Ustawa z dnia 3.07.2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Wersja czasowa:
od 2021.09.21
 
zmieniony przez
art. 2 
Istniejące wersje czasowe art. 206
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2018 r. poz. 1669
2020.04.18
zmieniony przez
2021.09.21
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 206. 1. Od dnia 1 maja 2019 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. uczelnia, która:

    1) posiada uprawnienie do nadawania stopnia doktora w dyscyplinie, do której jest przyporządkowany kierunek studiów, może uzyskać pozwolenie na utworzenie studiów na tym kierunku na określonym poziomie i profilu;

    2) nie posiada uprawnienia do nadawania stopnia doktora w dyscyplinie, do której jest przyporządkowany kierunek studiów, może uzyskać pozwolenie na utworzenie studiów na tym kierunku na określonym poziomie i profilu praktycznym, z wyłączeniem pozwolenia na utworzenie studiów przygotowujących do wykonywania zawodu nauczyciela.

2. Uczelnia, o której mowa w ust. 1 pkt 2, może uzyskać pozwolenie na utworzenie studiów przygotowujących do wykonywania zawodu nauczyciela, jeżeli zawarła porozumienie o współpracy przy prowadzeniu tych studiów z uczelnią, która posiada uprawnienie do nadawania stopnia doktora w dyscyplinie, do której jest przyporządkowany kierunek studiów. Uczelnia, która posiada uprawnienie do nadawania stopnia doktora, może zawrzeć takie porozumienie w danej dyscyplinie tylko z jedną uczelnią.

2a. Do dnia 31 grudnia 2022 r. pozwolenie na utworzenie studiów przygotowujących do wykonywania zawodu nauczyciela bez konieczności zawarcia porozumienia, o którym mowa w ust. 2, może uzyskać uczelnia zawodowa, która nie posiada uprawnienia do nadawania stopnia doktora w dyscyplinie, do której jest przyporządkowany kierunek studiów, jeżeli spełnia łącznie warunki, o których mowa w art. 16 ust. 1a ustawy, o której mowa w art. 1, na dzień złożenia wniosku o to pozwolenie oraz spełniała je w zakresie art. 16 ust. 1a:

    1) pkt 2-5 tej ustawy - w okresie 2 lat akademickich,

    2) pkt 6 tej ustawy - w okresie 3 lat akademickich

- poprzedzających rok akademicki, w którym złożono wniosek.

2b. W przypadku, o którym mowa w ust. 2a, weryfikacja spełniania przez uczelnię warunków, o których mowa w art. 16 ust. 1a ustawy, o której mowa w art. 1, jest przeprowadzana na podstawie danych zawartych w systemie, o którym mowa w art. 342 ust. 1 tej ustawy, według stanu na dzień złożenia wniosku o pozwolenie, a w odniesieniu do lat akademickich w okresach wskazanych w ust. 2a - na podstawie danych wprowadzonych do tego systemu w poszczególnych latach.

2c. Do dnia 31 grudnia 2022 r. uczelnia, która uzyskała pozwolenie na utworzenie studiów przygotowujących do wykonywania zawodu nauczyciela zgodnie z ust. 2a i która zaprzestała spełniania któregokolwiek z warunków, o których mowa w art. 16 ust. 1a pkt 2-6 ustawy, o której mowa w art. 1, może prowadzić kształcenie na tym kierunku, jeżeli zawiadomiła ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki zgodnie z art. 429 pkt 3 tej ustawy o zaprzestaniu spełniania tych warunków oraz w terminie 3 miesięcy od dnia zaprzestania ich spełniania zawarła porozumienie, o którym mowa w ust. 2, i przedstawiła je ministrowi właściwemu do spraw szkolnictwa wyższego i nauki. W przypadku nieprzedstawienia porozumienia kształcenie na tych studiach może być prowadzone do zakończenia ostatniego cyklu kształcenia rozpoczętego przed dniem wskazanym w zawiadomieniu, o którym mowa w zdaniu pierwszym.

3. Od dnia 1 maja 2019 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. pozwolenia nie wymaga utworzenie studiów na kierunku przyporządkowanym do dyscypliny, o której mowa w art. 53 ust. 1 albo 2 ustawy, o której mowa w art. 1, w której uczelnia posiada uprawnienie do nadawania stopnia doktora habilitowanego.