Dodatkowe opcje drukowania:
pokaż wersje przyszłe
 
Drukuj

Ustawa z dnia 24.11.2017 r. o zmianie ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej oraz ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

 Dz. U. z 2017 r. poz. 2409
2018.12.19 - bieżąca
 zmieniony przez

Uwaga od redakcji:
Zmiany, które wchodzą w życie w wybranej wersji czasowej - zaznaczono kolorem

Art. 1. W ustawie z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. poz. 1947, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

  1) w art. 14:

   a) w ust. 1 w pkt 1 po wyrazach "zwanej dalej "Szkołą"" skreśla się wyrazy "dyrektora Centrum Informatyki KAS, zwanego dalej "Centrum",",

   b) w ust. 3 po wyrazach "dyrektora Szkoły" skreśla się przecinek i wyrazy "dyrektora Centrum";

  2) w art. 18 po wyrazach "dyrektora Szkoły" skreśla się przecinek i wyrazy "dyrektora Centrum";

  3) w art. 36 w ust. 1 w pkt 6 średnik zastępuje się kropką i uchyla się pkt 7;

  4) w art. 39 wyrazy "urzędu celno-skarbowego, Szkoły i Centrum" zastępuje się wyrazami "urzędu celno-skarbowego i Szkoły";

  5) w dziale III uchyla się rozdział 3;

  6) w art. 145 w ust. 2 po wyrazach "dyrektora Szkoły" skreśla się przecinek i wyrazy "dyrektora Centrum";

  7) w art. 147 w ust. 5 wyrazy "naczelnik urzędu celno-skarbowego, dyrektor Szkoły i dyrektor Centrum" zastępuje się wyrazami "naczelnik urzędu celno-skarbowego i dyrektor Szkoły";

  8) w art. 149:

   a) w ust. 1 wyrazy "izbie administracji skarbowej, Szkole oraz Centrum" zastępuje się wyrazami "izbie administracji skarbowej oraz Szkole",

   b) w ust. 4 w zdaniu drugim skreśla się wyrazy "i Centrum",

   c) w ust. 5 wyrazy "dyrektor Szkoły, dyrektor Centrum" zastępuje się wyrazami "dyrektor Szkoły".

Istniejące wersje czasowe art. 2
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2017 r. poz. 2409
2018.12.19
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 2. W ustawie z dnia 16 listopada 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. poz. 1948 i 2255 oraz z 2017 r. poz. 379, 1537 i 1926) wprowadza się następujące zmiany:

  1) w art. 1 w pkt 1a średnik zastępuje się kropką i uchyla się pkt 2;

  2) uchyla się art. 2;

  3) w art. 163 w pkt 2 średnik zastępuje się kropką i uchyla się pkt 3;

  4) w art. 164:

   a) uchyla się ust. 4,

   b) ust. 6 otrzymuje brzmienie:

    "6. Pełnomocnik, o którym mowa w ust. 5, podlega Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej.";

  5) (uchylony)

  6) w art. 172 w pkt 5 skreśla się przecinek i uchyla się pkt 6;

  7) w art. 192:

   a) uchyla się ust. 1,

   b) (uchylona)

   8) w art. 260:

    a) pkt 3 otrzymuje brzmienie:

     "3) art. 4 pkt 12, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.;",

    b) (uchylona)

Art. 3. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r., z wyjątkiem art. 1 i art. 2 pkt 1-4 i 6, pkt 7 lit. a i pkt 8 lit. a, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.