Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30.05.2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu "Dobry start"

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Wersja czasowa:
od 2019.08.01
 
zmieniony przez
§ 1 
Istniejące wersje czasowe § 14
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2018 r. poz. 1061
2019.08.01
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

§ 14. 1. Wniosek i załączniki do wniosku są składane w postaci elektronicznej za pomocą systemu teleinformatycznego:

    1) utworzonego przez ministra właściwego do spraw rodziny, po zastosowaniu zapewnionych w tym systemie sposobów potwierdzenia pochodzenia oraz integralności przesłanych danych w postaci elektronicznej;

    2) udostępnianego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych; opatruje się je kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym lub uwierzytelnia w sposób zapewniający możliwość potwierdzenia pochodzenia oraz integralności weryfikowanych danych w postaci elektronicznej.

2. Wniosek i załączniki do wniosku składane w postaci elektronicznej za pomocą systemów, o których mowa w § 13 ust. 1 pkt 2, uwierzytelnia się przy użyciu danych uwierzytelniających stosowanych przez bank krajowy lub spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową do weryfikacji w drodze elektronicznej posiadacza rachunku.

3. Wniosek i załączniki do wniosku składane w postaci elektronicznej za pomocą systemów, o których mowa w § 13 ust. 1 pkt 2, podpisane przy użyciu danych obejmujących imię, nazwisko oraz numer PESEL, są równoważne pod względem skutków prawnych dokumentowi opatrzonemu podpisem własnoręcznym.

3a. Na potrzeby złożenia wniosku i załączników do wniosku, składanych w postaci elektronicznej za pomocą systemu udostępnianego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, bank krajowy na wniosek klienta, a spółdzielcza kasa oszczędnościowo-kredytowa - na wniosek członka, przekazuje do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych dane niezbędne do uwierzytelnienia, pozwalające na założenie konta w systemie udostępnianym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

4. Sprawa z wniosku złożonego w sposób, o którym mowa w § 13 ust. 1 pkt 2, załatwiana jest w postaci papierowej. Przepis § 10 ust. 6 stosuje się.