Ustawa z dnia 16.11.2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Wersja czasowa:
od 2018.01.01
do 2018.12.18
zmieniony przez
art. 2 
Istniejące wersje czasowe art. 192
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2016 r. poz. 1948
2018.01.01
zmieniony przez
2018.12.19
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 192. 1. (uchylony)

2. Minister właściwy do spraw finansów publicznych oraz Szef Krajowej Administracji Skarbowej przekażą Centrum Informatyki Krajowej Administracji Skarbowej nieodpłatnie, na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego, sprzęt i wyposażenie wraz z bazą danych użytkowane dotychczas przez pracowników oraz funkcjonariuszy oraz inne mienie niezbędne do wykonywania zadań przez Centrum Informatyki Krajowej Administracji Skarbowej.

3. Prawa i obowiązki wynikające z umów i porozumień zawartych przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Szefa Krajowej Administracji Skarbowej lub jednostki organizacyjne podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych lub Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej lub przez nich nadzorowane, w zakresie dostarczania informatycznych usług aplikacyjnych będących przedmiotem działalności Centrum Informatyki Krajowej Administracji Skarbowej, w zakresie dostarczania usług informatycznych, w tym finansowanych albo dofinansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, przejmuje Centrum Informatyki Krajowej Administracji Skarbowej.

4. Należności i zobowiązania ministra właściwego do spraw finansów publicznych lub urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych, jednostek organizacyjnych podległych ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych albo Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej lub przez nich nadzorowanych, związane z przejętym przez Centrum Informatyki Krajowej Administracji Skarbowej mieniem, o którym mowa w ust. 2, oraz wynikające z umów i porozumień, o których mowa w ust. 3, stają się należnościami i zobowiązaniami Centrum Informatyki Krajowej Administracji Skarbowej.

5. Mienie Skarbu Państwa będące w dyspozycji Centrum Edukacji Zawodowej Resortu Finansów oraz nieruchomości znajdujące się w trwałym zarządzie tego Centrum i przez to Centrum użytkowane staje się mieniem będącym odpowiednio w dyspozycji lub w trwałym zarządzie Krajowej Szkoły Skarbowości.