Ustawa z dnia 3.07.2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Wersja czasowa:
od 2020.04.18
do 2020.06.23
zmieniony przez
art. 60 
Istniejące wersje czasowe art. 189
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2018 r. poz. 1669
2020.04.18
zmieniony przez
2020.06.24
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 189. 1. Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów działa do końca kadencji rozpoczętej przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1, w zakresie zadań określonych niniejszą ustawą na zasadach dotychczasowych, z tym że działa przy ministrze właściwym do spraw szkolnictwa wyższego i nauki.

1a. Posiedzenia prezydium Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów i jej sekcji mogą być przeprowadzane z wykorzystaniem technologii informatycznych zapewniających kontrolę ich przebiegu i rejestrację oraz umożliwiających zapewnienie tajności głosowań.

2. Do dnia 31 grudnia 2020 r. środki finansowe niezbędne do finansowania działalności Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów są zapewniane w części budżetu państwa, której dysponentem jest minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki.

3. Członkom Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów i wyznaczonym przez nią recenzentom przysługuje wynagrodzenie i zwrot kosztów podróży na zasadach dotychczasowych.

4. Z dniem 31 grudnia 2020 r. znosi się Centralną Komisję do Spraw Stopni i Tytułów.