Ustawa z dnia 16.11.2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Wersja czasowa:
od 2016.12.02
do 2018.12.18
tekst pierwotny
Dz. U. z 2016 r. poz. 1948
Istniejące wersje czasowe art. 168
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2016 r. poz. 1948
2018.12.19
uchylony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 168. 1. Pracownicy izb administracji skarbowej oraz pracownicy zatrudnieni w urzędzie obsługującym ministra właściwego do spraw finansów publicznych wykonujący zadania w zakresie dostarczania usług informatycznych jednostkom KAS stają się z dniem 1 stycznia 2018 r. pracownikami zatrudnionymi w Centrum Informatyki Krajowej Administracji Skarbowej i zachowują ciągłość pracy. W sprawach wynikających ze stosunku pracy stosuje się przepisy dotychczasowe.

2. Dyrektor Centrum Informatyki Krajowej Administracji Skarbowej składa pracownikom, o których mowa w ust. 1, w terminie do dnia 31 marca 2018 r., pisemną propozycję pracy określającą nowe warunki zatrudnienia, która uwzględnia posiadane kwalifikacje i przebieg dotychczasowej pracy, a także dotychczasowe miejsce zamieszkania.