Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21.09.2017 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu postępowania w sprawach rozliczania składek, do których poboru jest zobowiązany Zakład Ubezpieczeń Społecznych

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Wersja czasowa:
od 2022.08.24
 
tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2022 r. poz. 1771
Istniejące wersje czasowe § 30
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2017 r. poz. 1831
2021.08.03
zmieniony przez
2022.08.24 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2022 r. poz. 1771
Pokaż wszystkie w jednym oknie

§ 30. Przysługujące Zakładowi należności z tytułu poniesionych kosztów poboru i dochodzenia składek na:

    1) otwarte fundusze emerytalne,

    2) Fundusz Pracy,

    3) Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,

    3a) Fundusz Solidarnościowy,

    4) ubezpieczenie zdrowotne

- potrąca Zakład z dokonanych wpłat.