Ustawa z dnia 24.11.2017 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Wersja czasowa:
od 2018.01.10
do 2019.07.10
tekst pierwotny
Dz. U. z 2018 r. poz. 79
Istniejące wersje czasowe art. 9
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2018 r. poz. 79
2019.07.11
uchylony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 9. 1. Umowa zawarta przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy przez ministra właściwego do spraw transportu z producentem, o którym mowa w art. 75d ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, zachowuje ważność przez okres, na jaki została zawarta.

2. Producent, o którym mowa w art. 75d ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, produkuje blankiety profesjonalnych dowodów rejestracyjnych do czasu wyboru przez ministra właściwego do spraw transportu producenta na podstawie art. 75d ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.