Ustawa z dnia 16.11.2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Wersja czasowa:
od 2017.02.27
 
dodany przez
art. 1 
Istniejące wersje czasowe art. 149a
2017.02.27
dodany przez

Art. 149a. W ustawie z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1273, 2183 i 2281 oraz z 2016 r. poz. 352 i 2001) w art. 1:

    1) w pkt 9, w art. 80c w ust. 1 w pkt 10 wyrazy "organom kontroli skarbowej, organom celnym i wywiadowi skarbowemu" zastępuje się wyrazami "organom Krajowej Administracji Skarbowej";

    2) w pkt 17, w art. 100ah w ust. 1 w pkt 15 wyrazy "organom kontroli skarbowej, organom celnym, wywiadowi skarbowemu i komórkom, o których mowa w art. 11g ustawy z dnia 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej (Dz. U. z 2015 r. poz. 553, 788 i 1269)" zastępuje się wyrazami "organom Krajowej Administracji Skarbowej".