Dodatkowe opcje drukowania:
pokaż wersje przyszłe
 
Drukuj

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25.06.2004 r. w sprawie przekazywania informacji dotyczących uczestników pracowniczych programów emerytalnych

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

 Dz. U. z 2004 r. nr 153, poz. 1611

Uwaga od redakcji:
Rozporządzenie utraciło moc z dniem 1.01.2023 r.

Na podstawie art. 8 ust. 6 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o pracowniczych programach emerytalnych (Dz. U. nr 116, poz. 1207) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Informację dotyczącą uczestnika pracowniczych programów emerytalnych sporządza zarządzający w formie kwestionariusza.

2. Wzór kwestionariusza stanowi załącznik do rozporządzenia.

§ 2. Kwestionariusz przekazywany jest uczestnikowi pracowniczego programu emerytalnego oraz następnemu zarządzającemu albo instytucji finansowej prowadzącej indywidualne konto emerytalne (IKE) przesyłką poleconą.

§ 3. Rubryki nr 21-27 kwestionariusza wypełnia się od dnia 1 września 2004 r.

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.*)

__________________
*)Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 5.07.2004 r.

Załącznik

Indywidualny kwestionariusz informacyjny uczestnika pracowniczego programu emerytalnego

WZÓR

INDYWIDUALNY KWESTIONARIUSZ INFORMACYJNY
UCZESTNIKA PRACOWNICZEGO PROGRAMU EMERYTALNEGO

Numer wpisu programu do rejestru1. 
Dane identyfikujące uczestnika pracowniczego programu emerytalnego
pierwsze imię2. 
nazwisko3. 
data urodzenia4. 
adres zamieszkania5. 
numer NIP6. 
numer PESEL17. 
Dane identyfikujące pracodawcę prowadzącego pracowniczy program emerytalny
nazwa8. 
numer REGON9. 
numer NIP10. 
adres siedziby11. 
adres do korespondencji12. 
Dane identyfikujące zarządzającego pracowniczym programem emerytalnym
nazwa13. 
numer REGON14. 
numer NIP15. 
adres siedziby16. 
adres do korespondencji17. 
Wysokość wpłat w ciągu każdego roku kalendarzowego
rokskładka podstawowaskładka dodatkowa 
18. 
 
 
 
 
 
 
19.20. 
suma składek podstawowych2
21. 
Informacja o przyjętych wypłatach transferowych
data przyjętej wypłaty transferowejdane identyfikujące zarządzającego lub nazwa instytucji finansowej prowadzącej IKE, która dokonała wypłaty transferowejWysokość przyjętej wypłaty transferowej 
22. 
 
 
 
 
 
 
 
 
23.24. 
Informacja o dokonaniu wypłaty transferowej3
data dokonania wypłaty transferowejdane identyfikujące zarządzającego lub nazwa instytucji finansowej prowadzącej IKE, do których dokonywana jest wypłata transferowaWysokość dokonanej wypłaty transferowej
25. 26.27. 
Data sporządzenia kwestionariusza oraz dane personalne osoby odpowiedzialnej za przygotowanie kwestionariusza
data sporządzenia kwestionariusza28. 
imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za przygotowanie kwestionariusza29. 
funkcja
 
30. 
podpis
 
31.

_______________
1 Numer paszportu albo innego dokumentu potwierdzającego tożsamość uczestnika w przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego wraz ze wskazaniem nazwy tego dokumentu.
2 Wypełnia się w przypadku, gdy wypłata transferowa jest dokonywana na IKE.
3 W przypadku złożenia przez uczestnika dyspozycji wypłaty podaje się dane o wypłacie a nie o wypłacie transferowej.