Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30.12.2016 r. w sprawie świadectwa pracy

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Wersja czasowa:
od 2017.06.01
do 2018.07.02
zmieniony przez
§ 1 
Istniejące wersje czasowe § 2
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2016 r. poz. 2292
2017.06.01
zmieniony przez
2018.07.03 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2018 r. poz. 1289
2019.09.07
zmieniony przez
2020.10.22 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2020 r. poz. 1862
2023.05.23
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

§ 2. 1. W świadectwie pracy zamieszcza się informacje niezbędne do ustalenia uprawnień ze stosunku pracy i uprawnień z ubezpieczeń społecznych, dotyczące:

  1) okresu lub okresów zatrudnienia;

  2) wymiaru czasu pracy pracownika w czasie trwania stosunku pracy;

  3) rodzaju wykonywanej pracy lub zajmowanych stanowisk lub pełnionych funkcji;

  4) trybu i podstawy prawnej rozwiązania lub podstawy prawnej wygaśnięcia stosunku pracy, a w przypadku rozwiązania umowy o pracę za wypowiedzeniem - strony stosunku pracy, która dokonała wypowiedzenia;

  5) okresu, za który pracownikowi przysługuje odszkodowanie w związku ze skróceniem okresu wypowiedzenia umowy o pracę na podstawie art. 361 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy, zwanej dalej "Kodeksem pracy";

  6) urlopu wypoczynkowego przysługującego pracownikowi w roku kalendarzowym, w którym ustał stosunek pracy i wykorzystanego w tym roku;

  7) wykorzystanego urlopu bezpłatnego i podstawy prawnej jego udzielenia;

  8) wykorzystanego urlopu ojcowskiego;

  9) wykorzystanego urlopu rodzicielskiego i podstawy prawnej jego udzielenia;

  10) wykorzystanego urlopu wychowawczego i podstawy prawnej jego udzielenia;

  11) okresu, w którym pracownik korzystał z ochrony stosunku pracy, o której mowa w art. 1868 § 1 pkt 2 Kodeksu pracy;

  12) zwolnienia od pracy przewidzianego w art. 188 Kodeksu pracy, wykorzystanego w roku kalendarzowym, w którym ustał stosunek pracy;

  13) liczby dni, za które pracownik otrzymał wynagrodzenie, zgodnie z art. 92 Kodeksu pracy, w roku kalendarzowym, w którym ustał stosunek pracy;

  14) okresu odbytej czynnej służby wojskowej lub jej form zastępczych;

  15) okresu wykonywania pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze;

  16) wykorzystanego dodatkowego urlopu albo innego uprawnienia lub świadczenia, przewidzianego przepisami prawa pracy;

  17) okresów nieskładkowych, przypadających w okresie zatrudnienia, którego dotyczy świadectwo pracy, uwzględnianych przy ustalaniu prawa do emerytury lub renty;

  18) zajęcia wynagrodzenia za pracę w myśl przepisów o postępowaniu egzekucyjnym;

  19) należności ze stosunku pracy uznanych i nie zaspokojonych przez pracodawcę do dnia ustania tego stosunku z powodu braku środków finansowych;

  20) informacji o wysokości i składnikach wynagrodzenia oraz o uzyskanych kwalifikacjach - na żądanie pracownika.

2. W świadectwie pracy zamieszcza się pouczenie o prawie pracownika wystąpienia z wnioskiem do pracodawcy o sprostowanie świadectwa pracy w ciągu 7 dni od otrzymania świadectwa pracy, a w razie nieuwzględnienia tego wniosku przez pracodawcę - o prawie do wystąpienia z żądaniem sprostowania świadectwa pracy do sądu pracy w ciągu 7 dni od zawiadomienia o odmowie sprostowania świadectwa pracy przez pracodawcę.

2a. Pracodawca będący agencją pracy tymczasowej zamieszcza w świadectwie pracy wydawanym pracownikowi tymczasowemu także informacje dotyczące każdego pracodawcy użytkownika, na rzecz którego pracownik wykonywał pracę tymczasową na podstawie umowy o pracę oraz okresów wykonywania takiej pracy.

3. Pomocniczy wzór świadectwa pracy zawiera załącznik do rozporządzenia.