Dodatkowe opcje drukowania:
pokaż wersje przyszłe
 
Drukuj

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 21.02.2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Tekst pierwotny - bieżący
 Dz. U. z 2017 r. poz. 463

Na podstawie art. 82 ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r. poz. 710, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień (Dz. U. z 2015 r. poz. 736 oraz z 2016 r. poz. 1140 i 2302) wprowadza się następujące zmiany:

  1) w § 2 w pkt 2 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 3 i 4 w brzmieniu:

   "3) Umowie dotyczącej 3. Batalionu Łączności NATO - rozumie się przez to Umowę między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Naczelnym Dowództwem Sojuszniczych Sił w Europie (SHAPE) dotyczącą stacjonowania, statusu prawnego i wsparcia 3. Batalionu Łączności NATO (3NSB), elementu podporządkowanego Grupie Systemów Łączności i Informatyki NATO (NCISG) dyslokowanego w Rzeczypospolitej Polskiej, podpisaną w SHAPE dnia 17 września 2014 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 1825 i 1826);

   4) 3. Batalionie Łączności NATO - należy przez to rozumieć 3. Batalion Łączności NATO, podległe mu pododdziały i elementy wspierające znajdujące się w Polsce, o których mowa w art. 2 ust. 2 Umowy dotyczącej 3. Batalionu Łączności NATO.";

  2) w § 5: 

   a) w ust. 1:

    - po pkt 3a dodaje się pkt 3b w brzmieniu:

     "3b) import towarów przez 3. Batalion Łączności NATO, przeznaczonych do jego wyłącznego użytku, z zastrzeżeniem pkt 4;",

    - pkt 4 otrzymuje brzmienie: 

     "4) import towarów przez:

      a) Kwaterę, przeznaczonych na zaopatrzenie barów, mes i kantyn Kwatery i tam sprzedawanych,

      b) Centrum Szkolenia Sił Połączonych w Bydgoszczy, przeznaczonych na zaopatrzenie barów, mes i kantyn Centrum Szkolenia Sił Połączonych w Bydgoszczy zlokalizowanych na jego terenie,

      c) 3. Batalion Łączności NATO, przeznaczonych na zaopatrzenie kasyn, klubów, restauracji i kantyn 3. Batalionu Łączności NATO zlokalizowanych na jego terenie

     - których rodzaje i ilość określa załącznik do rozporządzenia;",

    - po pkt 5 dodaje się pkt 5a w brzmieniu:

     "5a) import rzeczy osobistego użytku oraz służących do użytku domowego lub zawodowego, w tym mebli i zmechanizowanego sprzętu gospodarstwa domowego, stanowiących własność personelu 3. Batalionu Łączności NATO, w ilościach niewskazujących na przeznaczenie handlowe, z zachowaniem następujących norm ilościowych:

      a) samochód osobowy - 2 sztuki na osobę, która ukończyła 18 lat,

      b) przyczepka towarowa - 2 sztuki na rodzinę,

      c) samochód kempingowy albo przyczepa kempingowa - 1 sztuka na rodzinę,

      d) motocykl - 1 sztuka na osobę, która ukończyła 18 lat,

      e) turystyczna łódź motorowa - 1 sztuka na rodzinę;", 

    - po pkt 6 dodaje się pkt 6a w brzmieniu:

     "6a) dostawę towarów w kasynach, klubach, restauracjach i kantynach 3. Batalionu Łączności NATO zlokalizowanych na jego terenie;",

   b) w ust. 2:

    - wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

     "Warunkiem zastosowania zwolnień, o których mowa w ust. 1 pkt 1-5a i 7-9, jest przedłożenie organowi celnemu:",

    - pkt 2 i 3 otrzymują brzmienie:

     "2) w przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 2-4, dokumentów, z których wynika, że towary są sprowadzane przez:

      a) Kwaterę,

      b) Centrum Szkolenia Sił Połączonych w Bydgoszczy,

      c) Centrum Eksperckie Policji Wojskowych NATO,

      d) 3. Batalion Łączności NATO;

     3) w przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 5, 5a, 8, 8a i 9, dokumentów, z których wynika, że osoba dokonująca importu:

      a) należy do personelu zagranicznego Kwatery lub jest członkiem rodziny tego personelu,

      b) jest osobą upoważnioną Centrum Szkolenia Sił Połączonych w Bydgoszczy,

      c) jest osobą upoważnioną Centrum Eksperckiego Policji Wojskowych NATO,

      d) należy do personelu 3. Batalionu Łączności NATO,

      e) należy do członków sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych albo personelu cywilnego, członków ich rodzin albo pracowników wykonawców kontraktowych Stanów Zjednoczonych w rozumieniu Umowy o statusie sił zbrojnych USA

     - z zastrzeżeniem, że towary te nie będą przeznaczone na cel inny niż wskazany w ust. 1 pkt 5, 5a, 8, 8a i 9 oraz nie będą odprzedawane (zbywane) przez okres 3 lat od dnia dopuszczenia ich do obrotu osobom innym niż wymienione w tych przepisach;",

   c) dodaje się ust. 6 i 7 w brzmieniu:

    "6. Dla potrzeb zwolnienia, o którym mowa w ust. 1 pkt 5a, personel 3. Batalionu Łączności NATO oznacza osoby należące do personelu, o którym mowa w art. 2 ust. 5 i ust. 6 lit. a i b Umowy dotyczącej 3. Batalionu Łączności NATO, z wyłączeniem osób mających stałe miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

    7. W przypadku osób należących do personelu, o którym mowa w art. 2 ust. 5 i ust. 6 lit. a i b Umowy dotyczącej 3. Batalionu Łączności NATO, posiadających stałe miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 6a, ma zastosowanie wyłącznie do dostawy towarów realizowanej w kantynach 3. Batalionu Łączności NATO na podstawie kart żywnościowych wydanych przez 3. Batalion Łączności NATO, z zachowaniem następujących miesięcznych norm ilościowych:

     1) papierosy - 600 sztuk;

     2) cygaretki (cygara o masie nieprzekraczającej 3 gramów/sztukę) - 300 sztuk;

     3) cygara - 150 sztuk;

     4) tytoń do palenia - 500 gramów;

     5) alkohol etylowy - 3 litry;

     6) wino i napoje fermentowane - 9 litrów, w tym wino musujące - 6 litrów;

     7) piwo - 30 litrów;

     8) produkty pośrednie - 6 litrów.";

  3) w załączniku do rozporządzenia:

   a) tytuł załącznika otrzymuje brzmienie: "Towary będące przedmiotem importu, przeznaczone na zaopatrzenie barów, mes i kantyn Kwatery oraz barów, mes i kantyn Centrum Szkolenia Sił Połączonych w Bydgoszczy zlokalizowanych na jego terenie oraz kasyn, klubów, restauracji i kantyn 3. Batalionu Łączności NATO zlokalizowanych na jego terenie",

   b) pozycja 5 otrzymuje brzmienie:

5

Pozostałe towary w ilościach zapewniających bieżącą działalność:

  1) barów, mes i kantyn Kwatery

  2) barów, mes i kantyn Centrum Szkolenia Sił Połączonych w Bydgoszczy zlokalizowanych na jego terenie

  3) kasyn, klubów, restauracji i kantyn 3. Batalionu Łączności NATO zlokalizowanych na jego terenie

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.*)

___________________
*) Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 3.03.2017 r.