Dodatkowe opcje drukowania:
pokaż wersje przyszłe
 
Drukuj

Ustawa z dnia 22.03.2018 r. o zmianie ustawy - Kodeks wykroczeń

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Tekst pierwotny - bieżący
 Dz. U. z 2018 r. poz. 911

Art. 1. W ustawie z dnia 20 maja 1971 r. - Kodeks wykroczeń (Dz. U. z 2018 r. poz. 618) wprowadza się następujące zmiany:

  1) w art. 130 w § 1 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

   "Przepisów art. 119, art. 122 i art. 124 nie stosuje się:";

  2) w art. 147a § 1 otrzymuje brzmienie:

   "§ 1. Kto wykonuje działalność leczniczą lub prowadzi zakład leczniczy dla zwierząt bez wymaganego wpisu do rejestru lub ewidencji,

   podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny.".

Art. 2. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.*)

____________________
*) Ustawa została ogłoszona w dniu 15.05.2018 r.