Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30.05.2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu "Dobry start"

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Wersja czasowa:
od 2018.06.01
do 2019.07.31
tekst pierwotny
Dz. U. z 2018 r. poz. 1061
Istniejące wersje czasowe § 21
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2018 r. poz. 1061
2019.08.01
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

§ 21. 1. Bank krajowy oraz spółdzielcza kasa oszczędnościowo-kredytowa, o których mowa w § 13 ust. 1 pkt 2, na potrzeby złożenia wniosku o ustalenie prawa do świadczenia dobry start wraz z załącznikami, składanego w postaci elektronicznej za pomocą systemu, o którym mowa w § 13 ust. 1 pkt 2, w imieniu organu właściwego, przetwarzają następujące dane osobowe dotyczące wnioskodawców oraz dzieci, na które wnioskodawca ubiega się o przyznanie świadczenia dobry start:

  1) imię i nazwisko;

  2) data urodzenia;

  3) adres miejsca zamieszkania;

  4) obywatelstwo;

  5) numer PESEL, a w przypadku gdy nie nadano numeru PESEL - numer i serię dokumentu potwierdzającego tożsamość;

  6) stan cywilny wnioskodawcy;

  7) adres poczty elektronicznej i numer telefonu - w przypadku wnioskodawcy - o ile je posiada;

  8) informacje wynikające z innych dokumentów, w tym oświadczeń, niezbędnych do ustalenia prawa do świadczenia dobry start.

2. Osoby upoważnione przez bank krajowy albo spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową do przetwarzania danych osobowych, o których mowa w ust. 1, w celu umożliwienia złożenia wniosku o ustalenie prawa do świadczenia dobry start wraz z załącznikami, za pomocą systemu, o którym mowa w § 13 ust. 1 pkt 2, są obowiązane do zachowania poufności w zakresie tych danych osobowych.

3. Bank krajowy oraz spółdzielcza kasa oszczędnościowo-kredytowa zapewniające możliwość złożenia wniosku o ustalenie prawa do świadczenia dobry start wraz z załącznikami, za pomocą systemu, o którym mowa w § 13 ust. 1 pkt 2, zapewniają wszelkie niezbędne środki techniczne i organizacyjne służące jak najlepszemu zapewnieniu bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych, o których mowa w ust. 1, w szczególności wynikające z informacji, o której mowa w art. 13 ust. 6 ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, oraz środki określone w art. 32 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

4. Bank krajowy oraz spółdzielcza kasa oszczędnościowo-kredytowa zapewniające możliwość złożenia wniosku o ustalenie prawa do świadczenia dobry start wraz z załącznikami, za pomocą systemu, o którym mowa w § 13 ust. 1 pkt 2, udostępniają organowi właściwemu wszelkie informacje służące potwierdzeniu spełniania obowiązków, o których mowa w art. 28 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, a także umożliwiają organowi właściwemu przeprowadzenie audytów i inspekcji.

5. Bank krajowy oraz spółdzielcza kasa oszczędnościowo-kredytowa zapewniające możliwość złożenia wniosku o ustalenie prawa do świadczenia dobry start wraz z załącznikami, za pomocą systemu, o którym mowa w § 13 ust. 1 pkt 2, usuwają dane objęte treścią wniosków i załączników do wniosków niezwłocznie po otrzymaniu informacji o potwierdzeniu złożenia wniosku przez organ właściwy.

6. W przypadku gdy bank krajowy lub spółdzielcza kasa oszczędnościowo-kredytowa, w celu umożliwienia złożenia wniosku o ustalenie prawa do świadczenia dobry start wraz z załącznikami, za pomocą systemu, o którym mowa w § 13 ust. 1 pkt 2, korzystają z usług innego podmiotu, który będzie przetwarzał dane osobowe, o których mowa w ust. 1, uważa się, że podmiot ten przetwarza dane osobowe w imieniu organu właściwego. Przepisy ust. 2-5 stosuje się odpowiednio.