Ustawa z dnia 3.07.2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Wersja czasowa:
od 2024.02.02
 
zmieniony przez
art. 1 
Istniejące wersje czasowe art. 279
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2018 r. poz. 1669
2019.03.22
zmieniony przez
2023.09.06
zmieniony przez
2024.02.02
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 279. 1. Studia doktoranckie rozpoczęte przed rokiem akademickim 2019/2020 prowadzi się na zasadach dotychczasowych, jednak nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2024 r.

1a.*) Do studiów doktoranckich prowadzonych w 2024 r. i do uczestników tych studiów:

    1) stosuje się także przepisy art. 219 ust. 8, art. 289, art. 296 ust. 2 i art. 329 ust. 1 w zakresie ustaw zmienianych w art. 34, art. 37, art. 42, art. 43, art. 46, art. 76, art. 84, art. 87, art. 108, art. 126, art. 127, art. 140, art. 150, art. 163, art. 165 i art. 166 oraz ust. 1a i 2;

    2) nie stosuje się przepisu art. 195a ust. 2 ustawy uchylanej w art. 169 pkt 3.

_____________________
*) Uwaga od redakcji: na podstawie art. 3 ustawy dnia 16.01.2024 r. o zmianie ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2024 r. poz. 124), art. 279 ust. 1a wszedł w życie z dniem 2.02.2024 r. z mocą od dnia 1.01.2024 r.

2. Nadzór merytoryczny nad studiami doktoranckimi, o którym mowa w art. 195 ust. 7 ustawy uchylanej w art. 169 pkt 3, prowadzonymi w uczelniach sprawują:

    1) do dnia 30 września 2019 r. - rady jednostek organizacyjnych uczelni;

    2) od dnia 1 października 2019 r. do dnia 31 grudnia 2024 r. - podmioty wskazane w statutach uczelni.

3. Osobie, która uzyskała stopień doktora po ukończeniu studiów doktoranckich, o których mowa w ust. 1, okres odbywania tych studiów, nie dłuższy niż 4 lata, zalicza się do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze.

4. Osobie, która uzyskała stopień doktora po ukończeniu studiów doktoranckich, o których mowa w ust. 1, do okresu, o którym mowa w ust. 3, zalicza się również okres odbywania stacjonarnych studiów doktoranckich, jeżeli zostały one przerwane z powodu podjęcia zatrudnienia w charakterze nauczyciela akademickiego lub pracownika naukowego w instytucjach naukowych.