Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26.06.2001 r.
w sprawie szczegółowych zasad ustalania wynagrodzenia oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy nauczycieli

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Wersja czasowa:
od 2020.08.26
 
tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2020 r. poz. 1455
Istniejące wersje czasowe § 1
Tekst ujednolicony przez redakcję na dzień:
2004.12.30
2011.01.01
zmieniony przez
2018.03.22
zmieniony przez
2020.08.26 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2020 r. poz. 1455
2020.08.26 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2020 r. poz. 1455
Pokaż wszystkie w jednym oknie

§ 1. 1. W wynagrodzeniu za urlop wypoczynkowy nauczyciela, z zastrzeżeniem ust. 2, uwzględnia się:

  1) wynagrodzenie zasadnicze,

  2) dodatki: za wysługę lat, motywacyjny, funkcyjny oraz za warunki pracy,

  3) wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw,

  4) dodatkowe wynagrodzenie za pracę w porze nocnej,

  5) odrębne wynagrodzenie za zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze wykonywane w dniu wolnym od pracy,

  6) wynagrodzenie za pracę w święto,

  7) (uchylony)

  8) jednorazowy dodatek uzupełniający, o którym mowa w art. 30a ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela, zwanej dalej "ustawą".

2. W wynagrodzeniu za urlop wypoczynkowy, o którym mowa w ust. 1, nie uwzględnia się:

  1) wynagrodzenia za czas gotowości do pracy oraz za czas niezawinionego przez pracownika przestoju,

  2) wynagrodzenia za czas urlopu wypoczynkowego oraz wynagrodzenia za czas innej usprawiedliwionej nieobecności w pracy,

  3) wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy wskutek choroby lub odosobnienia w związku z chorobą zakaźną.

Wersja czasowa:
od 2020.08.26
 
tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2020 r. poz. 1455

§ 1. 1. W wynagrodzeniu za urlop wypoczynkowy nauczyciela, z zastrzeżeniem ust. 2, uwzględnia się:

  1) wynagrodzenie zasadnicze,

  2) dodatki: za wysługę lat, motywacyjny, funkcyjny oraz za warunki pracy,

  3) wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw,

  4) dodatkowe wynagrodzenie za pracę w porze nocnej,

  5) odrębne wynagrodzenie za zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze wykonywane w dniu wolnym od pracy,

  6) wynagrodzenie za pracę w święto,

  7) (uchylony)

  8) jednorazowy dodatek uzupełniający, o którym mowa w art. 30a ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela, zwanej dalej "ustawą".

2. W wynagrodzeniu za urlop wypoczynkowy, o którym mowa w ust. 1, nie uwzględnia się:

  1) wynagrodzenia za czas gotowości do pracy oraz za czas niezawinionego przez pracownika przestoju,

  2) wynagrodzenia za czas urlopu wypoczynkowego oraz wynagrodzenia za czas innej usprawiedliwionej nieobecności w pracy,

  3) wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy wskutek choroby lub odosobnienia w związku z chorobą zakaźną.