Ustawa z dnia 3.07.2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Wersja czasowa:
od 2020.04.18
 
zmieniony przez
art. 60 
Istniejące wersje czasowe art. 281
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2018 r. poz. 1669
2020.04.18
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 281. 1. Doktoranci, którzy rozpoczęli studia doktoranckie przed rokiem akademickim 2019/2020, mogą otrzymywać świadczenia, o których mowa w art. 86 ust. 1 pkt 1-4 ustawy, o której mowa w art. 1, zakwaterowanie i wyżywienie, o których mowa w art. 104 tej ustawy.

2. Od dnia 1 października 2019 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. regulaminy świadczeń dla studentów, o których mowa w art. 95 ust. 1 ustawy, o której mowa w art. 1, stosuje się odpowiednio do doktorantów, o których mowa w ust. 1.

3. W okresie zawieszenia kształcenia doktorantów na podstawie przepisów wydanych na podstawie art. 198a ustawy, o której mowa w art. 1, zapomoga, o której mowa w art. 86 ust. 1 pkt 3 tej ustawy, jest przyznawana doktorantom, o których mowa w ust. 1, przez kierownika podmiotu prowadzącego studia doktoranckie. Przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego i art. 92 ust. 2 ustawy, o której mowa w art. 1, nie stosuje się.