Ustawa z dnia 26.01.2018 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw1)

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Wersja czasowa:
od 2018.02.21
do 2019.01.31
tekst pierwotny
Dz. U. z 2018 r. poz. 398
Istniejące wersje czasowe art. 4
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2018 r. poz. 398
2019.02.01
uchylony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 4. W ustawie z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2017 r. poz. 1201, 1475, 1954 i 2491 oraz z 2018 r. poz. 138) po art. 61 dodaje się art. 61a w brzmieniu:

    "Art. 61a. W razie umorzenia postępowania egzekucyjnego, prowadzonego przez naczelnika urzędu skarbowego albo dyrektora oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, z przyczyny określonej w art. 59 § 2, odpowiednio Szef Krajowej Administracji Skarbowej albo Zakład Ubezpieczeń Społecznych przekazuje za pośrednictwem systemu teleinformatycznego do Centralnego Rejestru Restrukturyzacji i Upadłości informacje, o których mowa w art. 5 ust. 2a ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1508 oraz z 2018 r. poz. 149 i 398), oraz zmienia w tym rejestrze albo usuwa z tego rejestru informacje błędne lub nieaktualne.".