21d. 1. W przypadku stwierdzenia przez organ podatkowy, że złożone zeznanie zawiera błędy lub oczywiste omyłki powstałe z winy organu podatkowego, organ podatkowy koryguje zeznanie, dokonując stosownych poprawek lub uzupełnień. Przepisy art. 274 § 2-4 i 6 ustawy - Ordynacja podatkowa stosuje się odpowiednio.

   2. Od zaległości związanych z korektą zeznania, o której mowa w ust. 1, nie nalicza się odsetek za zwłokę za okres od dnia następującego po upływie terminu płatności podatku do dnia upływu terminu do wniesienia sprzeciwu, o którym mowa w art. 274 § 3 ustawy - Ordynacja podatkowa.

   3. W przypadku gdy przed dokonaniem korekty zeznania przez organ podatkowy podatnik skoryguje zeznanie w zakresie, o którym mowa w ust. 1, od zaległości związanych z korektą zeznania nie nalicza się odsetek za zwłokę za okres od dnia następującego po upływie terminu płatności podatku do dnia złożenia korekty.".

Art. 6. Minister właściwy do spraw informatyzacji przekaże do Centralnego Rejestru Podmiotów - Krajowej Ewidencji Podatników, nie później niż do dnia 15 stycznia 2020 r., dane z rejestru PESEL osób fizycznych:

  1) objętych tym rejestrem w zakresie danych, o których mowa w art. 14 ust. 4 ustawy zmienianej w art. 2, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą;

  2) zaewidencjonowanych w Centralnym Rejestrze Podmiotów - Krajowej Ewidencji Podatników, w zakresie danych, o których mowa w art. 8 pkt 12 i 13 ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2018 r. poz. 1382 i 1544).

Art. 7. Obowiązek, o którym mowa w art. 50 ust. 17a i 17b ustawy zmienianej w art. 4, Zakład Ubezpieczeń Społecznych wykonuje po raz pierwszy w 2020 r., w odniesieniu do danych za grudzień 2018 r. oraz za okres od stycznia do grudnia 2019 r.

Istniejące wersje czasowe art. 8
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2018 r. poz. 2126
2020.01.01
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 8. 1. Przepisy ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, stosuje się do dochodów (przychodów) uzyskanych od dnia 1 stycznia 2019 r.

2. Do dochodów (przychodów) uzyskanych od dnia 1 stycznia 2018 r.:

  1) przepisy art. 26 ust. 6b, art. 34 ust. 7, 8, 12, 13 i 14, art. 35 ust. 10, art. 39 ust. 1-3, art. 42 ust. 2 i 3, art. 42a, art. 42e ust. 6, art. 42f ust. 6, art. 42g, art. 45a pkt 1 oraz art. 45ba ustawy zmienianej w art. 1 stosuje się w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą;

  2) przepisy art. 45 oraz art. 45cd-45cf ustawy zmienianej w art. 1, w zakresie dochodów, w tym terminu składania zeznania, wykazywanych w zeznaniu, o którym mowa w art. 45:

   a) ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, osiąganych wyłącznie za pośrednictwem płatników lub podmiotów, o których mowa w art. 42a ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą,

   b) ust. 1a pkt 1 ustawy zmienianej w art. 1

  - stosuje się w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą;

  3) nie stosuje się przepisów art. 39 ust. 5 oraz art. 45ca-45cc ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu dotychczasowym.

3. Przepisy art. 32 ust. 1, 1e i 3 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, stosuje się do dochodów (przychodów) uzyskanych od dnia 1 stycznia 2020 r.

Art. 9. Przepisy ustawy zmienianej w art. 5, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, stosuje się do dochodów (przychodów) uzyskanych od dnia 1 stycznia 2019 r.

Istniejące wersje czasowe art. 10
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2018 r. poz. 2126
2021.04.16
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 10. 1. W latach 2019-2028 maksymalny limit wydatków z budżetu państwa, będących skutkiem finansowym ustawy wynosi 21.900.000 zł, w tym w poszczególnych latach wynosi:

  1) w 2019 r. - 17.000.000 zł;

  2) w 2020 r. - 4.100.000 zł;

  3) w 2021 r. - 100.000 zł;

  4) w 2022 r. - 100.000 zł;

  5) w 2023 r. - 100.000 zł;

  6) w 2024 r. - 100.000 zł;

  7) w 2025 r. - 100.000 zł;

  8) w 2026 r. - 100.000 zł;

  9) w 2027 r. - 100.000 zł;

  10) w 2028 r. - 100.000 zł.

2. W przypadku zagrożenia przekroczenia przyjętego na dany rok budżetowy limitu wydatków, o którym mowa w ust. 1, stosuje się mechanizm korygujący polegający na ograniczeniu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu teleinformatycznego służącego do udostępniania zeznań podatkowych zgodnie z art. 45cd ustawy zmienianej w art. 1 oraz art. 21c ustawy zmienianej w art. 5 poprzez optymalizację funkcjonowania tego systemu.

3. Organem właściwym do monitorowania wykorzystania limitu wydatków, o którym mowa w ust. 1, oraz wdrożenia mechanizmu korygującego, o którym mowa w ust. 2, jest minister właściwy do spraw finansów publicznych.

Art. 11. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r., z wyjątkiem:

  1) art. 1 pkt 7 lit. b tiret drugie, który wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia*);

  2) art. 1 pkt 6 lit. a-c, art. 2 pkt 2, art. 4, art. 6 i art. 7, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.

___________________
*) Uwaga od redakcji: ustawa została ogłoszona w dniu 9.11.2018 r.