Ustawa z dnia 16.11.2016 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw1)

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Wersja czasowa:
od 2017.01.05
do 2017.09.30
tekst pierwotny
Dz. U. z 2017 r. poz. 38
Istniejące wersje czasowe art. 27
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2017 r. poz. 38
2017.10.01
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 27. 1. Prokurator, który najpóźniej w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy ukończył 65. rok życia lub któremu w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy pozostało mniej niż 6 miesięcy do ukończenia 65. roku życia, przechodzi w stan spoczynku z dniem następującym po upływie sześciu miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, chyba że w tym terminie złoży wniosek i zaświadczenie, o których mowa w art. 127 § 2 ustawy, o której mowa w art. 16, lub taki wniosek i takie zaświadczenie złożył na podstawie przepisów dotychczasowych.

2. Prokurator, o którym mowa w ust. 1, może przejść w stan spoczynku z dniem ustalonym na podstawie przepisów dotychczasowych, jeżeli nie później niż w tym dniu, w terminie sześciu miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, złoży Prokuratorowi Generalnemu oświadczenie o skorzystaniu z tego uprawnienia.