Ustawa z dnia 19.12.2008 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Wersja czasowa:
od 2009.01.17
do 2010.12.31
tekst pierwotny
Dz. U. z 2009 r. nr 6, poz. 33
Istniejące wersje czasowe art. 30
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2009 r. nr 6, poz. 33
2011.01.01
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 30. 1. Do dnia 31 grudnia 2009 r. wyodrębnienie w ramach powiatowych urzędów pracy centrów aktywizacji zawodowej, o których mowa w art. 9b ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, nie jest obowiązkowe.

2. Do dnia 31 grudnia 2010 r. przedsięwzięcia, o których mowa w art. 9b ust. 1 i 2 ustawy zmienianej w art. 1, na wniosek starosty zaopiniowany przez radę powiatu są dofinansowane ze środków Funduszu Pracy pozostających w dyspozycji ministra właściwego do spraw pracy do wysokości 80% kosztów ich utworzenia, nie więcej niż 80-krotność przeciętnego wynagrodzenia obowiązującego w kwartale bezpośrednio poprzedzającym finansowanie tych kosztów.