Ustawa z dnia 9.03.2017 r. o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Wersja czasowa:
od 2021.05.01
do 2021.10.12
zmieniony przez
art. 14 
Istniejące wersje czasowe art. 3
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2017 r. poz. 708
2018.02.01
zmieniony przez
2018.06.14
zmieniony przez
2018.12.13 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2018 r. poz. 2332
2019.09.01
zmieniony przez
2020.05.15 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2020 r. poz. 859
2021.05.01
zmieniony przez
2021.10.13 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2021 r. poz. 1857
2022.04.16
zmieniony przez
2023.01.13 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2023 r. poz. 104
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 3. 1. System monitorowania przewozu i obrotu obejmuje gromadzenie i przetwarzanie danych o przewozie towarów i obrocie paliwami opałowymi, w szczególności z zastosowaniem środków technicznych służących do tego monitorowania, oraz kontrolę realizacji obowiązków wynikających z ustawy.

2. Systemowi monitorowania przewozu i obrotu podlega przewóz:

  1) towarów objętych pozycjami CN:

   a) 2207 nieoznaczonych znakami akcyzy,

   b) 2707,

   c) 2710,

   d) 2905,

   e) 2917,

   f) 3403,

   g) 3811,

   h) 3814 zawierających alkohol etylowy,

   i) 3820 zawierających alkohol etylowy,

   j) 3824,

   k) 3826

  - jeżeli masa brutto przesyłki towarów objętych tymi pozycjami przekracza 500 kg lub jej objętość przekracza 500 litrów;

  1a) paliw opałowych, bez względu na ich ilość w przesyłce;

  2) alkoholu całkowicie skażonego wskazanymi przez dowolne państwo członkowskie Unii Europejskiej środkami dopuszczonymi do skażania alkoholu etylowego na podstawie rozporządzenia Komisji (WE) nr 3199/93 z dnia 22 listopada 1993 r. w sprawie wzajemnego uznawania procedur całkowitego skażenia alkoholu etylowego do celów zwolnienia z podatku akcyzowego (Dz. Urz. WE L 288 z 23.11.1993, str. 12, z późn. zm. - Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 9, t. 1, str. 249, z późn. zm.), w tym zawartego w wyrobach nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi w przypadku przesyłek o objętości powyżej 500 litrów;

  3) suszu tytoniowego w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym, nieoznaczonego znakami akcyzy, bez względu na jego ilość w przesyłce;

  3a) produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, objętych obowiązkiem, o którym mowa w art. 37av ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 499, z późn. zm.);

  4) towarów innych niż wymienione w pkt 1-3a, w stosunku do których zachodzi uzasadnione prawdopodobieństwo wystąpienia naruszeń przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług lub podatku akcyzowego, mogących powodować, ze względu na skalę lub częstotliwość obrotu tymi towarami, znaczne uszczuplenia tych podatków - określonych w przepisach wydanych na podstawie ust. 11.

2a. Przewóz towarów, o których mowa w ust. 2 pkt 1 lit. d i j, podlega systemowi monitorowania przewozu i obrotu, o ile towary te są wymienione w załączniku nr 1 do ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym, bez względu na przeznaczenie.

3. Przez przesyłkę, o której mowa w ust. 2, rozumie się określoną ilość towarów tego samego rodzaju przewożonych od jednego nadawcy towaru do jednego odbiorcy towaru, do jednego miejsca dostarczenia towaru, jednym środkiem transportu.

4. Systemowi monitorowania przewozu i obrotu nie podlega przewóz towarów objętych:

  1) (uchylony)

  2) pozycjami CN:

   a) 2207 nieoznaczonych znakami akcyzy w opakowaniach jednostkowych nie większych niż 5 litrów,

   aa) 2707 w opakowaniach jednostkowych nie większych niż 11 litrów,

   b) 2710 w opakowaniach jednostkowych nie większych niż 11 litrów, z wyłączeniem paliw opałowych,

   c) 2905 w opakowaniach jednostkowych nie większych niż 11 litrów,

   d) 3403 w opakowaniach jednostkowych nie większych niż 16 litrów,

   e) 3811 w opakowaniach jednostkowych nie większych niż 16 litrów,

   ea) 3814 zawierających alkohol etylowy w opakowaniach jednostkowych nie większych niż 11 litrów,

   f) 3820 zawierających alkohol etylowy w opakowaniach jednostkowych nie większych niż 16 litrów.

5. Systemowi monitorowania przewozu i obrotu nie podlega przewóz towarów, o których mowa w ust. 2 pkt 2, w opakowaniach jednostkowych nie większych niż 5 litrów.

5a. Systemowi monitorowania przewozu i obrotu nie podlega przewóz paliw opałowych w opakowaniach jednostkowych o masie brutto nieprzekraczającej 30 kg lub o objętości nieprzekraczającej 30 litrów, w łącznej ilości nieprzekraczającej odpowiednio 100 kg lub objętości 100 litrów dla jednego podmiotu odbierającego, w przypadku, o którym mowa w art. 138ta ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym.

6. Systemowi monitorowania przewozu i obrotu nie podlega przewóz towarów, o których mowa w ust. 2 pkt 1-3:

  1) przewożonych przez operatorów pocztowych w paczkach pocztowych w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 2188 oraz z 2019 r. poz. 1051, 1495 i 2005);

  2) objętych:

   a) procedurą celną tranzytu, składowania, odprawy czasowej, przetwarzania lub wywozu,

   b) powrotnym wywozem;

  3) przemieszczanych, w ramach procedury zawieszenia poboru akcyzy, z zastosowaniem:

   a) e-AD, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 15 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym:

    - z nadanym numerem referencyjnym, uzyskanym z krajowego systemu teleinformatycznego, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 26 lit. a tej ustawy, albo

    - przekazanego do krajowego systemu teleinformatycznego, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 26 lit. a tej ustawy, przez właściwe władze innego niż Rzeczpospolita Polska państwa członkowskiego Unii Europejskiej, albo

   b) dokumentu zastępującego e-AD, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 15a ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym.

7. Systemowi monitorowania przewozu i obrotu nie podlega przewóz towarów, który nie jest związany z wykonaniem czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, jeżeli przewożonym towarom towarzyszy dokument potwierdzający przesunięcie międzymagazynowe wystawiony przez nadawcę towarów, który zawiera w szczególności:

  1) dane nadawcy towaru obejmujące:

   a) imię i nazwisko albo nazwę,

   b) adres zamieszkania albo siedziby;

  2) numer identyfikacji podatkowej nadawcy;

  3) dane dotyczące towaru będącego przedmiotem przewozu, w szczególności rodzaju towaru, pozycji CN, ilości, masy brutto lub objętości towaru;

  4) dane adresowe miejsca magazynowania towaru - wysyłki;

  5) dane adresowe miejsca magazynowania towaru - przyjęcia;

  6) numer rejestracyjny środka transportu, o którym mowa w art. 2 pkt 11 lit. a, albo numer pociągu wraz z numerem pojazdu kolejowego bez napędu;

  7) datę wystawienia.

8. Przepisu ust. 7 nie stosuje się do przewozu towarów, o którym mowa w art. 7 ust. 1.

9. Szef Krajowej Administracji Skarbowej prowadzi analizę ryzyka wystąpienia naruszeń przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług lub podatku akcyzowego, związanego z przewozem towarów, dotyczącą zasadności objęcia określonego towaru systemem monitorowania przewozu i obrotu, uwzględniając skalę lub częstotliwość obrotu tymi towarami lub skalę uszczupleń tych podatków. Szef Krajowej Administracji Skarbowej przekazuje ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych informacje o wynikach przeprowadzonych analiz i wnioskach z nich wynikających.

10. Systemowi monitorowania przewozu i obrotu nie podlega przewóz towarów, z wyłączeniem paliw opałowych, dokonywany z przeznaczeniem dla:

  1) Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej;

  2) sił zbrojnych państwa będącego stroną Traktatu Północnoatlantyckiego;

  3) sił zbrojnych uczestniczących w Partnerstwie dla Pokoju;

  4) Centrum Eksperckiego Policji Wojskowych NATO;

  5) jednostek wielonarodowych, w tym Brygady Litewsko-Polsko-Ukraińskiej;

  6) podmiotu, o którym mowa w art. 2 ust. 2 Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Naczelnym Dowództwem Sojuszniczych Sił w Europie (SHAPE) dotyczącej stacjonowania, statusu prawnego i wsparcia 3. Batalionu Łączności NATO (3NSB), elementu podporządkowanego Grupie Systemów Łączności i Informatyki NATO (NCISG) dyslokowanego w Rzeczypospolitej Polskiej, podpisanej w SHAPE dnia 17 września 2014 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 1825 i 1826);

  7) Kwatery Głównej Wielonarodowego Korpusu Północno-Wschodniego;

  8) Centrum Szkolenia Sił Połączonych;

  9) organów Krajowej Administracji Skarbowej;

  10) Policji;

  11) Służby Więziennej;

  12) Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego;

  13) Centralnego Biura Antykorupcyjnego;

  14) Straży Granicznej;

  15) Służby Wywiadu Wojskowego;

  16) Służby Kontrwywiadu Wojskowego;

  17) Agencji Wywiadu;

  18) Państwowej Straży Pożarnej;

  19) instytucji Unii Europejskiej;

  20) przedstawicielstw dyplomatycznych lub urzędów konsularnych;

  21) Służby Ochrony Państwa;

  22) dysponentów lotniczych zespołów ratownictwa medycznego, o których mowa w ustawie z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2019 r. poz. 993 i 1590 oraz z 2020 r. poz. 374).

11. Minister właściwy do spraw finansów publicznych może określić, w drodze rozporządzenia, towary inne niż wymienione w ust. 2 pkt 1-3a, których przewóz jest objęty systemem monitorowania przewozu i obrotu, wraz ze wskazaniem masy, ilości, objętości lub wartości tych towarów, oraz przypadki, w których ich przewóz nie podlega temu systemowi, uwzględniając konieczność przeciwdziałania uszczupleniom w zakresie podatku od towarów i usług lub podatku akcyzowego.