Ustawa z dnia 5.07.2018 r. o zmianie ustawy o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej oraz niektórych innych ustaw

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Wersja czasowa:
od 2018.08.10
do 2019.03.03
tekst pierwotny
Dz. U. z 2018 r. poz. 1544
Istniejące wersje czasowe art. 66
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2018 r. poz. 1544
2019.03.04
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 66. 1. Od dnia 1 marca 2019 r. minister właściwy do spraw wewnętrznych w ramach kompetencji wynikających z ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1464 oraz z 2018 r. poz. 730) wydaje środek identyfikacji elektronicznej w publicznym systemie identyfikacji elektronicznej przyłączonym do węzła krajowego.

2. Dokonanie zakupu w 2018 r. urządzeń służących do obsługi środka identyfikacji elektronicznej wydawanego przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych w publicznym systemie identyfikacji elektronicznej przyłączonym do węzła krajowego jest zadaniem zleconym gminy z zakresu administracji rządowej.

3. Środki na zakup przez gminy urządzeń, o których mowa w ust. 2, w 2018 r. pochodzą z rezerwy celowej budżetu państwa. Podziału rezerwy celowej na realizację zadań dokonuje minister właściwy do spraw finansów publicznych w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw wewnętrznych.

4. Minister właściwy do spraw wewnętrznych najpóźniej do dnia 30 września 2018 r. określi i udostępni na swojej stronie podmiotowej w Biuletynie Informacji Publicznej wymagania techniczne dla urządzeń, o których mowa w ust. 2.

5. Organy gmin dokonają zakupu urządzeń, o których mowa w ust. 2, zgodnie z wymaganiami technicznymi określonymi przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych.