Ustawa z dnia 16.11.2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Wersja czasowa:
od 2017.02.27
 
zmieniony przez
art. 1 
Istniejące wersje czasowe art. 121
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2016 r. poz. 1948
2017.02.27
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 121. W ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 471) wprowadza się następujące zmiany:

  1) użyte w art. 15a w ust. 5, w art. 15b w ust. 2, w art. 15d w ust. 4, w art. 20 w ust. 8, w art. 25 w ust. 4 w pkt 1 i w art. 33 w ust. 3, w różnej liczbie i różnym przypadku, wyrazy "funkcjonariusz celny" zastępuje się użytymi w odpowiedniej liczbie i odpowiednim przypadku wyrazami "funkcjonariusz Służby Celno-Skarbowej";

  2) skreśla się użyte w art. 15a w ust. 5, w art. 15b w ust. 2 i w art. 20 w ust. 8, w różnej liczbie i różnym przypadku, wyrazy "inspektor kontroli skarbowej";

  3) użyte w art. 17 w ust. 2, w art. 23a w ust. 1, 3 i 7, w art. 23b w ust. 1 i 3, w art. 23c we wprowadzeniu do wyliczenia, w art. 23e w ust. 1 i 3, w art. 32 w ust. 3a, 4a i 8, w art. 90 w ust. 1 oraz w art. 142 w ust. 1 i 2, w różnej liczbie i różnym przypadku, wyrazy "naczelnik urzędu celnego" zastępuje się użytymi w odpowiedniej liczbie i odpowiednim przypadku wyrazami "naczelnik urzędu celno-skarbowego";

  4) użyte w art. 20 w ust. 3, 4 i 10, w art. 75 w ust. 1 w pkt 1, w ust. 6 w pkt 1 i w ust. 9, w art. 77 w ust. 1, w art. 81 i w art. 82 w pkt 1, w różnej liczbie i różnym przypadku, wyrazy "naczelnik urzędu celnego" zastępuje się użytymi w odpowiedniej liczbie i odpowiednim przypadku wyrazami "naczelnik urzędu skarbowego";

  5) użyte w art. 32 w ust. 3, 4 i 7, w art. 60 w ust. 3, w art. 77 w ust. 1, w art. 79 w ust. 1, w art. 81 oraz w art. 135 w ust. 3, w różnej liczbie i różnym przypadku, wyrazy "dyrektor izby celnej" zastępuje się użytymi w odpowiedniej liczbie i odpowiednim przypadku wyrazami "dyrektor izby administracji skarbowej";

  6) użyte w art. 32 w ust. 4 i w art. 77 w ust. 3 wyrazy "Dyrektor Izby Celnej w Warszawie" zastępuje się wyrazami "Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie";

  7) w art. 32 w ust. 4a wyrazy "Naczelnik Urzędu Celnego I w Warszawie" zastępuje się wyrazami "Naczelnik Mazowieckiego Urzędu Celno-Skarbowego w Warszawie";

  8) skreśla się użyte w art. 71 w ust. 5 i w art. 75 w ust. 8 wyrazy "lub organ kontroli skarbowej";

  9) użyte w art. 75 w ust. 1 w pkt 2, w ust. 2 i w ust. 6 w pkt 2, w art. 77 w ust. 5 w pkt 2 oraz w art. 82 w pkt 2, w różnej liczbie i różnym przypadku, wyrazy "właściwa izba celna" zastępuje się użytymi w odpowiedniej liczbie i odpowiednim przypadku wyrazami "właściwy urząd skarbowy";

  10) użyte w art. 77 w ust. 3 wyrazy "Naczelnik Urzędu Celnego I w Warszawie" zastępuje się wyrazami "Naczelnik Trzeciego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście w Warszawie";

  11) w art. 77 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

   "4. Na wniosek organu podatkowego, o którym mowa w ust. 2 i 3, określone czynności: sprawdzające, kontroli podatkowej, postępowania podatkowego lub kontroli celno-skarbowej wykonuje odpowiednio naczelnik urzędu skarbowego lub naczelnik urzędu celno-skarbowego, na którego obszarze działania prowadzona jest działalność lub wykonywane są czynności podlegające opodatkowaniu.";

  12) w art. 77 w ust. 5 w pkt 1 wyrazy "urzędów celnych i izb celnych" zastępuje się wyrazami "urzędów skarbowych i izb administracji skarbowej";

  13) w art. 83 wyrazy "Dyrektor izby celnej, o której mowa" zastępuje się wyrazami "Naczelnik urzędu skarbowego, o którym mowa".