Ustawa z dnia 9.03.2017 r. o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Wersja czasowa:
od 2023.01.13
 
tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2023 r. poz. 104
Istniejące wersje czasowe art. 6c
2019.09.01
dodany przez
2020.05.15 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2020 r. poz. 859
2021.10.13 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2021 r. poz. 1857
2023.01.13 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2023 r. poz. 104
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 6c. 1. W przypadku gdy podmiot wysyłający albo podmiot sprzedający stosuje przy dostawie paliw opałowych okresową umowę, o której mowa w art. 89 ust. 5e albo 5f ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym, odpowiednio podmiot wysyłający albo podmiot sprzedający jest obowiązany, przed dokonaniem pierwszej dostawy albo przeniesieniem własności lub posiadania paliw opałowych, przesłać do rejestru zgłoszenie. Z chwilą przesłania zgłoszenia odpowiednio podmiot wysyłający albo podmiot sprzedający uzyskują unikatowy identyfikator tej umowy.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, zgłoszenie obejmuje dane:

  1) podmiotu wysyłającego albo podmiotu sprzedającego obejmujące:

   a) imię i nazwisko albo nazwę,

   b) adres zamieszkania albo siedziby,

   c) numer identyfikacji podatkowej;

  2) podmiotu odbierającego albo podmiotu nabywającego obejmujące:

   a) imię i nazwisko albo nazwę,

   b) adres zamieszkania albo siedziby,

   c) numer identyfikacji podatkowej;

  3) dotyczące towaru będącego przedmiotem umowy, w szczególności rodzaju towaru, kodu CN, ilości lub objętości towaru.

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, przepisów art. 6a nie stosuje się.

4. W przypadkach, o których mowa w art. 89 ust. 5e i 5f ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym, odpowiednio podmiot wysyłający albo podmiot sprzedający przesyła do rejestru miesięczne zestawienie informacji dotyczących okresowych umów zawierające:

  1) imię i nazwisko albo nazwę oraz adres zamieszkania lub siedziby odpowiednio podmiotu wysyłającego albo podmiotu sprzedającego;

  2) numer identyfikacji podatkowej odpowiednio podmiotu wysyłającego albo podmiotu sprzedającego;

  3) unikatowy identyfikator okresowej umowy;

  4) dane dotyczące towaru, w szczególności rodzaju towaru, kodu CN oraz ilości lub objętości towaru.

5. Minister właściwy do spraw finansów publicznych udostępni w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego tego ministra wymogi techniczne przekazywania miesięcznego zestawienia informacji, o którym mowa w ust. 4, do rejestru i określi sposób przekazywania tych zestawień.