Ustawa z dnia 3.07.2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Wersja czasowa:
od 2023.09.06
 
dodany przez
art. 12 
Istniejące wersje czasowe art. 306a
2023.09.06
dodany przez

Art. 306a. Uczelnie akademickie, które w związku z wynikami uzyskanymi w ramach pierwszej ewaluacji jakości działalności naukowej, o której mowa w art. 324 ust. 1, spełniają warunki, o których mowa w art. 388 ust. 1 albo w art. 463 ustawy, o której mowa w art. 1, otrzymują przez okres 3 lat, począwszy od roku 2024, środki finansowe stanowiące zwiększenie subwencji ze środków finansowych, o których mowa w art. 365 pkt 1 lit. a-c i pkt 2 lit. a-d ustawy, o której mowa w art. 1, na zasadach określonych w art. 390 tej ustawy, jeżeli do dnia 30 listopada 2023 r. przedstawią ministrowi właściwemu do spraw szkolnictwa wyższego i nauki strategię rozwoju uczelni w okresie objętym finansowaniem, zawierającą opis planowanych działań służących opracowaniu celów i założeń długoterminowego planu rozwoju uczelni w celu przygotowania do udziału w następnym konkursie w ramach programu "Inicjatywa doskonałości - uczelnia badawcza".