Ustawa z dnia 9.03.2017 r. o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Wersja czasowa:
od 2023.01.13
 
tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2023 r. poz. 104
Istniejące wersje czasowe art. 22
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2017 r. poz. 708
2018.06.14
zmieniony przez
2018.12.13 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2018 r. poz. 2332
2019.01.01
zmieniony przez
2019.09.01
zmieniony przez
2020.05.15 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2020 r. poz. 859
2021.10.13 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2021 r. poz. 1857
2023.01.13 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2023 r. poz. 104
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 22. 1. W przypadku:

    1) niedokonania zgłoszenia przez przewoźnika,

    2) stwierdzenia, że towar nie odpowiada co do rodzaju, ilości, masy lub objętości towarowi wskazanemu przez przewoźnika w zgłoszeniu,

    3) niewykonania obowiązku, o którym mowa w art. 12a ust. 3 i 4 oraz art. 15 ust. 3

- na przewoźnika nakłada się karę pieniężną w wysokości 20.000 zł.

1a. W przypadku niewykonania obowiązku, o którym mowa w art. 10 ust. 1a, i dostarczenia zgłoszonego paliwa opałowego do innego miejsca dostarczenia towaru, na przewoźnika nakłada się karę pieniężną w wysokości 100.000 zł, o ile nie ustalono podmiotu, który nabył lub posiada to paliwo.

2. W przypadku gdy przewoźnik nie uzupełni zgłoszenia o dane, o których mowa w art. 5 ust. 4 i art. 6 ust. 3, na przewoźnika nakłada się karę pieniężną w wysokości 10.000 zł.

2a. W przypadku niewywiązywania się z obowiązku, o którym mowa w art. 10a ust. 1, na przewoźnika nakłada się karę pieniężną w wysokości 10.000 zł.

2b. Odstępuje się od nałożenia kary pieniężnej za niewykonanie obowiązku, o którym mowa w art. 10a ust. 1, jeżeli jego niedopełnienie wynikało z niedostępności rejestru.

3. W przypadkach uzasadnionych ważnym interesem przewoźnika lub interesem publicznym, na wniosek przewoźnika lub z urzędu, organ może odstąpić od nałożenia kary pieniężnej, o której mowa w ust. 1-2a, z uwzględnieniem art. 26 ust. 3.