Ustawa z dnia 9.03.2017 r. o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Wersja czasowa:
od 2023.01.13
 
tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2023 r. poz. 104
Istniejące wersje czasowe art. 32
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2017 r. poz. 708
2018.06.14
zmieniony przez
2018.12.13 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2018 r. poz. 2332
2019.01.01
zmieniony przez
2020.05.15 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2020 r. poz. 859
2021.10.13 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2021 r. poz. 1857
2023.01.13 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2023 r. poz. 104
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 32. 1. W przypadku stwierdzenia w trakcie kontroli:

  1) rozpoczęcia przewozu towaru przez kierującego, o którym mowa w art. 2 pkt 2 lit. a, bez numeru referencyjnego, bez dokumentu zastępującego zgłoszenie i potwierdzenia przyjęcia dokumentu zastępującego zgłoszenie albo dokumentu, o którym mowa w art. 3 ust. 7,

  2) niedopełnienia obowiązku, o którym mowa w art. 10b,

  3) niedopełnienia obowiązku, o którym mowa w art. 10c ust. 1

- kierujący podlega karze grzywny w wysokości od 5.000 do 7.500 zł.

2. Kontrolującemu będącemu:

  1) funkcjonariuszem Służby Celno-Skarbowej,

  2) funkcjonariuszem Policji,

  3) funkcjonariuszem Straży Granicznej,

  4) inspektorem Inspekcji Transportu Drogowego

- przysługuje prawo do nakładania i pobierania grzywny w drodze mandatu karnego za czyn, o którym mowa w ust. 1.

3. Orzekanie w sprawie nałożenia grzywny, o której mowa w ust. 1, następuje w trybie określonym w ustawie z dnia 24 sierpnia 2001 r. - Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz. U. z 2022 r. poz. 1124).